هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مروپنم(MEROPENEM)

ضد باکتری

تعداد بازدید :37417

موارد مصر ف:

اين دارو در درمان عفونت هاي هـوازي و بي هوازي ناشـي از بـاكتري هـاي گـرم مثبـت و منفـي حساس به آن شامل عفونت هـاي داخـل شـكم، مننژيـت، عفونتهاي مجاري تنفـسي، سـپتي سـمي، عفونـت هـاي پوســت و بافــت نــرم، عفونــت هــاي مجــاري ادراري و عفونـتهـاي ناشـي از ميكروارگانيـسمهـاي حـساس در بيماران مبتلا به ضعف سيستم ايمني مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

اين دارو يك بتالاكتام كارباپنم است كـه تفاوت آنها با پني سيلينها در وجود كربن اشباع به جـاي گوگرد در حلقه 5 ضلعي مولكول است . مكانيسم اثـر ايـن دارو شــبيه پنــيســيلين هاســت و طيــف اثــر آن وســيع ميباشد.

 فارماكوكينتيك:

نيمه عمـر پلاسـمايي دارو حـدود 1 ساعت است . اين دارو بطور وسيع در بدن انتشار مي يابد و وارد مايع مغزي - نخاعي و صفرا ميشود. مروپنم در برابر دهيدروپپتيداز I كليه مقاومتر از ايمي پنم اسـت و نيـازي به مصرف همزمان سيلاستاتين با ايـن دارو نيـست . دفـع دارو عمدتاً كليوي است.

 موارد منع مصرف :

 درصورت وجود سابقه حـساسيت مفرط به ساير آنتي بيوتيكهاي بتالاكتـام ايـن دارو نبايـد مصرف شود. هشدارها: مروپنم در بيماران مبتلا به عيب كـار كليـه بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 عوارض جانبي :

عـوارض جـانبي گـزارش شـده بـراي مروپنم م شابه عوارض ساير آنتـي بيوتيـك هـاي بتالاكتـام است كه شامل واكـنش هـاي حـساسيت مفـرط، عـوارض گوارشي، عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي مقاوم (ازجمله كوليت پسودوممبران )، عوارض عصبي و عـوارض پوسـتي ميباشند.

 تداخلهاي دارويي :

پروبن سيد دفع كليوي اين دارو ر مهار ميكند و غلظت پلاسمايي آن را افزايش ميدهد.

 نكات قابل توصـيه :

 قرمـزي، درد و ترومبوفلبيـت در محل تزريق ممكن است بروز كند.

 مقدار مصرف :

 بزرگسالان: از راه تزريق وريدي آهسته (طي 5 دقيقه ) يا انفوزيون وريدي مقـدار 500 ميلـي گـرم هـر 8 سـاعت مصرف ميشود كه در پنوموني ناشي از بستري شـدن در بيمارســتان و ســپتي ســمي و عفونــت هــاي بيمــاران نوتروپنيك اين مقدار دو برابر ميشود. در درمان مننژيـت 2 گرم هر 8 ساعت و در درمان عفونت هاي ريـوي مـزمن كه بدتر شدهاند تا 2 گرم هر 8 ساعت مصرف ميشود. كودكان: در كودكان با سن 3 مـاه تـا 12 سـال مقـدار 10-20 mg/kg هـر 8 سـاعت بـصورت تزريـق آهـسته وريدي (طي 5 دقيقه ) يا انفوزيون مصرف ميشود. مقـدار مصرف در درمان مننژيت 40 mg/kg هر 8 سـاعت و در درمـان عفونـتهـاي ريـوي مـزمن كـه بـدتر شـده انـد، 25-40 mg/kg هر 8 سـاعت مـصرف مـي شـود . مقـدار مصرف دارو براي كودكـان بـا وزن بـيش از 50 كيلـوگرم مشابه بزرگسالان است.

 اشكال دارويي :

Powder For Injection: 500 mg, 1 g (as (Trihydrat

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد