هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

متفورمین - METFORMIN

تعداد بازدید : 1411

رده بارداری : C در استرالیا

مــوارد مــصرف:

مــتفــورمين در درمــان ديا بــت غيروابسته به انسولين بكار ميرود. ايـن دارو بـويژه بـراي درمان بيماراني كـه بـه رژيـم غـذايي پاسـخ نـدادهانـد و همچنين در بيماراني كه اضافه وزن دارند، به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

متفورمين از طريق كاهش گلوكونئوژنز و افزايش مصرف محيطي گلوكز اثر ميكند. متفـورمين احتمالاً ميزان و يا قدرت اتصال آن به گيرنده هـاي غـشاء سلول، بويژه گيرندههاي محيطي، را افزايش ميدهد.

فارماكوكينتيك:

فراهمي زيـستي دارو 50-60 درصـد است ولـي غـذا، سـرعت و ميـزان جـذب دارو را كـاهش ميدهد. نيمه عمر دارو 6/2 ساعت است و بطور عمـده بـه صورت تغيير نيافته از كليهها دفع ميشود.

مــوارد منــع مــصرف :

دارو در مــواردي ماننــد بيماريهاي كبدي و كليوي، بيماري هاي قلبـي، اسـتعداد ابتلا به اسيدوز لاكتيك، عفونت شديد، سوختگي شـديد، جراحي، تروما، دهيدراتاسيون، اغماي ديابتي و كتواسيدوز ديابتي نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- در افرا د مسن به دليل احتمـال وجـود بيمـاري هـا ي عروق محيطي و يا اختلال عملكرد كليـوي، دارو بايـد بـا احتياط مصرف شود.

2- در شرايطي مانند اسهال ، استفراغ، فلج معده، انسداد روده و ديگر شرايطي كه جذب غذارا به تاخير مـي انـدازد، ممكـن اسـت تغييـر مقـدار مـصرف دارو لازم بـوده و يـا انسولين جايگزين آن شود.

3- در پركاري يا كم كاري تيروئيد تنظيم مقدار مـصرف دارو لازم است.

عوارض جـانبي :

مهمتـرين عـوارض جـانبي ناشـي از متفورمين بي اشتهايي، تهوع، اسـتفرا غ، اسـهال (معمـولاً زودگذر)، اسيدوز لاكتيك (قطع درمان لازم مـي باشـد ) و كاهش جذب ويتامين B12 ميباشند.

تــداخلهــاي دارويــي:

ســايمتيدين، آميلورايــد، بلـوككننـدههـاي كانـال كلـسيم، ديگوكـسين، مـرفين، پروكائينآميد، كينين، رانيتيدين، تريامترن ، تري متـوپريم و وانكومايسين غلظت پلاسمايي مـت فـورمين را افـزايش ميدهند.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف متفـورمين بايـد 2 روز قبـل از جر احـي يـا استفاده از مواد حاجب براي آزمايشات پزشكي قطع شود. 

2- درصورت بروز علائم اسيدوز لاكتيك (اسـهال ، درد و كرامپهـا ي عـضلاني، تـنفس كوتـاه و سـريع، خـستگي، ضعف و خواب آلودگي) و يـا اسـتفراغ سـريعاً بـه پزشـك مراجعه شود.

مقدار مصرف :

دارو به ميزان 500 ميلـي گـرم هـر 8 ساعت يا 850 ميليگرم هر 12 ساعت همراه يا بعد از غذا مصرف ميشود. حـداكثر مقـدار مـصرف 2-3 g/day در مقادير منقسم ميباشد.

اشكال دارويي :

Tablet: 500 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد