هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

متادون - METHADONE

داروهاي مسکن ،ضد تب ها

تعداد بازدید :1203

رده بارداری : C

موارد مـصرف :

متـادون بـراي كنتـرل درد شـديد و درمان كمكي قطع وابستگي به اپيوئيد ها و از راه تزريقـي براي ايجاد بيدردي در زايمان بكارميرود.

فارماكوكينتيك:

از راه تزريقي وخوراكي جذب خـوبي دارد. در كبد متابوليزه مـي گـردد. بطـور عمـده از طريـق كليهها و مقداركمي از آن نيز از طريق صفرا دفع ميشود. پيوند دارو به پروتئين پلاسمازياد و نيمه عمر آن 15-25 ساعت مـي باشـد . زمـان شـروع اثـر ضـددردي دارو از راه خوراكي 30-60 دقيقـه و از راه تزريـق عـضلاني 10-20 دقيقه و طول مدت اثر ضددردي 4-5 ساعت ميباشد.

موارد منع مصرف :

اين دارو در صورت وجود اسـهال شديد همراه بـا كوليـت پـسودوممبران ناشـي از مـصرف سفالوســپورينهــا يــا پنــيســيلينهــا، اســهال ناشــي از مسموميت، ضعف حادتنفسي نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- در موارد زير مصرف اين دارو بايد با احتيـاط فـراوان انجام شود.

2- آسم، كم بودن ذخيره تنفسي، التهاب روده و بيماري تنفسي.

3- اين دارو، ممكن است سبب بروز وابستگي شود.

عوارض جانبي :

تهوع و اسـتفراغ (بخـصوص در شـروع مصرف)، يبوست، خواب آلودگي، كمي فشارخون وتضعيف تنفس با مقادير زياد، اشكال در ادراركردن، اسپاسم صـفرا يا مثانه، خشكي دهان، تعريق، سردرد، گرگرفتگي صورت، سرگيجه، كاهش ضربان قلب، تپش قلب، افـت فـشارخون وضعيتي، افزايش فشارخون ريـوي، كـاهش دمـاي بـدن، توهم، حالت خماري، تغيير خلق وخو، وابستگي، اخـتلال در تفكر، تنگي مردمك چـشم، بثـورات جلـدي، كهيـر و خارش از عوارض جانبي داروهستند.

تداخلهاي دارويي :

فني توئين و ريفامپين، متابوليسم متادون را تسريع كرده و اثرات آن را كاهش ميدهند. اگربطورهمزمان با الكل يا سـاير دارو هـا ي مـضعف CNS مصرف شـود، تـضعيف CNS تـشديد شـده و مـي توانـ د موجب ايجاد ضـعف تنفـسي و كـاهش فـشارخون شـود . مصرف همزمان با دارو هـاي شـبه اتروپينـي نيـز موجـب تشديد احتباس ادرار و يبوست شده وممكن است انـسداد فلجـي روده ايجـاد نمايـد. مـصرف بوپرنـورفين بـيش از مصرف يك داروي ضد درد اوپيوئيـدي ممكـن اسـت اثـر درماني داروي ضددرد را كـاهش دهـد . مـصرف همزمـان نالتركسون دربيماراني كه به دارو هـا ي ضـددرداوپيوئيدي وابستگي جس مي دارند، ممكن اسـت سـبب بـروز علائـم قطع مصرف شود . در صورت مصرف همزمان بـا دارو هـا ي مهاركننده مونوآمين اكسيداز ممكـن اسـت واكـنش هـاي خطرناك بروز كند.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارونبايد بيش از مقدار توصيه شده مصرف شود.

2- اگـر پـس از چندهفتـه مـصرف دارو، پاسـخ مطلـوب حاصل نشد، بدون مشورت با پزشـك مقـدار مـصرف دارو نبايد افزايش يابد.

3- درصورت فراموش كردن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكـه، تقريباً زمان مصرف نوبت بعـدي فرارسـيده باشـد . مقـدار مصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر شود.

4- ازمصرف فرآورده هـا ي حـاوي الكـ ل و سـاير دارو هـا ي مضعف CNS با اين دارو بايدخودداري شود.

5- درصــورت بــروز ســرگيجه، خــوابآلــودگي، منگــي و احساس كاذب سرخوشي بايد احتياط نمود.

6- هنگام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يـا نشـسته بايد احتياط نمود.

7- قبل از قطع مصرف دارو پس از مصرف طولاني مـدت، بايد با پزشك مش ورت شـود . قطـع تـدريجي مـصرف دارو ممكن است ضروري باشد.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگسالان:

به عنوان ضددرد، ابتدا 2/5-10 ميليگـرم هر 3-4 سـاعت درصـورت نيـاز مـصرف مـي شـود . بـراي مصرف طولاني مدت، مقدارمـصرف بايـد براسـاس پاسـخ بيمار تعيين شود.

كودكان:

مقدارمصرف به عنـوان ضـددرد، ب ايـد توسـط پزشك و براساس سن و اندازه بدن تعيين شود. 

تزريقي

بزرگسالان:

مقدار 2/5-10 ميليگرم هـر 3-4 سـاعت درصورت نياز تزريق عضلاني يا زيرجلدي ميشـود . بـراي سميتزدائي، از راه عضلاني يا زيرجلـدي، مقـدار 15-40 ميليگرم يكبار در روز برحسب نياز جهت كنتـرل علائـم قطع مصرف تزريق ميشود. مقدارمصرف بايد هر 1-2 روز براساس پاسخ بيمار كاهش داده شود.

كودكان:

مقدارمصرف به عنـوان ضـددرد، بايـد توسـط پزشك و براساس سن و اندازه بدن تعيين شود.

اشكال دارويي :

Tablet: 5 mg, 20 mg, 40 mg

Injection: 5 mg/ml, 10

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد