هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

متيـل ساليـسيلات (SALICYLATE METHYL)

پوستی و ضد آفتاب

تعداد بازدید :817

مـوارد مـصرف:

متيـل ساليـسيلات بـراي تـسكين موضعي درد هاي عضلاني يا مفاصل و از بين بردن التهاب موضعي مصرف ميشود.

مكانيسم اثر:

ساليسيلاتها اثر ضد درد موضعي خود را با متوقف كردن عامل توليد تكانه درد اعمال مي نمايند.

فارماكوكينتيك:

متيل ساليسيلات از راه پوست جذب ميشود.

هشدارها :

1 -دارو به د ليل بو ي مطبـوع بـه طـور شـايعي بوسـيله كودكان خورده شده است كه اين امر ميتوانـ د منجـر بـه مرگ شود.

2 -مــصرف دارو در كودكــان بــه دليــل خطــر بــروز مسموميت بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.

عوارض جانبي :

به نـدرت ممكـن اسـت واكـنش هـاي حساسيت پوستي مشاهده شـود . درصـورت اسـتعمال بـر نواحي وسيع پوسـت ، عـوارض ساليـسيلات هـا مثـل وزوز گوش، تهوع و استفراغ ممكن است بروز نمايد. تـداخلهـاي دارويـي: مـصرف همزمـان داروهـاي ضدانعقاد يا متيل ساليسيلات موضـعي ممكـن اسـت بـه تشديد اثر ضدانعقادي (افزايش زمان پروتـرومبين ) منجـر شود.

نكات قابل توصيه :

1 -در صورت تداوم علا ئم بيماري با وجود مـصرف دارو، بايد به پزشك مراجعه شود.

2 -بهتر است دارو بعد از استحمام باآب گـرم اسـتعمال شود.

3 -دارو فقط بايد بر روي پوست سالم مصرف شود.

4 -از مصرف دارو در نزديكي چـشم هـا و سـاير نـواحي حساس بايد اجتناب گردد.

مقدار مصرف :

براي تسكين درد مقدار كافي از پ مـاد تا چهار بار در روز به آرامي روي موضع ماليده شود.

اشكال دارويي :

0: Ointment Topical

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد