هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

متيل دوپا(METHYLDOPA)

قلب و عروق

تعداد بازدید :19838

رده بارداری : C

موارد مصرف :

متيل دوپا در درمان زيادي فـشارخون همراه دارو هاي مدر مصرف ميشود. همچنـين در بحـران زيادي فشارخون، زماني كه درمان فوري مورد نياز نباشد، نيز بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

به نظر مي رسد كه اثر اين دارو دركـاهش فشارخون، بعلت تبديل آن به آلفا-متيلنوراپينفرين باشد.آلفا-متيلنوراپينفرين از طريق مركزي سبب كاهش عبور جريان سمپاتيك و در نتيجه كاهش فشارخون ميشود.

فارماكوكينتيك:

جذب متيل دوپا از مجـراي گـوارش متغير است . متيل دوپـا بـه طـور گـسترده درنـرون هـاي آدرنرژيك مركـزي بـه آلفـا -متيـل نـوراپي نفـرين تبـديل ميشود. نيمه عمر آن در افراد سـالم درمرحلـه آلفـا 1/7 ساعت و در افراد مبتلا به بـي ادراري در مرحلـه آلفـا 3/6 ساعت ميباشد. زمان لازم براي رسيدن بـه اوج اثـر پـس ازمصرف مقدار واحد 4-6 ساعت و پس از مصرف مقـادير متعدد 2-3 روز است . طول اثر دارو بامـصرف يـك مقـدار واحد خوراكي 12-24 و بامصرف مقـادير متعـدد 24-48 ساعت است. متيلدوپا از طريق كليه دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

اين دارو در بيمـاري فعـال كبـد (هپاتيت حاد وسيروز فعال) نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود سابقه كم خوني هموليتيك ناشي از بيماري خـود ايمنـي، سابقه بيماري كبدي همراه بامـصرف قبلـي متيـل دوپـا و عيب كار كليه و فئوكروموسيتوم.

2- آزمون ك ومبس ممكن است در 20درصد بيماران تحت درمان با دارو مثبت شود كه اين حالت مي تواند با آزمـون سازگاري متقابل خونهاي دهنده و گيرنده تداخل نمايد.

3- درطول مصرف دارو، شمارش سلولهاي خون و آزمون فعاليت كبد ممكن است ضروري باشد.

4- اندازهگيري فشارخون در فواصل منظم در طول درمان با اين دارو ضروري است.

عوارض جانبي :

خـشكي دهـان، تـسكين، افـسردگي، خوابآلودگي، اسهال، احتبـاس مايعـات، كـاهش توانـايي جنسي، آسيب كبدي، كم خوني هموليتيك، سندرم شـبه اريتماتوز، پاركينسون، بثـورات جلـدي و گرفتگـي بينـي بامصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمـان متيـل دوپـا بـا داروهــاي بيهــوش كننــده عمــومي ممكــن اســت اثــر پائين آورنده فشارخون متيل دوپا را افزايش دهـد . مـصرف همزمـان متيـلدوپـا بـا داروهـاي مهاركننـده مونـوآمين اكـسيداز، ممكـن اسـت سـبب تحريـكپـذيري بـيش از حدشــود. در صــورت مــصرف همزمــان فنيــل افــرين بــا متيـلدوپـا، ممكـن اسـت اثـر پـائينآورنـده فـشارخون متيل دوپا و اثر بالابرنده فشارخون فنيلافرين افزايش يابد.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف اين دارو حتي در صورت احساس بهبودي بايد ادامه يابد.

2- اين دارو افزايش فشار خون را درمان نمـي كنـد، بلكـه آن را كنترل مي نمايد. از اين رو مص رف آن ممكـن اسـت به مدت طولاني ضروري باشد.

3- ازمــصرف ســاير داروهــا، بخــصوص داروهــاي مقلــد سمپاتيك كه نياز به نسخه پزشك ندارند، بايد خـودداري نمود.

4- درصورت بروز تب، مراجعه به پزشك ضروري است.

5- براي به حداقل رساندن اثر تسكين بخشي متيـل دوپـا، هرگونه افـزايش درمقدارمـصرف دا رو بايـد درنوبـت عـصر انجام گيرد.

6- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بيادآوردن، آن نوبت بايد مـصرف شـود، مگراينكـه تقريبـاً زمـان مـصرف نوبـت بعـدي فرارسـيده باشـد. در اينصورت، مقدارمصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

7-هنگام رانندگي يا كار با وسايلي كه نياز بـه هو شـياري دارند، بايد احتياط نمود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنـوان پـائين آورنـده فـشارخون، ابتـدا مقدار 250 ميليگرم 2 يـا 3 بـار در روز بـه مـدت 2 روز مصرف ميشود و پس از آن در فواصل زمـاني بـيش از 2 روز تازمـان حـصول پاسـخ مناسـب، ايـن مقـدار تنظـيم ميگردد. بعنوان نگهدارنده 500 mg/day تـا 2 g/day در 2-4 مقدارمنقسم مصرف ميشود. بيشينه مقدارمصرف در بزرگسالان تا 3 g/day است.

كودكــان:

بــه عنـوان پـائين آورنــده فـشارخون، ابتــدا 10 mg/kg در 2-4 مقدارمنقسم مـصرف مـي شـود كـه پس از آن در فواصل زماني بيش از 2 روز تا حصول پاسخ مناسب، اين مقدار ت نظيم مي گردد. بيـشينه مقدارمـصرف در كودكان 65 mg/kg يا 3 g/day است.

اشكال دارويي :

Tablet: 250 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد