هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

متیل فنیدات - METHYLPHENIDATE

تعداد بازدید : 1570

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو براي درمان اخـتلالات نقـص توجه ناشي از بيش فعاليتي (hyperactivity) و درمان علائم ناركولپسي بكارميرود.

مكانيسم اثر :

متيل فنيدات احتمالاً بـا مهـار برداشـت مجدد دوپامين در اعـصاب دوپامين رژيـك باعـث تحريـك ملايم CNS ميشود. اين دارو در كودكان مبتلا به نقـص توجه ناشي از بيش فعاليتي، بيقـراري حركتـي را مهـار و تمركز حواس را افزايش مـي دهـد . در ناركولپـسي، متيـل فنيدات با عمل برقشر مغز و ساختار هاي زير قشري مثـل تالاموس باعث تحريك CNS ميشود و بنابراين ف عاليـت حركتي و هوشياري ذهني را افزايش و احساس خـستگي را كاهش ميدهد.

فارماكوكينتيك:

به مقـدار زيـاد و بـه سـرعت جـذب ميشود. متابوليسم آن كبـدي و دفـع آن عمـدتاًكليوي و نيمه عمر آن معادل با 2/1-2/4 ساعت است.

موارد منع مصرف :

درصـورت وجـود اضـطراب قابـل ملاحظــه، فشارعــصبي، عــصبانيت همــراه بــا بيقــراري، حساسيت مفرط نسبت به دارو، فشارخون بـالا، گلوكـوم، اختلالات افسردگي قابل درمان با ضدافسردگي هاي رايـج، تيكهاي حركتي به غير از سندرم TOURETTE’S و براي كودكان با سـن كمتـر از 6 سـال نبايـد از ايـن دارو استفاده شود.

هشدارها :

1- اين دارو تنها بايد بـراي بيمـاراني تجـويز شـود كـه داراي سابقه كامل بوده و مورد ارزيـابي دقيـق قرارگرفتـه باشند.

2- وقتي بيمار داراي واكنش هـا ي حـاد اسـترس باشـد، نبايد متيل فنيدات را تجويز كرد.

3- درصـورت مـصرف طـولاني مـدت، شـمارش مـنظم سلولهاي خوني، شمارش افتراقـي و شـمارش پلاكـت هـا توصيه ميشود.

4- اگر چنانچه بعد از يكماه مصرف مقدارمناسب و كافي دارو بهبودي حاصل نشد، مصرف دارو را بايد قطع كرد.

5- اين دارو را نبايد براي درمـان حالـت هـا ي خـستگي مفرط طبيعي، افسردگي وسايكوزها مصرف كرد.

6- نياز بيمار براي ادامه درمان با اين دارو بايد بـه طـور مرتب مورد ارزيا بي مجدد قرارگيرد.كـاهش مقدارمـصرف يا قط ع مصرف در هنگام تعطيلات و زم انهاي با اسـترس كم توصيه ميشود.

7- احتمـال وابـستگي و سواسـتفاده از ايـن دارو وجـود دارد، لذامصرف دارو بايد تحت كنترل باشد.

عوارض جانبي :

فشارخون بالا، تاكيكاردي، بي اشـتها يي عصبانيت، اشـكال درخـواب، آنـژين صـدري، دردمفاصـل، اخـــتلال حركتـــي، تـــب، بثـــورات پوســـتي، كهيـــر، ترومبوســيتوپني، حــساسيت مفــرط بــه دارو، ســرگيجه، سردرد، تهوع، درد معده، احتمال بروز وابستگي به دارو از عوارض جانبي مهم اين دارو ميباشند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان متيل فنيدات بـا منقبض كنندههاي عروقي باعـث تـشديد اثـر ايـن دارو هـا ميشـود . مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا مهاركننـده هـا ي منـوآميناكـسيداز موجـب تـشديد اثـر متيـل فنيـدات و افـزايش شـديد فـشارخون مـيگـردد. مـصرف همزمـان آنتيكلينرژيكها، ضدتشنج هـا ، ضـدانعقادهـا ي خـوراكي، فنيل بوتازون و ضدافسردگي هاي سه حلقه اي با اين دارو موجب كاهش متابوليـسم و افـزايش غلظـت سـرمي ايـن داروها ميشود. در صـورت مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهاي محرك CNS موجب تحريك بيش ازحد CNS و بروز عوارض جانبي ميگردد. متيل فنيدات ايجاد تيـك ميكند و لذابايد قبل از شروع درمان با پيموزايـد مـصرف متيل فنيدات را قطع كرد . همچنـين متيـل فنيـدات اثـر پائين آ ورنده فشارخون دارو هاي ضدفشارخون و مدر هـا را كاهش ميدهد.

نكات قابل توصيه :

1- بـراي بيمـاران مبـتلا بـه صـرع يـا هرنـوع اخـتلال حملهاي ، بيماران با سابقه سندرم Tourette’s، بيمـاران مبتلا به اختلالات رفتاري و سايكوز، ايـن دارو را بايـد بـا احتياط بكار برد.

2- متيل فنيدات ممكن است تيك ايجادكند، لذا قبل از درمان تيك با پيموزايد، مصرف متيل فنيدات را بايد قطـع كرد تابتوان علت واقعي تيك را تشخيص داد.

3- براي بيماران مبتلا به فشارخون بالا بايد بـا احتيـاط مصرف شود . درفواصل زمان ي مناسـب و در همـه بيمـاران مخصوصاً بيماران مبتلا به فشارخون بالا بايد فشارخون را به طور مرتب اندازهگيري كرد.

4- در صورت مصرف طولاني مدت براي كودكـان، بايـد رشد كودك به طور مرتب كنترل شود.

5- اين دارو را بايد دقيقاًمطابق دسـتور پزشـك مـصرف كرد واز مصرف مقادير بيشتر از ميزان تجـ ويز شـده بايـد پرهيز نمود زيرا اين دارو ميتواند باعث وابستگي شود.

6- درصورت فراموش كردن يك نوبت مـصرف دارو، بـه محـض يـادآوري بايـد آن را مـصرف كـرد وبقيـه مقـادير مصرف را طبق برنامه قبلي ادامه داد.

7- قبل از قطع مـصرف ايـن دارو بايـد حتماًبـا پزشـك هماهنگي شود چون ممكن است قطـع مـصرف تـدريجي دارو لازم باشد.

مقدار مصرف:

بزرگسالان:

5-20 mg/day در 2-3 نوبت همـراه يـا بعد از غـذا (آخـرين نوبـت سـاعت 6 بعـدازظهر ) مـصرف ميشود.

كودكــان:

دركودكــان بــا ســن بــيش از 6 ســال، بــا 5 mg/day دو بار در روز (قبل از صبحانه و نهار) مصرف شود و سپس براساس نياز و تح مل بيمار به طور هفتگـي 5-10 mg/day به مقدار دارو افزوده شود.

اشكال دارويي:

Tablet: 10 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد