هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

متوپرولول - METOPROLOL

تعداد بازدید : 1454

رده بارداری : C

موارد مصرف :

متوپرولـول در درمـان آنـژين صـدري مزمن، كنترل زيادي فشارخون (به تنهايي يا همراه سـاير داروهاي كاهنـده فـشارخون ) و پيـشگيري از انفـاركتوس مجدد ميوكارد مصرف ميشود.

فارماكوكينتيــك:

حــدود 95درصــد دارو از مجــراي گوارش جذب ميشود. پيونـد ايـن دارو بـه پـروتئين كـم است. متابوليسم داروكبدي و نيمـه عمـر آن 3-7 سـاعت ميباشد. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر ازراه خـوراكي 4-6 ساعت واز راه تزريق وريـدي 20 دقيقـه اسـت . دفـع دارو از راه كليه اسـت (3-10درصـد دارو بـصورت تغييـر نيافته دفع ميشود).

موارد منع مصرف :

اين دارو در شوك قلبي، نارسايي آشكار قلب، بلوك قلبي درجه دو يا سه دهليزي – بطني، براديكاردي سينوسي و كاهش فشارخون سيستوليك بـه كمتــر از 100 ميلــيليتــر جيــوه (بــراي پيــشگيري از انفاركتوس مجدد ميوكارد) نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- مصرف اين دارو در موارد زير بايد بـا احتيـاط فـراوان صورت گيرد سابقه آلـرژي، آسـم نـايژه اي، آمفيـزم يـا برونـشيت غيـر آلرژيك، نارسايي احتقاني قلب، ديابت، پركـاري تيروئيـد، افسردگي رواني يا سابقه ابتلاء به آن.

2- مقدارمصرف اين دارو در سالمندان بايد براساس پاسخ بيمار تعيين شـود، زيـرا از يـك طـرف بـه علـت كـاهش حساسيت اين بيماران به اثـر دارو ممكـن اسـت افـزايش مقدارمصرف لازم باشد و از طرف ديگـر بـه علـت كـاهش توانايي متابوليسم و دفع دارو كاهش مقدارمصرف ممكـن است ضرورت يابد.

3- دربيماران مبتلا به عيـب كـار كليـه، مقـادير مـصرف متوپرولول بايد كاهش يابد.

4- درصورت بروز افسردگي ناشي از ا ين دارو، مـصرف آن بايد قطع شود.

5- اگر بعد از يك دوره درمان طولاني بـا ايـن دارو ، قطـع مصرف آن ضرورت پيداكند، بايد بتـدريج و حـداقل طـي سه روز تا دوهفته مصرف دارو قطـع شـود . درطـول ايـن مدت، بيمار بايد از فعاليت هـاي شـديد بـدني پرهيزكنـد تاخطر بروز انفاركتوس ميوكـارد يـا آري تمـي بـه حـداقل برسد. اگرپس از قطع مصرف دارو، علائم قطع مصرف بروز كرد، بايد مصرف دارو را به طور موقت مجدداً شروع نمـود و به دنبال بهبود بيمار، مـصرف دارو را بـا احتيـاط قطـع كرد.

6- درطول مصرف اين دارو، پيگيري عملكرد قلب، تعيين نبض، اندازه گيري فشارخون و ثبت نوارقلبي و اندازه گيري ضربان قلب ضروري است.

عوارض جـانبي :

بـرادي كـاردي علامتـي (سـرگيجه )، اسپاسم برونش (اشكال در تنفس يا خـس خـس سـينه )، نارسايي احتقاني قلب (تورم مچ پا و انـدام هـاي تحتـاني، تنگي نفـس )، افـسردگي روانـي و كـاهش گـردش خـون محيطي (سردي دسـت هـا و پـا هـا ) بـا مـصرف ايـن د ارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

مقدارمصرف انسولين و دارو هـاي خوراكي پائين آورنده قندخون، هنگام مصرف همزمـان بـا اين دارو بايـد تنظـيم گـردد تـا از كـاهش بـيش از حـد قنـدخون جلـوگيري شـود. در صـورت مـصرف همزمـان داروهاي مسدودكننده گيرنده بتا – آدرنرژيك با دارو هاي مسدودكننده كانال هـاي كلـسيمي يـا كلونيـدين، اثـرات كـاهش فـشارخون ممكـن اسـت تـشديد شـود. مـصرف همزمان دارو هاي مهاركننده مونوآمين اكسيداز با اين دارو (مانند فورازوليدون و پروكاربازين ) به علت امكان افـزايش شديد فـشارخون، توصـيه ن مـي شـود . درصـورت مـصرف همزمان اين دارو با آم ينهاي مقلد سـمپاتيك كـه داراي فعاليت بتا -آدرنرژيك هستند، ممكن اسـت اثـرات هـر دو دسته دارو كـاهش يابنـد . گـزانتين هـا درصـورت مـصرف همزمان با اين دارو ممكن است موجب مهار اثرات درماني هر دو دسته دارو شـوند . همچنـين، كليـرانس تئـوفيلين افزايش مييابد.

نكات قابل توصيه :

1- هيچ يك از نوبت هاي مصرف اين دارو نبايـد فرامـوش شوند، بخصوص اگر روزي يكبار مصرف ميشود.

2- اين دارو، زيادي فشارخون را درمان نمي كند، بلكه آن را كنترل مي نمايد. مصرف آن ممكن است تا پايـان عمـر ضروري باشد.

3- مصرف دارو، حتي در صورت احـساس بهبـودي، بايـد ادامه يابد.

4- درصورتي كه يك نوبت مصرف دارو فراموش شود، بـه محض به ياد آوردن آن نوبت بايد مصرف شـود، ولـي اگـر تازمان مـصرف نوبـت بعـدي 4 سـاعت باقيمانـده باشـد، ازمصرف آن نوبـت بايـد خـودداري شـود و مقدارمـصرف بعدي نيز دوبرابر نگردد. 5- دربيماران مبتلا به ديابـت، بامـصرف ايـن دارو علايـم كمــي قنــدخون ممكــن اســت پوشــانده شــد ه ياغلظــت قندخون افزايش يابد يا كاهش قندخون طولاني شود.

6- ازمـصرف بـا سـاير داروهـا، بـه ويـژه داروهـاي مقلـد سمپاتيك كه نياز به نسخه پزشك ندارند، بايد خـودداري شود.

7- قبل از قطع مصرف دارو، بايد با پزشك مشورت شود.

8- به علت احتمال بروز سرگيجه، خواب آلودگي و منگـي، هنگام رانندگي يا كار با وسـايلي كـه نيـاز بـه هوشـياري دارند، بايد احتياط نمود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در درمان آنژين صدري و به عنوان كاهنده فشارخون، ابتدا 100 ميليگرم يكبار در روز دريك نوبـت (زيــادي فــشارخون) ياچنــد نوبــت (آنــژين يــا زيــادي فشارخون) مصرف ميشود كـه ايـن مقداردرفواصـل يـك هفتــهاي براســاس نيــاز و تحمــل بيمــار تــا مقــدار تــام 450 mg/day ممكـن اسـت افـزايش يابـد. دربعـضي از بيماران جهت كنترل رضايت بخش فشارخون، ممكن است به مصرف مقدارتام دارو در سه مقدارمنقسم نياز باشد . در انفاركتوس ميوكارد، بـه عنـوان درمـان سـريع ، ابتـدا 50 ميليگرم (براي بيماراني كه مقدار تـام وريـدي را تحمـل ميكنند) يا 25-50 ميليگرم (براي بيمـاراني كـه مقـدار تام وريدي را تحمل ن ميكنند) هـر 6 سـاعت، 15 دقيقـه پس از شروع آخرين مقدار منقسم وريدي يـا بـه محـض اينكه وضعيت باليني بيمار مناسب شود، مصرف ميشـود . اين مقدار تا 48 ساعت ادامه مي يابد. در درمـان تـاخيري 100 ميليگرم دوبار در روز براي حداقل 3 ماه و احتمـالاً 1-3 سال مصرف ميشود.

تزريقي بزرگسالان:

در درمـان سـريع انفـاركتوس ميوكـارد 5 ميليگرم هر 2 دقيقه براي سه نوبت تزريق ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 50 mg, 100 mg 

Injection: 5 mg/5ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد