هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مترونيـدازول (METRONIDAZOLE) - ضد باکتری

تعداد بازدید : 37365
اطلاعات دارویی

موارد مصرف :

مترونيـدازول در درمـان عفونـت هـا ي بيهــوازي (ازجملــه عفونــت هــاي دنــدان) ريــشهكنــي هليكوباكترپيلوري و عفونـت هـا ي تـك ياختـ هاي مـصرف ميشود. اين دارو در درمـان واژينـوز باكتريـايي ناشـي از هموفيلـوس يـا گـاردنلا يـا كورينـه بـاكتريوم، واژينيـت غيراختصاصي و واژينوز بيهوازي مصرف ميشود.

مكانيـسم اثـر:

مترونيـدازول، پـس از جـذب توسـط ميكروارگانيسمها احيـا و بـه يـك تركيـب سـمي تبـديل ميشود كه با پيوند يافتن به DNA موجب توقف ساخت آن و مرگ سلول ميشود. فارماكوكينتيك: ايـن دارو از راه خـوراكي بـه خـوبي جذب ميشود و دراغلب مايعات و ترشحات بـدن منتـشر ميشود. غلظت سـرمي دارو 1-2 سـاعت پـس از مـصرف خوراكي به اوج خود ميرسد. نيمه عمـر مترونيـدازول در بزرگسالان 6-12 ساعت است كه در صو رت عيب كار كبد به 10-29 ساعت افزايش مي يابـد . دفـع ايـن دارو عمـدتاً كليـوي اسـت و تـا 15درصـد از دارو ممكـن اسـت از راه مدفوع دفع شود . حدود 20% از دارو بعد از مصرف واژينال به صورت سيستميك جذب ميشود.

 هشدارها:

درصورت وجود عيب كار كبد و آنسفالوپاتي كبدي، مصرف اين د ارو بايـد بـا احتيـاط فـراوان صـورت گيرد.

 عوارض جانبي :

تهوع، استفراغ، طعم بـد دهـا ن، زبـري زبان، اختلالات گوارشي، بثورات جلدي، كهير و آنژيـوادم، بندرت خوا بآلودگي، سـردرد، سـرگيجه، آتاكـسي، تيـره شدن ادرار، خارش، درد هنگام آميـزش، ترشـحات غلـيظ سفيدرنگ از عوارض جانبي اين دارو هستند. تداخلهاي دارويي : اثـر وارفـارين درصـورت مـصرف همزمان با اين دارو ممكن است افزايش يابد . مترونيدازول متابوليسم فني توئين را مهار ميكنند و غلظت پلاسـمايي اين دارو را افزايش مي دهند. فنوباربيتال، متابوليـسم ايـن دارو را افزايش و غلظت پلاسمايي آن را ك اهش مـي دهـد . مترونيدازول متابوليسم فلوئورواوراسيل را مهار مي كنـد و احتمــال مــسموميت بــا ليتــيم بــا مــصرف همزمــان مترونيدازول گزارش شده است . واكنش شبه دي سولفيرام با مصرف همزمان مترونيدازول و فرآورده

نكات قابل توصيه :

1- پيگيــري وضــعيت بــا ليني و آزمايــشگاهي بيمــار در صورتي كه طول دوره درمان از 10 روز تجاوز كند، توصيه ميشود.

 2- درصــورت بــروز تحريــك گوارشــي، مترونيــدازول را ميتوان با غذامصرف كرد.

 3- مترونيدازول تزريقي فقط به صورت انفوزيون آهـسته وريدي مـصرف مـي شـود ، كـه در ايـن صـورت انفوزيـون محلولها يا سرمهاي ديگر بايد قطع شود.

 4- شستن دست ها قبل و بعـد از اسـتعمال واژينـال دارو توصيه ميشود. همچنين رعايـت اصـول بهداشـتي بـراي جلوگير از بروز مجدد عفونت ضروري است.

 5- درصورت بروز حساسيت يا تحريك، مصرف دارو بايـد قطع شود.

 6- درصورت مصرف شـكل واژينـال ايـن دارو در درمـان تريكوموناز، استفاده از كاندوم به منظور پيشگيري از بـروز مجدد عفونت ضروري است . ممكن است به طور همزمـان مردان نيز به مصرف اين دارو نياز داشته باشند.

 7- درصورت بروز سرگيجه يـا منگـي بامـصرف ايـن دارو بايد احتياط نمود.

8- درطول مصرف شـكل واژينـال ايـن دارو، بـه منظـور پيشگيري از عفونت متقاطع، عفونت مجدد يا رقيق شـدن دوز دارو، بايد از مقاربت جنسي خودداري نمود.

 مقدار مصرف :

 خوراكي بزرگــسالان: بــه عنــوان ضــدباكتري سيــستميك در عفونتهاي بيهوازي مقدار 7/5 mg/kg حداكثر تـا يـك گرم هر 6 ساعت به مدت 7 روز يا بيشتر مصرف ميشود. در التهاب روده، 500 ميليگرم چهاربار در روز، در كوليت ناشي از آنتي بيوتيك 500 ميليگـرم 3-4 بـار در روز، در گاستريت وزخم دوازدهه ناشـي هليكوبـاكتر پيلـوري بـه عنوان درمان كمكي 500 ميليگرم 3 بار در روز به همراه ساير آنتي بيوتيكهاي خوراكي و درمان واژينوز باكتريايي، 500 ميليگرم 2 بار در روز براي 7 روز مصرف مـي شـود . بــه عنــوان ضــدتك ياختــه در آميبيــاز يس 500-750 ميليگرم 3 بار در روز براي 7-10 روز، در بالا نتيـدي ازيسهاي حاوي الكل ممكن است بروز كند.

0 ميلــيگــرم 3 بــاردر روز بــراي 5 يــا 6 روز، در ژيارديــازيس 2 گــرم يكبــار در روز بــراي 3 روز يــا 250 ميلــيگــرم 3 بــار در روز بــه مــدت 5-7 و در درمــان تريكومونازيس 2 گرم به صورت مقدار واحد، يـك گـرم 2 بار در روز به مدت يك روز يا 250 ميليگرم 3 بـار د روز به مدت 7 روز مصرف ميشود. كودكان: به عنوان ضدباكتري در عفونت هـا ي بيهـوازي 7/5 mg/kg هر 6 ساعت يـا 10 mg/kg هـر 8 سـاعت مـصرف مـيشـود. بـه عنـوان ضـدتكياختـه در درمـان آميبيازيس 11/6-16/7 mg/kg، سه بار در روز به مـدت 10 روز، در بالانتيدي ازيس 11/6-16/7 mg/kg سـه بـار در روز به مدت 5 روز، در ژياردياز يس 5 mg/kg سه بـار در روز بــه مــدت 5-7 روز و در درمــان تريكومونــاز يس 5 mg/kg سه بار در روز به مدت 7 روز مصرف ميشود. تزريقي بزرگــسالان: بــه عنــوان ضــدباكتري سيــستميك در عفونــتهــاي بيهــوازي ابتــدا 15 mg/kg و ســپس 7/5 mg/kg تاحداكثر يك گرم، هر 6 ساعت به مـدت 7 روز يا بيشتر انفوزيون وريدي ميشود. براي پيـشگيري از عفونت در اعمال جراحي، 15 mg/kg يك ساعت قبل از شروع جراحي و 76/5 mg/kg و 12 ساعت پس از مقدار اوليه، انفوزيون وريدي ميشود. به عنوان ضدتك ياخته در درمان آميبياز يس 500-750 ميليگرم هـر 8 سـاعت بـه مدت 5-10 روز انفوزيون وريدي ميشود. كودكــان: بــه عنــوان ضــدباكتري سيــستميك در عفونـتهـاي بيهـوازي، در نـوزادان نـورس، 15 mg/kg بعنوان مقدار اوليه و سپس 5-7 mg/kg و 12 ساعت، تا 48 ساعت پس از مقدار اوليه، انفوزيون وريدي مـي شـود . در نـوزادان كامـل، 15 mg/kg بعنـوان مقـدار شـروع و سپس 7/5 mg/kg هر 12 ساعت، تا 24 سـاعت پـس از آن مقدار مـصرف اوليـه، انفوزيـون وريـدي مـي شـود . در نوزادان با سن 7 روز و بزرگتر، مقدار 15 mg/kg بع نوان مقدار شـروع و سـپس 7/5 mg/kg هـر 6 سـاعت از راه انفوزيون وريدي مصرف ميشود.

واژينــال: در واژينــوز باكتريــايي يــا تريكومونــاز يس، 500 mg هر شب به مـدت 10 يـا 12 روز متـوالي از راه واژينال مصرف ميشود.

 اشكال دارويي :

Infusion: 500 mg/100 ml

Tablet: 250 mg

(Suspension: 125 mg/5ml (as Benzoate

Suppository: 500 mg

Vaginal Tablet: 500 mg

%Vaginal Gel: 0.75

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star TOP 10

  • مقالات
  • بیمارستان
  • دکتر
  • دارو
این علائم هشدار می دهند که کبدتان پر از سم است! جدیدترین مدل مانتو ۲۰۱۵ کبد چرب را با این گیاهان دارویی و بدون قرص درمان کنید وقتی متوجه علاقه شدید برادر شوهرم به خود شدم او را در نبود شوهرم به خانه آوردم و .. اگر می خواهید سرطان نگیرید این دوماده را همزمان مصرف کنید! با سوزاندن این گیاه در خانه افسردگی را بدون دارو درمان کنید با این تست ساده، در 60 ثانیه از سلامت قلبتان باخبر شوید هشدار؛ بدن قبل از سکته خبرتان می دهد! +علائم ۵ نشانه اینکه طرفتان شما را برای رابطه جنسی می‌خواهد نه عشق بیماری هایی که بعد از 50 سالگی به سراغتان می آیند پسر جوان را وقتی کسی نبود به خانه آوردم! / باید برخی مسائل را رعایت می کردم ولی.. ۷ روز سیر و عسل بخورید تا معجزه سلامتی را در بدن تان تجربه کنید چند تمرین برای درمان افتادگی سینه سرنوشت 11 خواهر و برادر محمدرضا پهلوی چه شد؟ دستور معجونی که رگ های قلبتان را می شوید! قرص كلرديازپوكسايد چیست؟ نشانه های مخفی افراد باهوش؛ احتمالا شما هم باهوش هستید ولی … ضد دردی که از مورفین هم قوی تر است! باقی مسکن ها را دور بریزید… این معجون طبیعی سلول های سرطانی را در ۴۲ روز می کشد! مهمترین علائم هشدار دهنده سرطان معده


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد