هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مترونيـدازول (METRONIDAZOLE)

ضد باکتری

تعداد بازدید :37557

موارد مصرف :

مترونيـدازول در درمـان عفونـت هـا ي بيهــوازي (ازجملــه عفونــت هــاي دنــدان) ريــشهكنــي هليكوباكترپيلوري و عفونـت هـا ي تـك ياختـ هاي مـصرف ميشود. اين دارو در درمـان واژينـوز باكتريـايي ناشـي از هموفيلـوس يـا گـاردنلا يـا كورينـه بـاكتريوم، واژينيـت غيراختصاصي و واژينوز بيهوازي مصرف ميشود.

مكانيـسم اثـر:

مترونيـدازول، پـس از جـذب توسـط ميكروارگانيسمها احيـا و بـه يـك تركيـب سـمي تبـديل ميشود كه با پيوند يافتن به DNA موجب توقف ساخت آن و مرگ سلول ميشود. فارماكوكينتيك: ايـن دارو از راه خـوراكي بـه خـوبي جذب ميشود و دراغلب مايعات و ترشحات بـدن منتـشر ميشود. غلظت سـرمي دارو 1-2 سـاعت پـس از مـصرف خوراكي به اوج خود ميرسد. نيمه عمـر مترونيـدازول در بزرگسالان 6-12 ساعت است كه در صو رت عيب كار كبد به 10-29 ساعت افزايش مي يابـد . دفـع ايـن دارو عمـدتاً كليـوي اسـت و تـا 15درصـد از دارو ممكـن اسـت از راه مدفوع دفع شود . حدود 20% از دارو بعد از مصرف واژينال به صورت سيستميك جذب ميشود.

 هشدارها:

درصورت وجود عيب كار كبد و آنسفالوپاتي كبدي، مصرف اين د ارو بايـد بـا احتيـاط فـراوان صـورت گيرد.

 عوارض جانبي :

تهوع، استفراغ، طعم بـد دهـا ن، زبـري زبان، اختلالات گوارشي، بثورات جلدي، كهير و آنژيـوادم، بندرت خوا بآلودگي، سـردرد، سـرگيجه، آتاكـسي، تيـره شدن ادرار، خارش، درد هنگام آميـزش، ترشـحات غلـيظ سفيدرنگ از عوارض جانبي اين دارو هستند. تداخلهاي دارويي : اثـر وارفـارين درصـورت مـصرف همزمان با اين دارو ممكن است افزايش يابد . مترونيدازول متابوليسم فني توئين را مهار ميكنند و غلظت پلاسـمايي اين دارو را افزايش مي دهند. فنوباربيتال، متابوليـسم ايـن دارو را افزايش و غلظت پلاسمايي آن را ك اهش مـي دهـد . مترونيدازول متابوليسم فلوئورواوراسيل را مهار مي كنـد و احتمــال مــسموميت بــا ليتــيم بــا مــصرف همزمــان مترونيدازول گزارش شده است . واكنش شبه دي سولفيرام با مصرف همزمان مترونيدازول و فرآورده

نكات قابل توصيه :

1- پيگيــري وضــعيت بــا ليني و آزمايــشگاهي بيمــار در صورتي كه طول دوره درمان از 10 روز تجاوز كند، توصيه ميشود.

 2- درصــورت بــروز تحريــك گوارشــي، مترونيــدازول را ميتوان با غذامصرف كرد.

 3- مترونيدازول تزريقي فقط به صورت انفوزيون آهـسته وريدي مـصرف مـي شـود ، كـه در ايـن صـورت انفوزيـون محلولها يا سرمهاي ديگر بايد قطع شود.

 4- شستن دست ها قبل و بعـد از اسـتعمال واژينـال دارو توصيه ميشود. همچنين رعايـت اصـول بهداشـتي بـراي جلوگير از بروز مجدد عفونت ضروري است.

 5- درصورت بروز حساسيت يا تحريك، مصرف دارو بايـد قطع شود.

 6- درصورت مصرف شـكل واژينـال ايـن دارو در درمـان تريكوموناز، استفاده از كاندوم به منظور پيشگيري از بـروز مجدد عفونت ضروري است . ممكن است به طور همزمـان مردان نيز به مصرف اين دارو نياز داشته باشند.

 7- درصورت بروز سرگيجه يـا منگـي بامـصرف ايـن دارو بايد احتياط نمود.

8- درطول مصرف شـكل واژينـال ايـن دارو، بـه منظـور پيشگيري از عفونت متقاطع، عفونت مجدد يا رقيق شـدن دوز دارو، بايد از مقاربت جنسي خودداري نمود.

 مقدار مصرف :

 خوراكي بزرگــسالان: بــه عنــوان ضــدباكتري سيــستميك در عفونتهاي بيهوازي مقدار 7/5 mg/kg حداكثر تـا يـك گرم هر 6 ساعت به مدت 7 روز يا بيشتر مصرف ميشود. در التهاب روده، 500 ميليگرم چهاربار در روز، در كوليت ناشي از آنتي بيوتيك 500 ميليگـرم 3-4 بـار در روز، در گاستريت وزخم دوازدهه ناشـي هليكوبـاكتر پيلـوري بـه عنوان درمان كمكي 500 ميليگرم 3 بار در روز به همراه ساير آنتي بيوتيكهاي خوراكي و درمان واژينوز باكتريايي، 500 ميليگرم 2 بار در روز براي 7 روز مصرف مـي شـود . بــه عنــوان ضــدتك ياختــه در آميبيــاز يس 500-750 ميليگرم 3 بار در روز براي 7-10 روز، در بالا نتيـدي ازيسهاي حاوي الكل ممكن است بروز كند.

0 ميلــيگــرم 3 بــاردر روز بــراي 5 يــا 6 روز، در ژيارديــازيس 2 گــرم يكبــار در روز بــراي 3 روز يــا 250 ميلــيگــرم 3 بــار در روز بــه مــدت 5-7 و در درمــان تريكومونازيس 2 گرم به صورت مقدار واحد، يـك گـرم 2 بار در روز به مدت يك روز يا 250 ميليگرم 3 بـار د روز به مدت 7 روز مصرف ميشود. كودكان: به عنوان ضدباكتري در عفونت هـا ي بيهـوازي 7/5 mg/kg هر 6 ساعت يـا 10 mg/kg هـر 8 سـاعت مـصرف مـيشـود. بـه عنـوان ضـدتكياختـه در درمـان آميبيازيس 11/6-16/7 mg/kg، سه بار در روز به مـدت 10 روز، در بالانتيدي ازيس 11/6-16/7 mg/kg سـه بـار در روز به مدت 5 روز، در ژياردياز يس 5 mg/kg سه بـار در روز بــه مــدت 5-7 روز و در درمــان تريكومونــاز يس 5 mg/kg سه بار در روز به مدت 7 روز مصرف ميشود. تزريقي بزرگــسالان: بــه عنــوان ضــدباكتري سيــستميك در عفونــتهــاي بيهــوازي ابتــدا 15 mg/kg و ســپس 7/5 mg/kg تاحداكثر يك گرم، هر 6 ساعت به مـدت 7 روز يا بيشتر انفوزيون وريدي ميشود. براي پيـشگيري از عفونت در اعمال جراحي، 15 mg/kg يك ساعت قبل از شروع جراحي و 76/5 mg/kg و 12 ساعت پس از مقدار اوليه، انفوزيون وريدي ميشود. به عنوان ضدتك ياخته در درمان آميبياز يس 500-750 ميليگرم هـر 8 سـاعت بـه مدت 5-10 روز انفوزيون وريدي ميشود. كودكــان: بــه عنــوان ضــدباكتري سيــستميك در عفونـتهـاي بيهـوازي، در نـوزادان نـورس، 15 mg/kg بعنوان مقدار اوليه و سپس 5-7 mg/kg و 12 ساعت، تا 48 ساعت پس از مقدار اوليه، انفوزيون وريدي مـي شـود . در نـوزادان كامـل، 15 mg/kg بعنـوان مقـدار شـروع و سپس 7/5 mg/kg هر 12 ساعت، تا 24 سـاعت پـس از آن مقدار مـصرف اوليـه، انفوزيـون وريـدي مـي شـود . در نوزادان با سن 7 روز و بزرگتر، مقدار 15 mg/kg بع نوان مقدار شـروع و سـپس 7/5 mg/kg هـر 6 سـاعت از راه انفوزيون وريدي مصرف ميشود.

واژينــال: در واژينــوز باكتريــايي يــا تريكومونــاز يس، 500 mg هر شب به مـدت 10 يـا 12 روز متـوالي از راه واژينال مصرف ميشود.

 اشكال دارويي :

Infusion: 500 mg/100 ml

Tablet: 250 mg

(Suspension: 125 mg/5ml (as Benzoate

Suppository: 500 mg

Vaginal Tablet: 500 mg

%Vaginal Gel: 0.75

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد