هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

متـي راپـون (METYRAPONE)

هورمونها و ضدهورمونها

تعداد بازدید :1079

رده بارداری : C

موارد مصرف :

متـي راپـون بـراي تـشخيص نارسـايي ثانويه غده فوق كليوي ناشي از نقص درمحـور هيپـوفيز - هيپوتالاموس مصرف ميشـود . ايـن دارو بـراي تـشخيص ميزان ذخيره ACTH هيپوفيز قدامي استفاده ميشـود ، امابه دليل غيراختصاصي بـودن آن فقـط در مـواردي كـه آزمون مستقيم امكان پذير نيست، مثل افرادي كه آزمـون هيپوگليسمي انسوليني در آنها منع شده اسـت، اسـتفاده ميشود. متيراپون همچنين به عنـوان داروي تشخيـصي براي تشخيص افتراقي سندرم كوشينگ ناشي از سـرطان غده فوق كليوي، هيپرپلازي غـده فـوق كليـوي، سـندرم CRH/ACTH اكتوپيك، و بيمـاري كوشـينگ مـصرف ميشود. متيراپون براي درمـان كوتـاه مـدت تمـام انـواع سـندرم كوشينگ نيز مصرف ميشود.

مكانيــسم اثــر:

ايـن دارو موجـب مهـار آنـزيم β11 هيدروكــــسيلاز مــــيشــــود و بدينوســــيله ســــنتز گلوكورتيكوستروئيدها (كورتيزون و كورتيزول) و همچنين آلدوســترون را مهــارميكنــد. كــاهش ســطح پلاســمايي گلوكوكورتيكوئيدها باعث تحريك هيپو فيز قدامي و ترشح كورتيكوتروپين ميشـود . كورتيكـوتروپين بـه نوبـه خـود باعث تحريك توليد بيشتر 11-دزوكسي كورتيكوسترون و پيشسازهاي ديگر ميشود كه در كبـد متـابوليزه و از راه ادرار دفع مي شوند كه از ايـن طريـق قابـل انـدازه گيـري هستند. بنابراين متي راپون در بيماران مبـت لا بـه سـندرم كوشينگ بـه منظـور آزمـايش و مكانيـسم خـودتنظيمي هيپوتالاموس-هيپوفيز استفاده ميشود. اگرچـه آزمـايش مهار دگزامتازون ممكن است ترجيح داده ميشود.

فارماكوكينتيك:

متي راپون به سـرعت و بـه خـوبي از دستگاه گوارش جذب مـي گـردد . نيمـه عمـر آن 26-20 دقيقه اسـت و حـداكثر غلظـت پلاسـمائي آن طـي يـك ساعت به دست مي آيد. متابوليسم اين دارو توسط كبـد و كليه انجام ميشود.

موارد منع مصرف :

متي راپون ممكن است منجـر بـه بروز كم كاري غده فوق كليه گردد و بنابراين براي افـرادي كه بي كفايتي فعاليت غده فوق كليوي دارند، نبايد مصرف شود. درصورت كم كاري غده هيپوفيز، اين دارو نبايد براي درمان سندرم كوشينگ استفاده نمود . همچنين درصورت پورفيري حاد و كم كاري شديد غده هيپـوفيز نبايـد ايـن دارو را مصرف كرد.

هشدارها :

1 -متابوليسم متي راپون ممكن است در بيمـاران مبـتلا به بيماري كبدي به تاخير افتد.

2 -قبــل از اســتفاده از ايــن دارو بايــد كليــه را از نظــر نارسـايي اوليـه (آزمـون كورتيكـوتروپين) مـورد بررسـي قرارداد، زيرا در صـورت وجـود نارسـايي اوليـه، ايـن دارو ممكن است باعث ايجاد نارسايي حاد كليوي گردد.

3 -زنان باردار يا بيماران مبتلا به كم كـاري يـا پركـاري تيروئيد ممكن است بـه متـي راپـون كمتـر از حـدمعمول پاسخ دهند . سيروز كبـدي و نارسـايي كبـدي نيـز باعـث تاخير در پاسخ به متيراپون ميشوند.

4 -درصــورت ســرطان پــستان متاســتاتيك، نارســايي احتقاني قلـب، ديابـت شـيرين و هيپوگليـسمي واكنـشي ممكن است نتيجه آزمون متيراپون افزايش يابد.

عوارض جانبي :

واكنش هاي آلرژيـك، تهـوع ، اسـتفراغ، ناراحتي شكمي، كاهش فـشارخون، سـردرد، سـرگيجه و خوابآلودگي از عوارض جانبي مهم اين دارو ميباشند.

تـداخلهـاي دارويـي:

فنـيتـوئين باعـث افـزايش متابوليسم متي راپون و كـاهش غلظـت پلاسـمايي آن بـه سـبب القـاء آنزيمـي در كبـد مـيگـردد. بيمـاراني كـه استروژنها، پروژس ترونها، كورتيكوستروئيد ها، مپروبامات، فنوتيــــازينهــــا، كلرديازپوكــــسايد كلرپرومــــازين، آمـيتريـپتيلـين، متـيسـرژايد يـا فنوباربيتـال مـصرف ميكنند، ممكن است به متي راپـون كمتـر از حـدمعمول پاسخ دهند . داروهاي ضدبارداري خـوراكي ممكـن اسـت باعث افزايش و كاهش اثر متي راپون گردند. داروهاي ضـد تيروئيد ممكن است باعث تاخير يا عدم پاسخ نـسبت بـه متيراپون شوند.

استازولاميد، كلروتيازيد، كلرديازپوكـسايد، كلوگزاسـيلين، هيدرالازين، ناليديكسيك اسـيد، پروكلروپـرازين، كينـين ممكن است باعث تغيير نتيجه آزمون 17-كتواستروئيدها يا 17-كتوژنيكواستروئيدها شوند.

نكات قابل توصيه :

1 -آزمايش متي راپـون بـراي بررسـي ذخيـره ACTH دروني به اندازه گيري آزمايش كـاهش قنـدخون ناشـي از انـسولين قابـل اعتمـال نيـست و در بيمـاران سـالخورده ترجيح داده ميشود.

2 -دارو همراه شير يا غذامصرف شود.

3 -درصورت بروز تاري ديد به پزشك مراجعه شود.

4 -قبــل ويــاطي درمــان بــا متــي راپــون ازمــصرف كورتيكوستروئيدها خودداري شود.

5 -درصـــورت حـــساسيت بـــه دارو، هيرسوتيـــسم، پراكلامپسي و احتمال افزايش شديد فـشارخون ايـن دارو بايد با احتياط مصرف شود.

مقدار مصرف :

آزمون يك نوبتي : بعد از اثبات پاسخ دهي غـده فـوق كليـوي، بـراي كودكـان و بزرگـسالان مقـدار kg/mg 3 حداكثر 3 گرم متي راپون در نيمه شـب همـراه باشـير يـا ماست بايد مصرف شود . نمونه خـون بـراي انجـام آزمـون ساعت 30:7 تا 8 بامـداد بايـد گرفتـه شـود . نمونـه بايـد بلافاصــله منجمــد شــود و بيمــار مقــدار 50 ميلــيگــرم كورتيزون براي پيشگيري دريافت كند. تفسير: مقدار ذخيره طبيعي ACTH با افزايش غلظت پلاســـــــــــــــمايي ACTH تاحـــــــــــــــداقل (L/mg 200 (L/mol +44 يــــا بــــا افــــزايش 8-دزوكــــــــسيكورتيكوســــــــترول تاحــــــــداقل (L/mcg 70 (2/L0/mcmol مشخص ميشود. آزمون چند نوبتي روزاول: (دوره كنترل ا درار 24 ساعته ) براي اندازه گيـري 17-هيدروكسي كورتيكوستروئيد ها يا اسـتروئيد هـا ي 17 كتوژنيك جمعآوري ميشود. روز دوم : آزمون ACTH براي تشخيص توانايي غددفوق كليوي با انفوزيون 50 واحد ACTH در طي 8 سـاعت و اندازهگيري استروئيد هاي موجود در ادرار 24 ساعته انجام ميشود. درصورت اثبات پاسخ دهي غدد فوق كليه، آزمون متيراپون بايد انجام گردد. روز سوم و چهارم: استراحت روز پنجم : براي بزرگسالان متي راپون با 750 ميلـي گـرم در شش نوبت بافواصل 4 ساعته خوراكي تجويز ميشـود . براي كودكان kg/mg 15 هر 4 سـاعت در شـش نوبـت خــوراكي تجــويز مــيشــود. حــداقل مقدارمــصرف 250 ميليگرم توصيه ميشود. روز ششم: بعد از تجويز متيراپون- استروئيدهاي موجود در ادرار 24 ساعته بايد اندازهگيري شود. تفسير: آزمـون ACTH :مقـدار طبيعـي دفـع ادراري 17-هيدروكسي كورتيكوسـتروئيد هـا در ادرار 24 سـاعته معادل mg 12-3 ميباشد. بعـ د از انفوزيـون وريـدي 50 واحد ACTH در يك دوره زماني 8 ساعته، مقـدار دفـع 17-هيدروكسي كورتيكوستروئيد ها در ادرار 24 ساعته به mg 45-15 افزايش مييابد. آزمون متي راپـون : درصـورت فعاليـت طبيعـي غـده هيپوفيز، تجويز متي راپون موجب يك افـزايش 2-4 برابـر دفع 17 هيدروكسي كورت يكوستروئيدها يـا دو برابرشـدن دفع 17 كتوژنيك استروئيدها ميشود.

اشكال دارويي :

mg 250: Tablet Scored

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد