هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مكسي لتين(MEXILETINE)

تعداد بازدید : 1234

رده بارداری : C

موارد مصرف :

مكسي لتين براي درمان آريتمي بطني مخاطره آميز از جمله تاكيكاردي بطني مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو كانـال هـا ي سـريع سـديم را در بافتهاي قلبي، بويژه شبكه پوركفژ، بدون تداخل سيستم اوتونوم مسدود مي نمايـد . مكـسي لتـين سـرعت افـزايش وميزان پتانسيل عمل و اتوماتيسيته در فيبر هـاي پـوركنژ را كاهش داده وطول پتانسيل عمل را كوتاه مينمايد.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو بخـوبي از مجـراي گـوارش جذب ميشود و داراي متابوليـسم عبـور اول كبـدي كـم ميباشد. حـدود 60-75درصـد از دارو بـه پـروتئين هـاي پلاسما پيوند مـي يابـد . حـدود 85درصـد از دارو در كبـد متابوليزه ميشود. نيمه عمـر دارو 10-12 سـاعت بـوده و اثر دارو 30 دقيقه تا 2 ساعت است. اين دارو از راه صفرا و كليه دفع ميشود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود انسداد درجه 2 يا 3 گره AV بدون ضربان سـاز و شـوك كارديوژنيك.

2- ثبت نوارقلبي درطول مصرف اين دارو ضروري است.

3- در بيماران مبتلا به عيب شديد كـار كبـد و نارسـايي احتقاني شديد قلب، كاهش مقدارم صرف دارو ممكن است ضروري باشد.

4- توصيه ميشود تنظيم مقدارمصرف دارو، حـداكثر هـر 2-3 روز صورت گيرد.

عوارض جانبي :

درد قفـسه سـينه، انقباضـات زودرس بطني، تنگي نفس، سرگيجه يـا منگـي، بيقـراري، لـرزش دستهـا، اشـكال در راه رفـتن، سـوزش سـردل، تهـوع و استفراغ بامصرف اين دارو گزارش شده است.

نكات قابل توصيه :

1- دوره درمان با اين دارو بايد كامـل شـود . مـصرف ايـن دارو حتي در صورت احساس بهبودي بايد ادامه يابد.

2- هيچيك از نوبتهاي مصرف دارو نبايد فراموش شود.

3- درصورت فراموش شـدن يـك نوبـت مـصرف دارو، در صورتي كه طي چهارساعت بـه يـادآورده شـود، آن نوبـت بايد مصرف شود . درغير اينصورت، ازمصرف نوبت بعـدي و دوبرابركردن آن بايد خودداري گردد.

4- درصورت نياز به انجام عمل جراحـي (ماننـد جراحـي دهان و دندان) يا در موارد اورژانس بايد احتياط نمود.

5-هنگام رانندگي يا كار با وسايلي كه نياز بـه هوشـياري دارند، به علت احتمال بروز سرگيجه، بايد احتياط نمود.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

در درمــان آريتمــي بطنــي، ابتــدا 200 ميليگرم هر 8 ساعت مصرف مـي شـود . مقدارمـصرف در فواصـل مـشخص بـه 50-100 ميلـيگـرم هـر 2-3 روز برحسب نياز وتحمل بيمار افزايش يا كاهش مييابد.

اشكال دارويي :

Capsule: 100 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد