هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مايكونازول(MICONAZOLE)

تعداد بازدید : 1370

موارد مصرف :

اين فـرآورده بـراي درمـان كانديـدياز جلدي و مهبلي -فرجي ناشي از كانديدا آلبيكنس و سـاير گونههاي كانديدا، درمان كرمهـاي حلقـوي آلـوده كننـده بدن (تينـ Ĥ كورپـوريس )، دسـت (تينـĤ مـانوم )، پـ ا (تينـ Ĥ پديس)، كشاله ران (تينĤ كروريس) يا ناخن (تينĤ گويـوم ) و همچنين درمان پتريازيس ورسيكالر مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

مايكونازول يك ايميدازول متوقف كننـده رشد قارچ است كه با توجه به غلظت ممكن اسـت باعـث مرگ قارچ نيز گردد . دارو بيوسـنتز ارگوسـترول يـا سـاير استرولها را مهار مي كند و باعث ايجـاد آسـيب در غـشاء سلولي قارچ و تغيير نفوذپذيري آن ميشود كه مـي توانـد به از دست دادن اجزا ضروري داخل سـلول منجـر شـود . همچنين دارو بيوسنتز تري گليسيريد و فـسفوليپيد هـ اي قارچ را مهار مي نمايد. بعـلاوه ايـن دارو بـا مهـار فعاليـت آنزيمهاي اكسيداتيو و پراكسيداتيو باعث افـزايش غلظـت داخل سلولي پراكسيد هيدروژن تا حد سمي ميشود كـه اين امر ممكن است به مرگ سلول كمك نمايد . ايـن دارو تبـديل بلاستوسـپورهـا را بـه شـكل ميـسلي مهـاجم در كانديدا آلبيكنس متوقف ميكند.

فارماكوكينتيـك:

مقـادير جزئـي مايكونـازول پـس از استعمال داخل مهبل، به طور سيستميك جذب ميشود.

هشدارها :

1 -از تماس دارو با چشم هـا و غـشا هـاي مخـاطي بايـد اجتناب گردد.

2 -در صورت بروز حساسيت بـه دارو منـافع مـصرف در برابر مخاطرات آن بايد سنجيده شود.

3 -در سه ماهه دوم و سوم بـارداري يـك دوره درمـاني يك هفته اي به جاي درم انهاي كوتـاه مـدت تـر توصـيه ميشود.

عوارض جانبي :

بثورات جلدي، تاول، سوزش و قرمـزي و خارش همراه با ساير علائم تحريك پوسـت كـه قبـل از مصرف موضعي مايكونازول وجود نداشته است ، از عـوارض جانبي اين دارو هستند.

نكات قابل توصيه :

1 -دوره درمان حتي در صورت بهبودي علايـم بيمـاري بايد كامل گردد.

2 -چنانچه مصرف يك نوبت از دارو فراموش گرديد، بـه محض به ياد آوردن ، آن نوبت بايد مصرف شود، مگر آنكـه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد.

3 -اقدامات بهداشـتي در طـول درمـان بـراي ب هبـودي عفونت و ممانعت از عود مجدد آن بايد رعايت گردد.

4 -به طور معمول درمان همسر بيمار ضـروري نيـست، مگر آنكه علائم موضـعي خـارش التهـاب پوسـت نـواحي تناسلي بروز نمايد.

مقــدار مــصرف:

در بزرگـسالان يـك اپليكـاتور پـر (5 گرم ) از كرم واژينال هنگام خواب به مـدت 14-7 روز مصرف مـي شـود كـه درصـورت نيـاز دوره درمـان تكـرار ميشود. كرم مايكونازول براي درمان كانديدياز پوستي بـا تينĤكورپورس، تين Ĥ كروريس يا تين Ĥ پديس دو بـار در روز (صبح و عصر ) و در درمان تين Ĥ ورسيكالر يكبار در روز بـه مدت 10 روز مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

%2: Cream Topical

%2: Cream Vaginal

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد