هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ميدازولام(MIDAZOLAM)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون

تعداد بازدید :1100

رده بارداری : D

موارد مصرف :

ميدازولام يك بنزوديـازپين كوتـاه اثـر است براي ايجاد تسكين و فراموشي قبل از عمل جراحـي يا اعمال تشخيصي مثـل اندوسـكپي و شـبيه آن و يـا در موقع القاء بيهوشي و همچنـين بـراي ايجـاد تـسكين در بخش مراقبت هاي ويژه براي لوله گذاري داخل ناي تجـويز ميشود. اين دارو همچنين براي تسكين وكاهش اضطراب و ايجاد فراموشي قبل از موارد خاص عمليات دندانپزشكي يا جراحيهاي كوچك نيز تجويز ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو يك بنزوديازپين كوتاه اثر اسـت كه با اثر برگيرنده هاي خاص ب نزوديازپين موجب افـزايش اثر مهاري گابا و كاهش تحريك پذيري سلولهاي عـصبي ميشود. فارماكوكينتيــك: فراهمــي زيــستي ايــن دارو از راه عضلاني 90درصد و از راه خوراكي 36% است. اين دارو در كبد متابوليزه و از طريق ادرار دفع ميشود. نيمه عمر دفع آن حدود 2/5 ساعت است . نيمه عمر توزيع آن 15 دقيقه ميباشد. پيوند دارو به پروتئين هـا ي پلاسـما بـسيار زيـاد (97%) است.

موارد منع مصرف :

درصورت وجود سابقه حـساسيت به اين دارو، ميدازولام نبايد مصرف شود.

هشدارها:

1- ايــن دارو بخــصوص شــكل تزريقــي آن فقــط در بيمارستان و يا در حضور امكانات لازم جهت احياي قلبـي – تنفسي بايد تجويز شود.

2- درموارد زير اين دارو بايد بـا احتيـاط فـراوان مـصرف شود

3- بيماري تنفسي، ضعف عـضلاني خطيـر يـا مياسـتني گراو، گلوكوم بازاويه بسته حاد،

4- درصورت وجود نارسايي كبدي و كليوي مقدارمـصرف دارو بايد كاهش يابد.

5- درصورت وجود كاهش حجم خون، اسپاسـم عـروق و يا كاهش دماي بدن و يا درصورت مصرف تـوام دارو هـا ي ضددرد مخدر مقدارمصرف اين دارو بايد كاهش يابد.

6- اندازهگيري فشارخون، اكسيژن خون، بررسي وضعيت تنفسي و علايم حياتي بطور مداوم در طول درمان با ايـن دارو توصيه ميشود.

عوارض جانبي :

خواب آلـودگي و منگـي در روز بعـد از مـصرف دارو، تـوهم و عـدم تعـادل، فراموشـي، سـردرد، ســرگيجه، وابــستگي، آپنــه، تــضعيف تــنفس، كــاهش فشارخون، اخـتلالات گوارشـي، بثـورات جلـدي، اخـتلال بينــايي، تغييــر ميــل جنــسي، درد در ناحيــه تزيــق و ترومبوفلبيت از عوارض جانبي اين دارو هستند . ايـن دارو عـوارض جـدي قلبـي – تنفـسي بـويژه در سـالمندان و بيماران با حال عمومي بد ايجاد نموده است. تداخلهاي دارويـي : مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهاي بيهوش كننده، ضدجنون، ضددرد هاي اوپيوئيدي، داروهــاي ضدافــسردگي، آنتــيهيــستامينهــا، داروهــاي كاهنده فشارخون، مسددگيرنده آلفا آدرنرژيك و با كلوفن باعــث افــزايش اثــرات تــسكيني دارو و تــضعيف CNS ميشود. اين دارو سرعت متابوليسم كلونازپـام را افـزايش داده و موجب كاهش اثر آن ميگردد. مصرف همزمان ا ين دارو با دارو هاي كاهنـده فـشارخون موجـب افـزايش اثـر كاهنده فشار خون ميگردد. سـايم تيدين، اريترومايـسين، ديلتيـازم و وراپاميـل متابوليـسم ايـن دارو را مهـار و بـا افزايش غلظت پلاسما يي ميدازولام، اثر تـسكين بخـش آن را افزايش مي دهند. اين دارو اثر درماني لوودوپا را كـاهش ميدهد.

نكات قابل توصيه :

1- هنگـام مـصرف ايـن دارو از مـصرف الكـل يـا سـاير داروهاي مضعف CNS بايد خودداري شود.

2- به دليل اخت لال در اعمـال حركتـي و خـواب آلـودگي پس از مصرف دارو، هنگام رانندگي يا كار با ماشين آلاتـي كه نياز به هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.

 مقدار مصرف :

خوراكي

كودكــان:

درنــوزادان و كودكــان 6 مــاه و بزرگتــر، 30-45 ،0/25-0/5 mg/kg دقيقه قبل از القا ي بيهوشي مصرف شود . در كودكان 6 مـاه تـا 6 سـال كـه همكـاري خوبي با كادر پزشكي ندارند، ممكـن اسـت حتـي مقـدار مصرف بيشتري مورد نياز باشد (تا 1 mg/kg)

تزريقي

بزرگسالان:

جهـت ايجـاد تـسكين قبـل از جراحـي و ايجاد فراموشي در بيماران با سن كمتر از 60 سال، مقدار 20-80 mcg/kg، تقريباً30-60 دقيقه قبل ازجراحـي و در بيماران باسن بيـشتر از 60 سـال، 20-50 mcg/kg، تقريباً30-60 دقيقه قبل ازعمل تزريق عضلاني مـي شـود . به عنوان داروي كمكي در بيهوشي عمومي، در بيماران تا 55 سال، ابتـدا 200-350 mcg/kg، طـي 5-30 ثانيـه تزريق وريدي مـي شـود . در بيمـاران 55 سـال و بزرگتـر 150-300 mcg/kg طــي 20-30 ثانيه تزريق وريـدي ميشود. در بيماران كمتر از 55 سـال كـه از قبـل داروي تـــسكينبخـــش يـــا مخـــدر دريافـــت كـــرده انـــد ، 150-200 mcg/kg تزريق وريدي ميگردد.

كودكان:

جهت ايجاد تسكين قبـل از جراحـي و ايجـاد فراموشــي، درنــوزادان بــيش از 6 مــاه تــا 5 ســال، 50-100 mcg/kg از راه وريـــــــــــدي يـــــــــــا 100-150 mcg/kg از راه عضلاني تزريق مـي شـود . در كودكان 6-12 سال، 25-50 mcg/kg از راه وريـدي يـا 100-150 mcg/kg از راه عــضلاني تزريــق مــيشــود. مقدارمصرف در كودكان 12-16 سال، ماننـد بزرگـسالان است. بـه عنـوان داروي كمكـي در بيهوشـي عمـومي، در كودكان 6 ماه تا 5 سال، 50-100 mcg/kg، دركودكان 6-12 ســــال، 25-50 mcg/kg و در كودكــان 12-16 سال مانند بزرگسالان تزريق وريدي ميگردد.

اشكال دارويي :

Injection: 5mg/ml, 10 mg/2ml, 15mg/3 ml

(as HCl)

Syrup: 2 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد