هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

میلرینون(MILRINONE)

تعداد بازدید : 2549

رده بارداری : C

مــوارد مــصرف:

ايـن دارو در كنتـرل كوتـاه مـدت نارسايي شديد قلب كه به ساير درمان ها پاسخ نميدهد و در نارسايي حاد قلب پس از جراحي قلب مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو يك مهار كننده فسفودي استراز با اثـر اينوتروپيـك مثبـت و اثـر گـشاد كننـدگي عـروق ميباشد.

فارماكوكينتيك:

70% از ايـن دارو بـه پـروتئين هـاي پلاسما پيوند مـي يابـد .حـذف دارو عمـدتا از طريـق ادرار است. 83% از مقدار مصرف دارو بصورت تغيير نيافته دفع ميشود. نيمه عمر دارو 2/3 ساعت ميباشد.

هشدارها :

1- مقدار مصرف دارو در بيماران مبتلا به نارسايي كليوي بايد كاهش يابد.

2- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود بيماران مبتلا به بيماري شديد انسدادي آئورت يا دريچـه اي سـرخرگ ريـوي، هيپرتروفـي عـضله قلـب، فلـوتر يـا فيبريلاسيون دهليزي .

3- اندازه گيري فشار خون و ضربان قلب، ثبت نوار قلبي، تعيين ميزان الكتروليت و بررسي عملكـرد كليـه بايـد در طول درمان با اين دارو صورت گيرد.

عوارض جانبي :

آريتمي بطني و فوق بطني، كم يفـشار خون، درد قفسه سينه از نوع شبه آنژيني، سردرد، كاهش پتاسيم خون، لرزش و كاهش پلاكت خون.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

مقدار حملـه اي اوليـه دارو 50 mcg/kg است كه طي مدت 10 دقيقه انفوزيون وريـدي مـي شـود . درمـــان نگهدارنـــده بـــا انفوزيـــون مـــداوم وريـــدي 0/375 – 0/75 mcg/kg/min ادامه مييابـد . حـداكثر مقدار مصرف در 24 ساعت 1/13 mg/kg ميباشد.

كودكان:

مقدار حمله اي اوليه 75 mcg/kg انفوزيـون وريدي ميشود و سـپس درمـان نگهدارنـده بـا انفوزيـون وريـــدي مـــداوم 0/75 mcg/kg/min تـــا حـــداكثر 1 mcg/kg/min، در صورت نياز، ادامه مييابد.

اشكال دارويي :

Injection Solution: 10 mg/mL

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد