هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مينوكـسيديل(MINOXIDIL)

تعداد بازدید : 1325

رده بارداری : C

مـوارد مـصرف :

ايـن دارو در درمـان زيـادي شـديد فشارخون مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

مينوكـسيديل يـك گـشادكننده عـروق محيطي بااثر مستقيم است كه مقاومت عروق محيطـي را كاهش ميدهد و سبب افت فشارخون ميشود.

فارماكوكينتيـــك:

در حـــدود 90درصـــد از يـــك مقدارمصرف خوراكي از مجراي گوارشي جذب مـي شـود . نيمه عمر پلاسمايي دارو 4/2 ساعت است، اگرچه اثر دارو ممكن است تا 75 ساعت باقي بماند، اين دارو بـه ميـزان زياد در كبد متابوليزه ميشود و عمدتاً از طريق ادرار و به شكل متابوليت دفع ميگردد.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير با احتياط فراوان مصرف شود. نارسايي احتقاني قلب، بي كفـايتي عـروق كرونـر از جملـه آنژين صدري، انفوزيون پري كارد، فئوك روموسيتوم وعيـب كار كليه.

2- اندازه گيري فشارخون در فواصل منظم در طول درمان و اندازه گيري وزن بيمار (بـه منظـور تـشخيص احتبـاس سديم و آب) ضروري است.

تداخلهاي دارويي :

اثـرات كاهنـده فـشارخون ايـن دارو، درصـــورت مـــصرف همزمـــان باســـاير دارو هـــاي پائينآورنده فشارخون ممكن است تشديد شود . درصورت مصرف همزمان مينوكسيديل با دارو هاي مقلد سـمپاتيك مسدودكننده گيرنـده بتـا ، كـاهش شـديد فـشارخون در حالت ايستاده ممكن است بروز كند.

عوارض جانبي :

احتباس آب وسديم، افـزايش وزن، ادم محيطــي، تــاكيكــاردي، افــزايش رويــش مــو، افــزايش برگـشتپـذير كـراتينين و نيتـروژن اوره خـون و گـاهي اخـتلالات گوارشـي وبثـورات جلـدي بامـصرف ايـن دارو گزارش شده است.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

بــه عنــوان كاهنــده فــشارخون، ابتــدا 5 mg/day بصورت مقدارواحد يـا در دو مقـدار منقـسم مصرف ميشـود كـه برحـسب نيـاز بيمـار، مقدارمـصرف تنظيم مي گردد. به عنوان نگهدارنـده، 10-40 mg/day بصورت مقدارواحد يادرمقادير منقسم مصرف ميشود.

كودكــــان:

در كودكــــان تــــا 12 ســــال، ابتــــدا 0/2 mg/kg/day بـصورت مقدارواحـد يـا در دو مقـدار منقسم مصرف ميشود كـه برحـسب نيـاز بيمـار، مقـدار مــصرف تنظــيم مــيگــردد. بــه عنــوان نگهدارنــده 0/25-1 mg/kg/day بصورت مقدا رواحد يـا در مقـادير منقسم مصرف ميشود. 

اشكال دارويي :

Tablet: 10 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد