هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ميتومايسين - MITOMYCIN

تعداد بازدید : 2259

موارد مصرف :

ميتومايـسين در درمـان كارسـينوماي معده، لوزالمعده، كلوركتال، پستان، سر و گـردن، مجـاري صفراوي، ريه، گردن رحم، مثانـه و لوسـمي ميلوسـيتيك مزمن مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

ميتومايسين بعـد از فعـال شـدن توسـط آنزيمها در بافت ها به عنوان يك داروي آلكيله كننده عمل ميكند. ميتومايسين موجب اتصال دو رشته DNA بهـم شـده و سـاخت DNA و نيـز تاحـدي سـاخت RNA و پروتئين را مهار ميكند.

فارماكوكينتيـك :

متابوليـسم ميتومايـسين عمـدتاً در كبد صورت مي گيرد. نيمه عمرآن در مرحله نهائي حـدود 50 دقيقه بوده و دفع آن كليوي است.

هشدارها:

اگر طي تزريق وريـدي ، دارو بـه بافـت هـا ي اطراف رگ نشت كرد بايـد تزريـق را بلافاصـله متوقـف و بقيه دارو را از طريق يك وريد ديگر تجـويز كـرد . ممكـن است برداشتن ناحيـه آسـيب ديـده توسـط جراحـي لازم شود.

عوارض جانبي :

كاهش گلبول هاي سفيدخون يا عفونت و ترومبوسيتوپني از عوارض شايع ميتومايسين هستند.

نكات قابل توصيه :

1- ميتومايسين را معمولاً از طريـق يـك كـاتتر وريـدي تزريق ميكنند.

2- بــه علــت ايجــاد نكــروز موضــعي بافــت هــا، نبايــد ميتومايسين را به صورت عضلاني يا زيرجلدي تزريق كرد.

3- ميتومايسين را بـراي درمـان بعـضي از تومـورهـا بـه صورت تزريق شـرياني (مـثلاً در شـريان كبـدي ) تجـويز ميكنند.

4- دوره درمان بعدي با ميتومايسين بايد تنها زماني كـه سلولهاي خوني به تعداد قابـل قبـول بازگـشتند، انجـام شود.

5- اگر بيماران پـس از دو دوره درمـان پاسـخ لازم را بـه ميتومايـسين ندادنـد بـه نظـر نمـيرسـد كـه درمـان بـا ميتومايسين در آنها نتيجهاي داشته باشد. 10-20 به صـورت 2

مقدار مصرف :

به ميزان mg/m مقادير واحد هر 6-8 هفته يكبار تزريق وريدي مـي شـود . مقدار مصرف در نوبت هاي بعدي بر مبناي تعداد پلاكت ها و لكوسيت ها تعيـين مـي گـردد . مـصرف مقـادير بـيش از 20 اثر درمـاني بيـشتري نداشـته و تنهـا خطـر mg/m2 مسموميت را افزايش ميدهد.

اشكال دارويي :

Injection: 2 mg , 5 mg , 10 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد