هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ميتوتان - MITOTANE

تعداد بازدید : 1101

رده بارداری : D

موارد مصرف :

ميتوتان در درمان كارسينوماي بخـش قشري غـده فـوق كليـوي (غيرقابـل جراحـي ) و سـندرم كوشينگ مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اثر آن ممكن است در ارتباط بـا كـاهش فعاليت غده فوق كليوي باشد.

فارماكوكينتيك:

تقريباً 35-40درصد جـذب خـوراكي داشته و درتمام بافت ها منتـشر مـي شـود . متابوليـسم آن كبدي و كليوي است . نيمه عمر دارو 18-159 روز اسـت . كاهش غلظـت 17- هيدروكـسي كورتيكوسـتروئيد طـي 2-3 روز پس از شروع درمان ممكـن اسـت شـش هفتـه طول بكشد . غلظتهاي پلاسمايي قابل انـداز هگيـري ايـن دارو حتـي 6-9 هفتـه پـس از خاتمـه درمـان نيـز بـاقي ميماند.

موارد منع مصرف :

درصـورت وجـود عفونـت نبايـد مصرف شود.

هشدارها :

1- درموارد ابتلا به بيمـاري هـاي كبـدي، كـاهش مقـدار مصرف دارو ممكن است لازم باشد.

2- اگر جراحت، عفونت يا ساير بيماري ها بروز نمايند بـه علت احت مال بروز نارسايي غده فوق كليوي، ممكن اسـت به تجويز داروهاي استروئيدي نياز باشد.

عوارض جانبي :

نارسايي بخش قشري غده فوق كليوي، تيره شدن پوست، اسهال ، سرگيجه، خواب آلودگي، كاهش اشتها، افسردگي رواني، تهوع و استفراغ، بثورات جلـدي و خستگي از عوارض شايع ميتوتان هستند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ميتوتـان بـا داروهاي مضعف دستگاه عصبي مركزي ممكن است باعث تـــشديد اثـــرات دارو شـــود . گلوكوكورتيكوئيـــدهـــا، مينرالوكورتيكوئيــدهــا و كورتيكــوتروپين (ACTH) بــا اثرات ميتوتان تضاد دارند.

نكات قابل توصيه :

1- درمان اوليه تا زماني كه مقدار مـ صرف تثبيـت شـود، بايد در بيمارستان صورت گيرد.

2- مقدار مصرف دارو بايد باتوجه به ميزان حداكثر قابـل تحمل براي هربيمار و مبتني بر وجـود عـوارض جـانبي و بهبود پاسخهاي باليني تنظيم شود.

3- معمولاً در بيماران تحت درمان با ميتوتـان درمـان بـا گلوكوكورتيكوئيـــدهـــا لازم مـــيشـــود. درمـــان بـــا مينرالوكورتيكوئيدها نيز بـه خـصوص در درمـان طـولاني مدت ممكن اسـت لازم شـود . پـس از خاتمـه درمـان بـا ميتوتان، تازماني كـه عملكـرد بخـش قـشري غـده فـوق كليــوي بــه حالــت عــادي برنگــشته اســت، درمــان بــا استروئيدها را بايد ادامه داد.

4- به نظر ميرسد كه درمان مداوم با حداكثرمي زان قابـل تحمل ميتوتان موثرتر از درمان متناوب است.

5- مدت درمان نيز به پاسخ هاي باليني بستگي دارد . تنها 15درصد بيماراني كه باحداكثر مقدار قابل تحمل به مدت سه ماه درمان شده ولي به درمان پاسخ نداده اند، با ادامـه درمان پاسخ باليني نشان ميدهند.

6- توصيه مي شودكه درصورت بروز شوك يا ضربه شديد فوراً و بـه طـور موقـت درمـان بـا ميتوتـان قطـع شـود و استروئيد تجويز گردد . زيرا ممكن اسـت كـاهش فعاليـت غده فوق كليوي، پاسخ طبيعي به اين استرس ها را مختل نمايد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

براي درمان كارسينوماي بخش قشري غده فوق كليوي مقدار مصر ف اوليه 8-10 g/day است كه در سه يا چهار مقدار منقسم مصرف مي شـود . ايـن مقـدار را ميتوان تا بـروز عـوارض جـانبي افـزايش داد . بايـد توجـه داشــت كــه حــداكثر مقــدار قابــل تحمــل دارو بــين 2-16 g/day متغيراست . براي درمان سـندرم كوشـينگ مقدار شروع 3-6 g/day در سه يا چهـار مقـد ار منقـسم اســت و مقــدار نگهدارنــده 0/5 گــرم دوبــار درهفتــه تــا 2 g/day متغير ميباشد.

كودكان:

به عنوان درمـان كارسـينوماي بخـش قـشري غـــده فـــوق كليـــوي مقـــدار 0/1-0/5 mg/kg و يـــا 1-2 g/day در مقادير منقسم مصرف مـي شـود كـه بـه تدريج به 5-7 g/day افزايش مييابد.

اشكال دارويي :

Tablet: 500 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد