هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ميتوكسانترون - MITOXANTRONE

ضد سرطان و شیمی درمانی

تعداد بازدید :1106

رده بارداری : D

موارد مصرف :

ميتوكسانترون در درمان لوسـمي هـاي حاد ميلوسيتيك، پروميلوسيتيك، منوسـيتيك و لوسـمي حــاد اريتروئيــد، ســرطان پــستان، كبــد و لنفــوم هــاي غيرهوچكيني مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

به نظر مي رسـد ايـن دارو بـا اتـص ال بـه DNA سبب مهار ساخت DNA و RNA ميشود.

فارماكوكينتيك:

ميتوكسانترون به سـرعت و بـه طـور وسيع در بافت هايي چون تيروئيد، كبد، قلب و گلبول هاي قرمز خون منتشر مي شود. متابوليـسم آن كبـدي بـوده و نيمه عمر آن حدود 6 روز ميباشد. دفع آن ازطريق صـفرا و مدفوع تا 25درصد طي 5 روز پس از مصرف است.

هشدارها:

اين دارو در بيماران مبتلا به اختلال فعاليت قلب بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبي :

سرفه، تنفس كوتاه، خونريزي دسـتگاه گوارش، كاهش گلبول هاي سفيد يـا عفونـت، معـده درد، التهــاب دهــان و مخــاط آن از عــوارض جــانبي شــايع ميتوكسانترون ميباشند.

نكات قابل توصيه :

1- ميتوكسانترون نبايد به داخـل غـلاف نخـاعي تزريـق گردد.

2- مقدارمصرف تكميلي دارو پـس از رفـع اثـرات سـمي هماتولوژيكي آن قابل تجويز است.

مقــدار مــصرف :

در درمــان لوســمي هــاي حــاد ميلوسيتيك و پروميلوسـيتيك و اريتروئيـد مقـدار اوليـه 12 /day يك تا سه روز حـداقل طـي 3 دقيقـه mg/m2 انفوزيـون وريـدي مـيشـود. ميتوكـسانترون بـه صـورت 100 سيتارابين بـه صـورت انفوزيـون  تركيبي با mg/m2 وريدي طي 24 ساعت براي 7-1 روز هم تجويز مي شـود . 12 /day است كه براي  مقدار مصرف نگهدارنده mg/m2  1-2 انفوزيون وريدي مي شود. مقدار مصرف نگهد ارنده به 100 /day است كه  صورت تركيبي با سيتارابين mg/m2 طي 24 ساعت براي 1-5 روز انفوزيون وريدي مـي شـود . مقدار مصرف نگهدارنده به فاصله 6 هفتـه پـس از مقـدار مصرف اوليه و درصورت مصرف تركيبي، 4 هفتـه پـس از مصرف اوليه تجويز مي شود. در درمان سـرطان پيـشرفته 2 14 پستان و لنف ومهاي غيرهوچكيني به ميـزان mg/m انفوزيون وريـدي مـي شـود كـه درفواصـل 21 روز تكـرار مـيگـردد. در بيمـاراني كـه دچـار ضـعف فعاليـت مغـز  خواهـد  استخوان هستند مقدار مصرف اوليه mg/m2 12 بود.

اشكال دارويي:

Injection: 2 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد