هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ميواكوريوم کلراید(MIVACURIUM CHLORIDE)

شل كننده عضلاني اسكلتي

تعداد بازدید :843

موارد مصرف :

ميواكوريوم به عنوان داروي كمكـي در بيهوشي عمومي و تسهيل انتوباسيون داخل تراشه به كـار ميرود.

 مكانيسم اثر :

ميواكوريوم به طور رقابتي به گيرندههـاي كولينرژيك در صفحة انتهايي حركتي متصل شده و باعث آنتاگونيزه كردن اثر استيل كولين شده كـه نهايتـاً باعـث بلوك انتقال عصبي عضلاني ميشود.

 فارماكوكينتيــــك:

ميواكوريــــوم مخلــــوطي از 3 استرئوايزومر مي باشد كه به وسيله كولين اسـتراز پلاسـما غيرفعال مي شوند. مكانيسمهاي كبدي و كليوي در حذف دارو از طريق ادرار و صفرا دخالت دارند.

 موارد منع مصرف :

در صورت وجود حساسيت مفرط به ميواكوريوم يا داروهاي مشابه و همچنين حساسيت بـه بنزيل الكل، اين دارو نبايد مصرف شود (ويالهـاي چنـد دوز حاوي بنزيل ميباشند).

هشدارها:

1-در بيماران مبتلا به ضعف عمومي يـا نـاتوان، بيمـاران مبتلا به بيماري عصبي عضلاني يـا در مـوارد سـوختگي، ابتدا بايد يك مقدار آزمايشي 0/015-0/02 mg/kg بـه كار رود.

 2-در بيماران قلبي عروقي يا آلرژيك (نظير آسم)، مقـدار اوليه دارو (0/15 mg/kg) طي يك دقيقه تجويز شود.

 3-در بيمـاران چـاق، مقـدار اوليـه دارو بـر مبنـاي وزن ايدهآل بدن تعيين شود.

 4-در موارد كاهش فعاليت كـولين اسـتراز پلاسـما، دارو بايد با احتياط فراوان استفاده شود.

 5-در صورت وجود اختلالات كبدي و كليوي، دارو با يد با مقادير نگهدارنده كمتري استفاده شود.

 عوارض جانبي :

 از عوارض دارو مي توان به گرگرفتگـي، كاهش فشار خون ، تاكي كاردي، بـرادي كـاردي، آريتمـي، helbitis، راش پوستي، كهير، اريـتم، واكـنش در محـل تزريق، اسپاسم برونش ، خس خس سينه، كاهش اكـسيژن خون، سرگيجه و اسپاسمهاي عضلاني اشاره نمود.

 تداخلهاي دارويي :

اثر ميواكوريوم در تجويز همزمان با آمينو گلي كوزيدها، كليندامايسين، كتـامين، نمـك هـاي تزريقي منيزيم، آنتي بيوتيكهاي پلي پپتيـدي، كينيـدين، كينين، تـري متافـان و وراپاميـل ممكـن اسـت افـزايش مييابد. آزاتيوپورين اثر ميواكوريـوم را كـاهش داده يـا از بين مي برد. كاربامـازپين باعـث اثـر كوتـاه ميواكوريـوم و كاهش اثربخشي آن مي شـود . تئـوفيلين باعـث معكـوس شدن وابسته به دوز بلوك عصبي عضلاني مي شـود . تـري متافان باعـث طـولاني شـدن آپنـه ناشـي از ميواكوريـوم ميشود. وراپاميل باعـث افـزايش اثـر ميواكوريـوم (نظيـر تضعيف تنفسي ) ميشود. اين دارو با محلول هـاي قليـايي (داراي pH>8/5) ناسازگاري دارد.

 نكات قابل توصيه :

 ممكن است بيمـار در طـي دوره بازيابي (Recovery) گاهـاً دچـار سـرگيجه و اسپاسـم عضلاني شود.

مقدار مصرف:

 بزرگـسالان : مقـدار اوليـه 0/15 mg/kg اسـت كـه 5-15 xd ثانيــه تجــويز مــي شــود. مقــدار نگهدارنــده 0/1 mg/kg هر 15 دقيقه (در صورت نياز )، يا انفوزيـون اوليــه 9-10 mcg/kg/min اســت كــه بــا تيتراســيون (1-15 mcg/kg/min) ادامه مييابد. كودكان: در كودكان 2-12 سـاله، مقـدار اوليـه داخـل وريدي 0/2 mg/kg است كـه طـي 5-15 ثانيـه تجـويز مـــيشـــود. مقـــدار نگهدارنـــده، انفوزيـــون اوليـــه 14 mcg/kg/min اســــت كــــه بــــا تيتراســــيون (5-31 mcg/kg/min) ادامه مييابد.

 اشكال دارويي :

Powder For Injection: 2 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد