هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مكلوبمايد(MOCLOBEMIDE)

ضد افسردگی

تعداد بازدید :1092

موارد مصرف :

اين دارو براي تخفيف علائـم بيمـاري افسردگي بكارميرود.

مكانيسم اثر :

ايـن دارو مهاركننـده اختـصاصي آنـزيم مونــوآمين اكــسيداز MAO-A) A) مــيباشــد ، ولــي تاحدودي نيز اثر مهاري بر آنـزيم MAO-B دارد . مهـار اين آنزيم ها موجب افزايش غلظت مونوآمين هـا در ذخـاير انتهــاي اعــصاب و احتمالاًباعــث فعاليــت ضدافــسردگي خواهدشد. اين دارو باعث مهاركوتاه مـدت (24 سـاعت ) و قابل برگشت آنزيم MAO-A ميشود.

فارماكوكينتيك:

به خوبي از دسـتگاه گـوارش جـذب ميشود ، ولي فراهمي زيستي آن 55% (به دليل اثر اولـين عبور) است. اين دارو داراي متابوليسم وسيع كبدي و دفع كليوي بوده و نيمه عمر ان 1/5 ساعت ميباشد. موارد منع مصرف: درصورت حساسيت به مكلوبمايد، نارســــايي حادكبــــدي و حالــــت گيجــــي حــــاد (acuteconfusional state) نبايد اين دارو را مـصرف كرد.

هشدارها :

1- درصـــورت نارســـايي كبـــدي، فـــشارخون بـــالا، فئوكروموسيتوم، تيروتوكسيكوز و تمايل به خودكشي بايد اين دارو را با احتياط كامل بكاربرد.

2- دربيماران مبتلا به نارسايي كبدي مقـدار مـصرف را بايد 50% كاهش داد.

٣- درصورت بروز افزايش شديد فشارخون، بيمار بايد در اورژانس تحت مراقبت كامل قرارگيرد . در صورت نيـاز بـه جراحي، درمـ انهـا ي دندانپزشـكي و سـاير فوريـت هـاي پزشكي احتياط لازم بايد به عمل آيد . در صورت نيـاز بـه جراحـي انتخـابي، مـصرف ايـن دارو بايـد 2 روز قبـل از جراحي قطع شود.

عوارض جانبي :

سردرد، خشكي دهـا ن، تهـوع، لـرزش، اضطراب، افـزايش فـشارخون، افـت فـشارخون وضـعيتي، تاكيكاردي، احساس ضعف يا خستگي، يبوست يا اسـهال ، خوابآلودگي يا بيخوابي، استفراغ، كـابوس هـا ي شـبانه از عوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اين دارو با الكل، غـذاهـاي حـاوي تيـرامين، داروهـاي مقلـد سـمپاتيك، داروهاي حاوي اپي نفرين، ضدافسردگي هاي سه حلقه اي ، مهاركننــدههــاي منــوآمين اكــسيداز و مهاركننــدههــاي اختـصاصي بازجـذب سـروتونين موجـب افـزايش شـديد فشارخون ميشود. مـصرف ايـن دارو بـا دكـسترومتورفان وپتيدين موجب ميشود كه عـوارض جـانبي اوپيوئيـد هـا مثـل تهـوع، سـرگيجه، لـرزش و اسـتفراغ افـزايش يابـد. سايمتيدين متابوليسم مكلوبمايد را كاهش مي دهد،لذا در صورت مصرف همزمان سايمتيدين، مقدارمصرف ايـن دارو را بايـد 50% كـاهش داد. درصـورت مـصرف همزمـان بـا داروهاي ضدجنون، علائم جنون تشديد ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- درحين مصرف دارو، فشارخون به طـور مـنظم بايـد اندازهگيري شود . درصورت افزايش فشارخون بايد اقدامات درماني لازم صورت گيرد.

2- احتمال بـروز عـوارض جـانبي در سـالمندان بيـشتر است.

3- مـصرف همزمـان ايـن دا رو بـادارو هـا ي ضـدجنون و كاهنده فشارخون بايد با احتياط كامل صورت گيرد.

4- اثردرماني دارو با تاخير ظاهرميشود.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

150 ميلــيگــرم دوبــار در روز بعــد از غذامصرف ميشود. درصورت نياز وتحمل بيمار اين مقدار را ميتوان تا 600 mg/day افزايش داد.

اشكال دارويي :

Tablet: 150 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد