هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مولگراموستیم(MOLGRAMOSTIM)

تعداد بازدید : 1057

موارد مصرف :

اين دارو براي درمـان يـا پيـشگيري از نوتروپني در بيماراني كه دارو هاي شيمي درماني تـضعيف كننده مغزاستخوان دريافت ميكنند و جهت كاهش دوره نوتروپني در بيماراني كه تحـت عمـل پيوندمغزاسـتخوان هستند، مصرف ميشود.

هشدارها :

1- در بيماران مبتلا بـه بيمـاري ريـوي، احتبـاس مـايع ونارسايي قلب بايد با احتياط مصرف شود.

2- آزمون شمار ش تام سلولهاي سفيد طي مـصرف دارو بايد صورت گيرد.

3- بيماراني كه فاكتور محـرك دريافـت مـي كننـد ، بايـد تحت نظارت پزشك مجـرب و آشـنا بـه شـيمي درمـاني باشند.

4- احتياطهاي لازم جهت پيشگيري از بروز آلـرژي بايـد به كار گرفته شود . درصورت بروز آلرژي شديد يا واكـنش آنافيلاكتيك، مصرف فاكتور بايد قطـع و درمـان مناسـب جايگزين شود.

5- فاكتورهاي محرك كلني نبايدطي 24 ساعت قبـل يـا پس از مصرف آخرين دوز شيمي درماني يا طي 4 سـاعت قبـل يـا پـس از راديـوتراپي بـه دليـل حـساسيت ذاتـي سلولهاي خونساز در حال تقـسيم بـه دارو هـا ي شـيمي درماني سيتوتوكسيك و اشعه راديوتراپي مصرف شود.

عوارض جانبي:

دردعضلاني، تب و لرز، ديسپنه، بثورات جلدي و اختلالات گوارشي بـا مـصرف ايـن دارو گـزارش شده است.

نكات قابل توصيه :

1- دوره درمان بايد كامل شود.

2- درصورت فراموش شدن يك نوبت مصرف دارو، حتمـاً بايد با پزشك مشورت شود.

3- طي درمان با دارو، بيمـار بايـد تحـت نظـارت دقيـق پزشك باشد.

4- درصورت بروز علائم و نشانه هاي عفونت (شامل تب و لرز) سريعاً بايد با پزشك مشورت شود.

مقدار مـصرف :

بـه عنـوان داروي كمكـي در درمـان ضدنئوپلاسم 5-10 mcg/kg/day به صورت زيرجلـدي تزريق ميشودكه به مدت 7-10 روز ادامه مي يابد. پس از پيوندمغزاستخوان، مقدار مصرف 10 mcg/kg/day طي 4-6 ساعت از راه انفوزيون وريدي مصرف ميشـود كه بـه مدت 30 روز ادامه مي يابد. جهـت درمـان نـوتروپني، دوز اوليه 5 mcg/kg/day از راه جلدي مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

For Injection: 0.15 mg, 0.4 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد