هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

منــوبنزون(MONOBENZONE)

پوستی و ضد آفتاب

تعداد بازدید :1165

موارد مـصرف :

ايـن فـرآورده بـراي دپيگمانتاسـيون نهائي در ويتيليگو گسترده بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

مكانيـسم اثـر دپيگمانتاسـيون ايـن دارو نــامعلوم اســت. منــوبنزون باعــث ترشــح ملانــين از ملانوسـيتهـا مـيشـود و ممكـن اسـت باعـث تخريـب ملانوسيتها و دپيگمانتاسيون دائمي شود. موارد

منع مصرف :

درصـورت حـساسيت مفـرط بـه يكي از اجزاء فرآورده يا به عنوان جـ ايگزين هيـدروكينون نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1 -اين دارو دپيگمانته كننده قوي بوده و نبايد به عنوان سفيد كننده آرايشي بكار رود.

2 -اين فرآورده براي مصرف خارجي است . از تمـاس آن با چشمها بايد جلوگيري شود.

3 -بعد از مصرف اين دارو، پوست براي تمام مدت عمـر حساس خواهدشد، لذا در صورت تماس بـا نـور خورشـيد بايد از فرآوردههاي ضدآفتاب استفاده شود.

4 -دپيگمانتاسيون بعد از 4-1 ماه درمـان بـا منـوبنزون كامل خواهد شد. اگر نتـايج درمـان رضـايت بخـش نبـود، مصرف دارو بايـد قطـع شـود . در صـورت مطلـوب بـودن دپيگمانتاسيون، مصرف (معمولاً فقط 2 بار درهفته ) بايـد به منظور حفظ دپيگمانتاسيون تداوم يابد.

عوارض جانبي :

تحريـك، سـوزش و التهـاب پوسـت از عوارض جانبي اين دارو مي باشند.

مقدار مصرف :

3-2 بار در روز يك لايه نازك از كـرم بايد روي نواحي پيگمانته گذاشته و ماساژ داده شود.

اشكال دارويي :

: Cream

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد