هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

موپي روسين(MUPIROCIN)

پوستی و ضد آفتاب

تعداد بازدید :17308

موارد مصرف :

موپي روسين، بـه صـورت موضـعي در درمان عفونت هاي مختلف پوسـت بـه ويـژه عفونـت هـاي ناشـي از بـاكتريهـاي گـرم مثبـت از جملـه زردزخـم و ضــايعات ضــربه اي پوســت بــا عفونــت ثانويــه ناشــي از استافيلوكوك اورئوس و استرپتوكوك بتاهموليتيك، شامل استرپتوكوكوس پايوژنز، مصرف ميشود.

مكانيــسم اثــر:

ايــن دارو بــصورت برگــشت پــذير و اختصاصي به ايزولوسيل ترانـسفر RNA سـنتتاز متـصل شده و بدينوسيله بيوسنتز پـروتئين و RNA بـاكتري را مهــار مــينمايــد و بــسته بــه غلظــت ممكــن اســت باكتريواستاتيك يا باكتريسيد باشد.

فارماكوكينتيك:

مقادير كمي از مو پيروسـين پـس از مصرف موضعي جذب سيستميك ميشود كه بـه سـرعت متابوليزه ميگردد.

موارد منع مصرف :

1-اين فرآورده نبايد براي نوزادان استفاده شود.

2-اين دارو براي درمان ع فونتهـاي پـسودومونائي نبايـد مصرف شود.

هشدارها:

درصورت درمان نـواحي وسـيعي از پوسـت، خطر بروز سميت گوشي (بويژه نزد كودكان، افراد مسن و افراد با نارسائي كليوي) وجود دارد. عوارض جانبي : درصورت تجويز دارو بر نواحي وسـيعي از زخم هاي باز يا سوخته بدن، خطر سميت شديد كليوي ناشي از جذب پايه پلياتيلن گليكـول بايـد مـدنظر قـرار گيرد. نـدرتاً بثـورات جلـدي، خـشكي، سـوزش، خـارش، قرمزي، درد و تورم پوست، سردرد و تهوع با مـصرف دارو گزارش شده است.

نكات قابل توصيه :

1 -قبـل از اسـتعمال دارو، نـواحي آلـوده بايـد بـا آب و صابون شسته و سپس خشك شود.

2 -به دليل احتمـال بـروز مقاومـت ميكروبـي بـه دارو، مــصرف آن بــه مــدت طــولاني (بــيش از 10 روز) يــا در بيمارستانها توصيه نميشود.

مقدار مصرف :

به مقدار لازم 3 بار در روز تا حـداكثر 10 روز در موضع ماليده ميشود.

اشكال دارويي :

%2: Ointment

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد