هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

موپیروسین نازال( MUPIROCIN Nasal)

ضد باکتری

تعداد بازدید :602

مــوارد مــصرف:

ايــن فــرآورده بــراي ريــشهكنــي عفونتهاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سـيلين بكار ميرود. اين دارو همچنين در بين بيماران و كاركنان بهداشتي به منظور كاهش خطر عفونت در افراد پر خطـر مستعد اين عفونت مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 اين دارو سنتز پروتئين توسط بـاكتري را از طريـق اتـصال اختـصاصي و قابـل برگـشت بـه آنـزيم ايزولوسيل ترانسفر RNA سنتتاز مهار ميكنـد . بنـابراين موپي روسين فاقد مقاومت متقاطع با ساير گروه هاي داروئي ضدميكروبي ميباشد.

 فارماكوكينتيــك:

احتمـال جـذب سيـستميك 3/3% است. اين دارو به سرعت متابوليزه ميشود و نيمه عمر آن 20-40 دقيقه است و عمدتاً از راه كليه دفع ميشود.

 موارد منع مصرف:

1-اين دارو در صـورت حـساسيت بـه هـر يـك از اجـزاء فرآورده نبايد مصرف شود

 2-اين دارو در نارسائي كليوي، روي زخـم بـاز و پوسـت آسيبديده استفاده نشود.

 هشدارها:

1- ايـن دارو بـراي مـصرف در سـطوح خـارجي اسـت. از تماس دارو با چشم بايد جلوگيري شود.

 2- در صورت بروز واكنش هـا ي حـساسيتي ، مـصرف دارو بايد قطع و از درمانهاي جايگزين استفاده شود

 تداخلهاي دارويي :

اين دارو همراه ساير فرآورده هاي داخل بيني نبايد مصرف شود.

عوارض جانبي :

احـساس سـوزش يـا خـارش يـا درد، تهوع، قرمزي، پوست خشك و درمات يت تماسي و سـردرد از عوارض جانبي مهم اين دارو مي باشد. نكــات قابــل توصــيه : مــصرف طــولاني مــدت آنتـيبيوتيـكهـا ممكـن اسـت منجـر بـه افـزايش رشـد ارگانيسمهاي غيرحساس مثل قارچ شود. مقدار مصرف : دوبار در روز (صبح و شب ) بـراي پـنج بار داخل بيني استفاده شود . بعد از استفاده، بـ راي مـدت يك دقيقه مجراي بيني را بايد بـه طـور مرتـب بـا فـشار دست بسته و باز كرد.

 اشكال دارويي :

Nasal Ointment: 2% (as Calcium)

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد