هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مایکوفنولات موفتیل - MYCOPHENOLATE MOFETIL

تعداد بازدید : 2508

موارد مصرف :

اين دارو بـراي جلـوگيري از رد پيونـد قلـــب، كليـــه و كبـــد همـــراه بـــا سيكلوســـپورين و كورتيكوستروئيدها به كار ميرود.

مكانيسم اثـر :

مايكلوفنوليـك اسـيد، متابوليـت فعـال مايكوفنوليت، مهاركننده قوي، اختصاصي و قابل برگـشت آنزيم انيوزين من وفسفات دهيدروژناز ميباشـد و بنـابراين مسير ساخت جديد نوكلئوتيد هاي گوانين را مهار ميكند. لنفوسيتهاي B و T براي تكثير بـه ايـن مـسير سـاخت جديد پـورين وابـستگي زيـادي دارنـد، در حاليكـه سـاير سلولها، ازمسير بازيافتي استفاده مي نمايند. لذا ايـن دارو روي لنفوسيت ها اثـر سايتوتوكـسيك دارد . مايكوفنوليـت باعث مهار تكثيـر لنفوسـيت هـا ي B و T، كـاهش توليـد پادتن و مهار فراخواني گويچه هاي سفيد به محل التهاب يا عضو پيوندي ميشود. اين دارو بر پاسخ هاي اوليـه ايمنـي (فعاليت منوسـيت هـا مثـل توليـد IL-1 و IL-2) تـاثير ندارد.

فارماكوكينتيك:

جذب دارو از دستگاه گوارش به طور گسترده وباسرعت (فراهمي زيستي 94%) انجام ميشـود . نيمـه عمـر آن حـدود 17 سـاعت اسـت . حـذف آن 93% كبدي و 6% كليوي ميباشد.

موارد منع مصرف :

درصورت حـساسيت بـه يكـي از اجزاء فـرآورده و ابـتلا بـه نقـص آنزيمـي وراثتـي آنـزيم هيپـــوگزانتين – گـــوانين فـــسفوريبوزيل ترانـــسفراز (HGPRT) نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- مــصرف دارو در نارســائي شــديد كليــوي بايــد بــا احتياط لازم صورت گيرد.

2- درصورت كا هش تعداد نوتروفيـل هـا ، بايـد مـصرف دارو را قطع كرد يا مقدار دارو را كاهش داد.

3- واكسنهاي زنـده ضـعيف شـده در بيمـاران تحـت درمان با ايـن دارو ممكـن اسـت مـصونيت كامـل ايجـاد نكنند. درصورت امكان واكـسيناسيون را بايـد بـه تعويـق انداخت.

عوارض جانبي :

كم خوني، سـرفه، سـردرد، درد قفـسه سينه، تنگي نفس، وجود خون در ادرار، فشار خـون بـالا، كاهش تعداد گويچه هاي سفيد، يبوست يا اسهال، درد در ناحيه شكم، تهوع و استفراغ از عـوارض جـانبي ايـن دارو ميباشند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان آسـايكلوير، گـن سايكلوير، پروبنسيد، ساليسيلات ها باعث افـزاي ش غلظـت پلاسمائي مايكوفنوليت ميشود. مصرف همزمان بـا سـاير داروهاي كاهنده سيـستم ايمنـي و گلوكوكورتيكوئيـد هـا احتمال بروز سرطان و بدخيمي هـا ي پوسـت و عفونـت را افزايش مي دهد. مصرف ايـن دارو همـراه بـا كلـستيرامين وآهــن باعــث كــاهش غلظــت پلاســمائي مايكوفنوليــت ميشود. همچنين ايـن دارو بـا آزاد كـردن فنـي تـوئين و تئـوفيلين از پـروتئينهـاي پلاسـما، غلظـت آزاد آنهـا را افزايش ميدهد.

نكات قابل توصيه :

1- شمارش كامل گويچه هاي خوني در ماه اول به طور هفتگي و درماه دوم و سوم ماهي دوبار و سـپس درطـول سال اول هر ماه بايد انجام شود.

2- مصرف اين دارو در بيماران مبتلا بـه بيمـاري هـا ي شديد دستگاه گوارش بايد با احتياط انجام شود.

3- درصورت تاخير فعاليت كليه پيوندي پـس از عمـل پيوند، احتمال عوارض جانبي دارو افزايش مييابد.

4- اولين نوبـت دارو بلافاصـله و حـداكثر در طـي 24 ساعت بعد از انجام عمل پيوند تزريق ميشود.

مقدار مصر ف:

بلافاصله بعد از عمل پيونـد انفوزيـون داخل وريدي بايد انجام شود.

پيوند كليه :

يك گرم انفوزيون داخل وريـدي (در طـول دوساعت) يا خوراكي دوبار در روز (مقدار روزانـه دوگـرم ) مصرف شود.

پيوند قلب : 1/5 گرم انفوزيون داخل وريدي (در طـول دوساعت) دوبار در روز يا خوراكي يك گ رم دو بـار در روز مصرف شود.

پيوند كبد : يك گرم انفوزيون داخل وريـدي (در طـول دوساعت) دوبار در روز يا خوراكي 1/5 گـرم دوبـار در روز مصرف شود.

اشكال دارويي:

Tablet: 500 mg

 Capsule: 250 mg

Injection: 50 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد