هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

منيزيوم سولفات (Magnesium sulfate)

تعداد بازدید : 1015

موارد مصرف :

اين دارو در درمان كمي منيزيم خون، درمان اضطراري بعضي از انـواع آريتمـي هـا و همچنـين براي پيشگيري و كنترل تشنج ناشي از پـره اكلامپـسي و اكلامپسي در زنان باردار مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 اين دارو از طريق مهار آزاد سازي استيل كولين در محل اتصال عصب – عضله، انقباضـات عـضلات مخطط را شل ميكند.

 فارماكوكينتيــك:

 ايــن دارو بــه ميــزان 25-35% بــه پروتئين هاي پلاسما پيوند مييابد. امـلاح منيـزيم كـه از راه تزريقــي مــصرف مــيشــوند، عمــدتا از راه ادرار دفــع ميشوند. اثر دارو يـك سـاعت پـس از تزريـق عـضلاني و بلافاصله پس از تزريق وريدي شروع ميشود.

 موارد منع مصرف :

 ايـن دارو در بيمـاران مبـتلا بـه انسداد قلبي و نارسايي شديد كليه نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

 1- اين دارو در بيماران مبتلا به مياستني گراو و نارسايي كليه بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 2- در طول درمان با اين دارو، وضعيت بيمار از نظر بروز علائم باليني زيادي منيزيم خون بايد بدقت پيگيري شود.

 3- غلظت منيزيم و ساير الكتروليـت هـاي پلاسـما بايـد دقيقا بررسي شود.

 4- مقدار مصرف دارو در بيماران مبتلا به نارسـايي كليـه بايد كاهش يابد.

عوارض جـانبي :

مـصرف مقـادير بـيش از حـد امـلاح منيزيم سبب بروز زيادي منيزيم خون ميشود كه علائـم مهم آن سركوب رفلكس هاي عصبي، ضعف تنفسي ناشي از انسداد عصبي عضلاني اسـت . تهـوع، اسـتفراغ، قرمـزي پوست، تشنگي، كاهش فشار خون به علـت گـشاد شـدن عروق محيطي، سرگيجه، اغتشاش فكر، اختلال در تكلـم، دو بيني، ضعف عضلاني، برادي كاري، كوما و ايست قلبي از علائن زيادي منيزيم خون ميباشد.

 تداخل هاي دارويي :

سولفات منيزيم تزريقـي، اثـرات رقـابتي و دپـولاريزان داروهـاي مـسدود كننـده عـصبي عضلاني را تشديد ميكند. اثرات امسدود كنندگي عصبي عضلاني سولفات منيزيم تزريقي و داروهاي ضـد بـاكتري آمينوگليكوزيد در صورت مصرف همزمان تشديد ميشود.

 مقدار مصرف :

در كمي شديد يا حاد منيـزيم خـون، 35-75 ميلــي مــول از منيــزيم از ر اه انفوزيــون آهــسته وريــدي (در محلــول گلــوكز 5%) در روز اول و ســپس 25 mmole/day تا زمان تصحيح كمـي منيـزيم خـون مصرف ميشود. اين دارو از راه تزريق عـضلاني و وريـدي آهسته نيز مصرف ميشود. در درمان اضـطراري آريتمـي، مقدار معمول 2 گرم سولفات منيزيم (معادل 8 ميلي مول منيزيم) از راه وريدي طي 10-15 دقيقه تزريق ميشود و در صـورت نيـاز ايـن مقـدار مـصرف تكـرار مـيشـود. در پيــشگيري و كنتــرل تــشنج ناشــي از پــره اكلامپــسي و اكلامپسي در زنـان بـاردار مقـدار اوليـه 4 گـرم سـولفات منيزيم (16 ميلي مول منيزيم ) طي 5-15 دقيقه تزريـق وريدي ميشود و سپس از راه انفوزيـون وريـدي مقـدار 1 گرم سولفات منيزيم در ساعت (4 ميلي مول منيـزيم ) يـا از طريق تزريق عميـق عـضلاني مقـدار 5 گـرم سـولفات منيزيم (20 ميلي مول منيزيم ) و پس از آن هر 4 ساعت 5 گرم به مدت 24 ساعت پس از آخـرين حملـه مـصرف ميشود. در صورت بروز مجدد حمله، مقـدار 2-4 گـر م از راه وريدي تزريق ميشود.

 اشكال دارويي:

%Injection (50 mL): 10%, 20%, 50

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد