هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مرفین - Morphine

داروهاي مسکن ،ضد تب ها

تعداد بازدید :1144

رده بارداری : C

موارد مصرف :

مـرفين بـراي تـسكين درد و بعنـوان داروي كمكي در درمان سـرفه و ادم حـاد ريـوي مـصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

اين دارو از راه خوراكي بخوبي جـذب ميشود، امامتابوليسم گذر اول كبدي آن زياد بوده و براي رسيدن به اثر درمـ اني، نـسبت بـه راه هـا ي غيرخـوراكي، مقداربيشتري از مرفين نياز خواهدبود . ايـن دارو در اكثـر بافتها تجمع مي يابد. ضمناً در كبد با گلوكورونيك اسـيد كونژوگه شده وسپس از طريق كليه ها دفع ميشود. مقدار كمي از دارو نيز بدون تغيير از كليـه هـا دفـع مـي گـردد . پيوند اين دار و به پروتئين بسيار كم است . نيمه عمـر دارو 2-3 ساعت وزمان شروع اثر دارو از راه تزريـق عـضلاني و زيرجلدي 10-30 دقيقه است . زمان لازم براي اثـر دارو از راه عضلاني 30-60 دقيقه ، از راه وريـدي 20 دقيقـه و از راه خوراكي 1-2 ساعت مـي باشـد . ايـن دارو از راه كليـه (85درصد) و صفرا (10درصد) دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

اين دارو در صورت وجود اسـهال شديد همراه بـا كوليـت پـسودوممبران ناشـي از مـصرف سفالوســپورينهــا يــا پنــيســيلينهــا، اســهال ناشــي از مسموميت، ضعف حادتنفسي نبايـد مـصرف شـود . بـراي مصرف خارج سخت شام هاي يا تزريق داخل نخاعي نيز، از تجويز دارو در بيماران دچار اختلالات انعقادي و همچنين مبتلا به عفونت در ناحيه تزريق بايد خودداري نمود.

هشدارها :

1- در موارد زير مصرف اين دارو بايد با احتيـاط فـراوان انجام شود آسم، كم بودن ذخيره تنفسي و التهاب روده.

2- مصرف مكرر اين دارو، باعث ايجاد وابستگي و تحمل به اثرات دارو ميگردد.

عوارض جانبي :

تهوع و اسـتفراغ (بخـصوص در شـروع مــصرف)، يبوســت، خــوابآلــودگي، كــاهش فــشارخون وتــضعيف تــنفس در مقــادير مــصرف زيــاد، مــشكل در ادراركردن، اسپاسم صفرا يا مثانه، خشكي د هـا ن، تعريـق، سردرد، برافروختگـي صـورت، سـرگيجه، كـاهش ضـربان قلب، تپش قلب، افت فشارخون وضـعيتي، كـاهش دمـاي بدن، توهم، حالت خماري، تغييـر خلـق وخـو، وابـستگي، اختلال در تفكر، تنگي مردمـك چـشم، بثـورات جلـدي، كهير و خارش از عوارض جانبي داروهستند.

تداخلهاي دارويي :

اگربطورهمزمان با الكل يـا سـاير داروهـاي مـضعف CNS مـصرف شـود، تـضعيف CNS تشديد شده و ميتوانـ د موجـب ايجـاد ضـعف تنفـسي و كاهش فشارخون شود . مصرف همزمان با دارو هـا ي شـبه اتروپيني نيز موجب تشديد احتباس ادرار و يبوست شـده وممكن است انسداد فلجي روده ايجاد نمايد. مصرف بوپرنورفين پيش از مـصرف يـك داروي ضـد درد اوپيوئيـدي ممكـن اسـت اثـر درمـاني داروي ضـددرد را كاهش دهد . مصرف نالتركسون دربيماراني كه به دارو هاي ضددرداوپيوئيدي وابستگي جـسمي دارنـد، ممكـن اسـت سبب بروز علائم قطـع مـصرف شـود . در صـورت مـصرف همزمان اين دارو با دارو هاي مهاركننده مونوآمين اكسيداز ممكن است واكنش هاي خطرناك بروز كند . مرفين ممكن است متابوليسم زيدووودين را مهار كند.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارونبايد بيش از مقدار توصيه شده مصرف شود. 

2- اگر پـس از چندهفتـه مـصرف دارو، پاسـخ مطلـوب حاصل نشد، بدون مشورت با پزشـك مقـدار مـصرف دارو نبايد افزايش يابد.

3- درصورت فراموش كردن يك نوبت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكـه، تقريباً زمان مصرف نوبت بعـدي فرارسـيده باشـد . مقـدار مصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر شود.

4- ازمصرف فرآورده هاي حاوي الكـل و سـاير دارو هـا ي مضعف CNS با اين دارو بايدخودداري شود.

5- درصـورت بـروز سـرگيجه، خـواب آلـودگي، منگـي و احساس كاذب سرخوشي بايد احتياط نمود.

6- هنگام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يا نشـسته بايد احتياط نمود.

7- قبـل از قطـع مـصرف دارو پـس از مـصرف طـولاني مدت، بايد با پزشك مشورت شود . قطع تـدريجي مـصرف دارو ممكن است ضروري باشد.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگسالان:

به عنوان ضددرد، مقدارمصرف بايد توسـط پزشك و براي هر فرد بطورجداگانه براساس پاسخ و شدت درد تعيين شود . با اين حال مقدار 10-30 ميليگرم هر 4 ساعت توصيه ميشود.

كودكان:

به عنوان ضـددرد، مقدارمـصرف بايـد توسـط پزشك و براي هر فرد بطورجداگانه براساس پاسخ و شدت درد تعيين شود . معذلك مقدار 10-30 ميلـي گـرم هـ ر 4 ساعت توصيه ميشود.

تزريقي

بزرگسالان:

مقدار 5-20 ميلـي گـرم هـر 4 سـاعت بـر حسب نياز بيمار تزريق عضلاني يا زيرجلدي مـي شـود . از راه وريدي نيز مقدار 4-10 ميليگرم كه با 4-5 ميلي ليتر آب براي تزريق رقيـق شـده اسـت، بـه آهـستگي تزريـق ميشود. از راه اپـي دورال مقـدار 5 mg در ناحيـه لومبـار تزريق ميشود و در صورت كـافي نبـودن مقـدار مـصرف، پس از يكـساعت مقـادير 1-2 mg تـا دسـتيابي بـه اثـر مناسب يا مقدار حـداكثر 10 mg در 24 سـاعت تزريـق ميشود. از راه داخل نخـاعي مقـدار 0/2-1 mg بـصورت تعداد واحد تزريق ميشود.

كودكان:

به عنـوان ضـددرد، 0/1-0/2 mg/kg هـر 4 ساعت بر حسب نياز بيمار تزريق زيرجلدي ميشود. از راه وريدي مقدار 0/05-0/1 mg/kg باسرعت آهسته و قبـل از عمـل جراحـي نيـز مقـدار 0/05-0/1 mg/kg تزريـق عضلاني ميشود.

اشكال دارويي :

Injection: 10 mg/ml Ta

Tablet: 5 mg, 20 mg, 40 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد