هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

موسیلیوم (Musylium)

گیاهی

تعداد بازدید :2379

موارد مصرف :

 اين فـرآورده در درمـان يبوسـت هـا ي مزمن، براي پيشگيري از يبوست در بيماراني كه در حين اجابت مزاج نبايد تحت فشار باشند مانند بيماران با زخـم برش فرج (episiotomy)، هموروئيد ترومبوزه دردنـاك، شقاق يا آبسه پرين هاي، فتق ديافراگم، تنگـي آنوركتـال و در رفع يبوسـت ناشـي از كولـون اسپاسـتيك يـا كولـون تحريكپذير مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 اثر درماني پوسـته پـسيليوم بـه واسـطه تورم موسيلاژ موجـود در آن ظـاهر مـي گـردد . موسـيلاژ احتمالاً از طريق جذب آب باعث افزايش حجم و رطوبـت مدفوع شده و ايـن افـزايش حجـم موجـب تحريـك روده بزرگ وافزايش حركات پريستالتيك و كوتاه شـدن زمـان عبور مواد از روده و افزايش دفعات دفع ميگردد.

 اجزاء فـرآورده :

ايـن فـرآورده از پوسـته دانـه گيـاه اسفرزه (Plantago psyllium) تهيه شده است.

 مواد موثره:

موسيلاژ .

موارد منع مصرف :

اين فرآورده در آپانديـسيت و يـا نشانه هاي آن، خونريزي ركتوم با علت نامشخص، نارسايي احتقـاني قلـب، انـسداد روده، ديابـت و درصـورت وجـود اشكال در بلع نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

ملين ها در خردسالان (تا سـن 6 سـال ) بـه جز با دستور پزشك نبايد مصرف شوند.

 عوارض جانبي :

مصرف مقـادير زيـاد پوسـته پـسيليوم باعث انسداد روده و مري (معمولاً بـه دليـل مـصرف كـم مايعات) ميگردد. همچنين واكنش هاي آلرژيك بامـصرف دارو گزارش شده اسـت . در شـروع درمـان ممكـن اسـت موقتاً سنگيني ونفخ در بيماران ايجاد گردد كـه بـا ادامـه درمان برطرف ميشود.

 تداخلهاي دارويي:

1- پوسته پسيليوم باعـث كـاهش جـذب برخـي از مـواد معدني (نظير كلسيم، منيزيم، مس و روي ) ويتامين B12، گليكوزيدهاي قلبي و مشتقات كوماريني ميگردد.

2- مصرف همزمان پ وسته پسيليوم بـا نمـك هـا ي ليتـيم موجب كاهش غلظت پلاسمايي ليتيم و وقفه جذب آنها از مجراي گوارشي ميشود.

3-پوسته پسيليوم ممكن است موجب كاهش سـرعت و ميزان جذب كاربامازپين شود.

 نكات قابل توصيه:

1-مصرف حداقل 6-8 ليوان آب در روز براي كمـك بـه نرم شدن مدفوع و جلـوگيري از كـاه ش آب بـدن بيمـار ضروري است . اين امر به دليل خروج حجم زيـادي از آب با مدفوع اهميت دارد.

2-مصرف طولاني مدت اين دارو ها كه به صـورت عـادت درآمده باشد ممكن است باعث وابسته شدن كـار روده هـا به اين داروها شود.

3- داروهاي ملين را نبايد بيشتر از يـك هفتـه (مگـر بـا دستور پزشك ) يا در موارد غيرضروري (مانند عدم اجابـت مزاج طي يك يا دو روز) مصرف نمود.

4-ازمصرف دارو هاي ملين تـا دوسـاعت بعـد از مـصرف ساير داروها خودداري شود.

5-داروهاي حجيم كننـده مـدفوع حـاوي مقـادير قابـل توجهي قند و يا سديم هستند، ايـن موضـوع در بيمـاران مبتلا به ديابت و افـراد ي كـه محـدوديت مـصرف سـديم دارند، اهميت دارد.

 مقدار مصرف :

1-2 بار در روز هر بار يك تا دو ساشه در يك ليوان آب ريخته و مصرف شود.

 اشكال دارويي :

Sachet

(ساشه در طعمهاي ساده، پرتقالي، توتفرنگي و موزي)

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد