هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نفسيلين(NAFCILLIN)

ضد باکتری

تعداد بازدید :767

موارد مصرف :

نفسيلين دردرمان عفونت هاي ناشي از گونههاي استافيلوكوكي كه پني سيليناز توليد مـي كننـد ، مصرف ميشود. فارماكوكينتيك: غلظت سرمي دارو 2-5/0 ساعت پس از تزريق عضلاني به اوج خـود مـي رسـد . نيمـه عمـر دارو 1-5/0 ساعت است كه در صـورت عيـب كـار كليـه تـا 2 ساعت نيز ممكن است افزايش يابـد . پيونـد ايـن دارو بـه پروتئينهاي پلاسما زياد ميباشد. 7-60 درصدر دارو نيـز در كبد متابوليزه و عمدتاً از طريق كبد دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

درصورت وجود سابقه حـساسيت مفرط به ساير آنتي بيوتيكهاي بتالاكتـام ايـن دارو نبايـد مصرف شود.

هشدارها:

در بيمـاران داراي سـابقه آلـرژي، بيمـاران مبتلا به عيب كار كليه و سابقه بيماري هاي گوارشي بويژه كوليت وابسته به آنتـي بيوتيـك بايـد بـا احتيـاط فـراوان مصرف شود.

عوارض جانبي :

واكنش هاي حـساسيتي شـامل كهيـر، تب، دردمفاصل، آنژيوادم، شوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچار حساسيت مفرط مـي شـوند، بامـصرف ايـن دارو گزارش شده است . همچنين ترومبوفلبيت و آسيب بـافتي در محل تزريق وريدي اين دارو مشاهده شده است.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اين دارو با سـاير داروهاي سمي براي كبد، احتمال بروز مسموميت كبـدي را افزايش مي دهـد . مـصرف همز مـان پنـي سـيلين هـا بـا متوتركـسات منجـر بـه كـاهش كليـرانس متوتركـسات و درنتيجه مسموميت با اين دارو ميشود.

نكات قابل توصيه :

1 -مخلوط كردن اين دارو بـا آمينوگليكوزيـد هـا توصـيه نميشود.

2 -در صـورت بـروز اسـهال، بـدون مـشورت بـا پزشـك ازمصرف هرگونه داروي ضداسهال بايد خودداري نمود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان: دردرمان عفونت هـا ي اسـتخوان و مفـصل، آندوكارديت باكتريايي، مننژيـت باكتريـايي و پريكارديـت باكتريايي، 2-5/1 گرم هر 6-4 ساعت از راه وريدي تزريق ميشود. در درمان سـاير عفونـت هـا ، از راه عـضلاني 500 ميليگرم هر 6-4 ساعت و از راه وريدي 5/1-5/0 گ رم هر 4 ساعت (برمبناي نفسيلين) تزريق ميگردد.

كودكان: در درمان مننژيت باكتريايي در نوزادان با وزن تا 2 كيلوگرم kg/mg 50-25 هر 12 ساعت درهفته اول زندگي و سپس kg/mg 50 هر 8 ساعت و در نوزادان بـا وزن 2 كيلـوگرم و بيـشتر kg/mg 50 هـر 8 سـاعت در فته اول زندگي و سپس kg/mg 50 هر 6 ساعت از راه عـضلاني يـا وريـدي تزريـق مـيگـردد. در درمـان سـاير عفونـــتهـــا، در نـــوزادان از راه عـــضلاني kg/mg 10 (برمبنــاي نفــسيلين ) هــر 12 ســاعت و از راه وريــدي kg/mg 20-10) بر مبناي نفسيلين ) هر 4 ساعت تزريق ميشود. در شيرخواران و كودكان kg/mg 25) برمبنـاي نفـــــسيلين) هـــــر 12 ســـــاعت از راه عـــــضلاني و kg/mg 20-10) برمبناي نفسيلين ) هر 4 سـاعت از راه وريدي تزريق ميشود. توجه: تزريق وريدي اين دارو بايـد بـه آهـستگي و طـي 10-5 دقيقه يـا بـصورت انفوزيـون آهـسته طـي 60-30 دقيقه صورت مي گيرد و بـه دليـل عارضـه ترومبوفلبيـت تزريق وريدي بيش از 48-24 ساعت توصيه نميشود.

اشكال دارويي :

g 1, mg 500: Injection For Powder

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد