هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اسيدناليديكــسيك(NALIDIXIC ACID)

ضد باکتری

تعداد بازدید :37362

مـــوارد مـــصرف:

اسيدناليديكــسيك در درمــان عفونتهاي مجاري ادرار مصرف ميشود.

 مكانيـــسم اثـــر:

اسيدناليديكـــسيك از مـــشتقات كينولونهاست كه ازطريق مهار ساخت DNA باكتريا يي اثر خود را اعمال مي كند. مقاومت بـه ايـن دارو در طـول درمان به سرعت بروز ميكند.

 فارماكوكينتيك:

 جذب اين دارو از راه خوراكي سريع و تقريباً كامل است . اين دارو و متابوليـت هـا ي فعـال آن در اغلب بافت هاي بدن بـه ويـژه در كليـه و در ا درار منتـشر مـيشـوند. اوج غلظـت سـرمي دارو 1-2 سـاعت پـس از مصرف حاصل ميشود. نيمـه عمـر سـرمي دارو 1/1-2/5 ساعت است كه در بيماران سالخورده تا 11/5 ساعت و در بيماران مبتلا به عيب كار كليه تا 21 ساعت ممكن اسـت افزايش يابد. دفع اين دارو عمدتاً كليوي است.

 موارد منع مصرف:

 اين دارو در صورت ابتلاي بيمـار به پورفيري يا سابقه ابتلا به اختلالات تشنجي وهمچنـين در كودكان با سن كمتر از 3 ماه نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1- ايــن دارو در بيمــاران مبــتلا بــه كمبــود G6PD و اختلالات كبد و كليه بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 2- در طول مصرف اين دارو ب يمار بايـد از قرارگـرفتن در معرض نور شديد آفتاب پرهيز كند.

3- در طول درمان با اين دارو در صورتي كه مدت درمان از 2 هفتــه بيــشتر شــود، انجــام آزمــون هــاي شــمارش سلولهاي خون و كار كبد توصيه ميشود.

 عوارض جـانبي :

 عـوارض جـانبي شـايع كينولـون هـا عبارتنـد از تهـوع، اسـتفراغ، دردشـكم، اسـهال، سـردرد، سرگيجه، اختلال در خواب، بثورات جلدي، خـارش، تـب، آنافيلاكسي، حساسيت به نـور، افـزايش اوره و كـراتينين خون، اختلالات گذرا در آنزيم هاي كبد و بيلي روبين، درد عضلات و مفاصل، اختلالات خـوني (شـامل ائوزينـوفيلي، كاهش پلاكت هاي خون، كاهش گلبول هاي سفيد خون و تغيير در غلظت پروترومبين).

 تـداخلهـاي دارويـي:

 درصـورت مـصرف همزمـان كينولونها با داروهـا ي ضـد التهاب غيراسـتروئيدي خطـر بروز تشنج ممكن است افزايش يابد . آنتي اسيدهـا و مـواد جاذب جذب اين دارو را كاهش مـي دهنـد . اثـر وارفـارين درصورت مصرف همزمان با اسيدناليديكسيك ممكن است افزايش يابد . كينولونها اثر ضدديابت دارو هاي سـولفونيل اوره را افزايش مي دهنـد . سـميت كليـوي سيكلوسـپورين توسط اين دارو افزايش مي يابد. سميت ملفالان درصـورت مصرف همزمان با اين دارو افزايش مييابد.

 نكات قابل توصيه :

 1- بيمــار بايــد از قرارگــرفتن درمعــرض شــديد آفتــاب خودداري كند.

 2- درصورت بروز تاري ديد يا هرگونه اختلال در بينـايي، سرگيجه يا خوابآلودگي بايد احتياط كرد.

 3- اين دارو موجب بروز پاسـخ مثبـت كـاذب در آزمـون گلوكز ادرار با استفاده از مواداحياكننده ميشود.

 مقدار مصرف :

بزرگسالان: مقـدار 1 گـرم هـر 6 سـاعت بـراي 7 روز مصرف ميشود كه اين مقدار در درمان عفونت هاي مزمن به 500 ميليگرم هر 6 ساعت كاهش مييابد. كودكان: در كودكان با سن بيشتر از 3 ماه حـداكثر تـا 50 mg/kg/day در مقادير منقسم مصرف ميشـود كـهايــن مقــدار در درمــان درازمــدت بــه 30 mg/kg/day كاهش مييابد.

 اشكال دارويي :

Suspension: 60 mg/ml

Tablet: 500 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد