هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نالوكسان(NALOXONE)

شلات‌کننده‌ها

تعداد بازدید :1407

موارد مصرف :

نالوكسان براي برطرف كردن تـضعيف تنفـسي ناشـي از داروهـاي شـبه تريـاك جهـت درمـان مسموميت بـا تركيابـت اوپيوئيـد و همچنـين بـه عنـوان داروي كمكي در درمان شوك سپتيك مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

ايـن دارو مـسدد گيرنـده µ اوپيوئيـدي ميباشد و از ايـن طريـق، مـانع اثراتـي از د اروهـا ي شـبه ترياك كه از طريق تحريك اين گيرنـده اعمـال مـي شـود (ازجمله تضعيف مركز تنفس در سيستم اعصاب مركـزي ) ميشود.

فارماكوكينتيك:

زمان شـروع اثـر دارو پـس از تزريـق عضلاني 2-5 دقيقه و پس از تزريـق وريـدي 1-2 دقيقـه است. طول مدت اثر اين دارو بعـد از تزريـق 1-2 سـاعت ميباشد. در كبد متابوليزه و متابوليت هاي آن از ادرار دفع ميشوند. نيمه عمر دارو 64 دقيقه ميباشد.

هشدارها:

1- اين دارو در افراد مبتلا بـه بيمـاري قلبـي – عروقـي يامـصرف داروهـاي سـمي بـراي قلـب و يـا افـراد داراي وابستگي فيزيكي به دارو هاي شبه ترياك بايد بـا احتيـاط فراوان مصرف شود.

2- تجويز اين دارو در بيماران وابسته به دارو هـا ي شـبه ترياك موجب بروز علايم قطع مصرف ميگردد.

3- از آنجــائي كــه ايــن دارو داراي طــول اثــر كوتــاهي ميباشد، درموقع تجويز بعد از جراحي، مقدار دارو در هـر بيمار بايد به طور جداگانه تنظيم شود تا ضمن حفظ اثـر ضددردي كا في داروي شـبه تريـاك، ضـعف تنفـسي نيـز برطرف شود.

عوارض جانبي :

تهوع و استفراغ، افزايش ضربان قلـب و فيبريلاسيون از عوارض جانبي اين دارو ميباشند.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در درمان مسموميت با اوپيوئيد ها، 0/4-2 ميليگرم بصورت مقدارواحد تزريق وريـدي، عـضلاني يـا زيرجلدي مـي شـود . در درمـان ضـعف تنفـسي ناشـي از داروهاي اوپيوئيدي، 0/1-0/2 ميليگـرم هـر 2-3 دقيقـه تزريــق وريــدي مــيشــود. در درمــان شــوك ســپتيك 0/03-0/2 mg/kg از راه وريدي تزريق مـي شودوسـپس 0/03-0/3 mg/kg درســاعت بــه مــدت 1-24 ســاعت انفوزيون وريدي ميگردد. كودكــان: در درمــان مــسموميت بــا اوپيوئيــد هــا، 10 mcg/kg از راه وريــدي، عــضلاني يــا زيرجلــدي ميشود. در درمان ضعف تنفـسي 5-10 ميكـرو گـرم هـر 2-3 دقيقه تازمان حصول تهويه مناسـب تزريـق وريـدي ميشود. در نوزادان، 10 mcg/kg از راه بندناف، عضلاني يا زيرجلدي تزريق ميشود.

اشكال دارويي :

Injection: 0.4 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد