هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نالتروكـسون(NALTREXONE)

شلات‌کننده‌ها

تعداد بازدید :1364

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو به عنوان عامل كمكـي بـراي درمان معتاداني بكار ميرود كه تـرك اعتيـاد كـرده انـد . همچنين به عنوان عامل كمكي در درمان اعتياد به الكـل مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

نالتروكـسون بـا اتـصال بـه گيرنـده هـا ي اوپيوئيــدي ومهاررقــابتي اثــرات داروهــاي اوپيوئيــدي و اوپيوئيدهاي آندوژن، به ميزان قابل ملاحظ هاي وابـستگي فيزيكي واثر سرخوشي ناشي از اوپيوئيد ها را از بين ميبرد و بنابراين تمايل بيمار براي مصرف اوپيوئيد هـا را كـاهش ميدهد. اين دارو در افرادمعتاد به اوپيوئيد ها باعـث بـروز علائم سندرم قطع مـي شـود . مكانيـسم اثـر ايـن دارو در كاهش تمايل به مصرف الكل هنوز مشخص نيست.

فارماكوكينتيك:

جذب اين دارو سـريع و تقريباًكامـل است. متابوليسم دارو كبدي (98%)، دفع آن عمدتاًكليوي ونيمه عمر آن معادل 4 ساعت اسـت . ولـي طـول اثـر آن برحسب مقدارمصرف از 24-72 ساعت ميباشد.

موارد منع مـصرف :

درصـورت سـابقه واكـنش هـاي آلرژيك به نالتركسون، وابستگي به اوپيوئيـد هـا ، نارسـايي كبدي، التهاب حاد كبد، اين دارو را نبايد مصرف كرد.

هشدارها:

1- انجام آزمون هاي فعاليت كبدي قبل از شروع ودرطي درمان به صورت دورهاي الزامي است و در صورت مـشاهده اختلال قابل ملاحظه، مصرف دارو را بايد قطع كرد.

2- درصــورت بيمــاري كبــدي يــا ســابقه آن (بغيــر از اختلالات خفيف) درمصرف اين دارو بايد احتياط كرد.

3- قبل ازمصرف درمان با اين دارو و در طي مصرف اين دارو بايـد آزمـونهـاي كبـدي انجـام گيرنـد و درصـورت مشاهده عوارض كبدي شديد بايدمصرف دارو قطع شود.

عــوارض جــانبي :

درد در ناحيــه شــكم، اضــطراب، عصبانيت، بيقراري، اختلال در خواب، سردرد، دردمفاصل وعضلات، تهوع و استفراغ، خستگي غيرمعمول از عـوارض جانبي شايع اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويي:

بدليل بروز سندرم قطع، اين دارو را نبايــد همــراه بــا تركيبــات اوپيوئيــدي مــ صرف كــرد. همچنين مصرف همزمان اين دارو با تيوريـدازين موجـب بيحالي و خوابآلودگي ميگردد.

نكات قابل توصيه :

1- قبل از سم زدائـي و حـداقل 7-10 روز بعـد از قطـع مصرف اوپيوئيد ها و اتمام علائم سـندرم قطـع، درمـان بـا نالتركسون را نبايد شروع كرد . تـرك مـصرف اوپيوئيـد هـا بايدتوسط آزمايش ادرار يا آزمون نالوكسان تاييد گردد.

2- در فوريتهــاي پزشــكي درصــورت نيــاز بــه تجــويز ضددردهاي اوپيوئيدي، بايد براي غلبه بر اثرات نالتركسون از مقادير زياد اوپيوئيد ها استفاده كرد . اين عمـل بايـد در بيمارستان و تحت نظر پـشك متخـصص انجـام شـود . در صورت نياز به جراحي انتخابي، تجـويز نالتركـسون رابايـد چندروز قبل از عمل جراحي قطع كرد.

3- در طي مصرف اين دار و، بيمار بايد بطـور مر تـب بـه پزشك مراجعه و درصـورت لـزوم آزمـايش خـون جهـت بررسي عملكرد كبد انجام دهد.

4- دارو را طبــق دستورپزشــك بايــد مــصرف كــرد واز مصرف مقادير بيشتر يا كمتر خودداري نمود.

5- هنگام مراجعـه بـه پزشـك يـا دندانپزشـك همـواره مصرف نالتركسون بايد به ايشان يادآوري شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

براي درمان كمكي در درمان اعتياد بـراي اولين نوبت 25 ميليگرم و در صـورت عـدم بـروز علائـم سندرم قطع ، 25 ميلـي گـرم ديگـر پـس از يـك سـاعت، مصرف شـود . درمـان نگهدارنـده برابـر بـا 50 mg/day ميباشد. براي درمان الكليـسم بايـد 50 mg/day بـراي تامدت 12 هفته مصرف شود.

اشكال دارويي :

Capsule : 25, 50 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد