هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نفازولین(NAPHAZOLINE)

آنتي هيستامين

تعداد بازدید :810

موارد مصرف :

نفازولين براي تسكين موقت احتقـان، خارش و تحريكات خفيف بيني و چشم ناشي از آلرژي به عوامل محيطـي، سـرماخوردگي، گـرد و غبـار، دود، بـاد، شـناوري، لنزهـاي تماسـي يـا مطالعـه و راننـدگي زيـاد استفاده ميشود. ايـن دارو بـراي تخفيـف علائـم احتقـان بيني و سينوزيت نيز بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 نفازولين يك آمين مقلد سمپاتيك اسـت كه بـا تحريـك مـستقيم گيرنـده هـاي آلفـاي موجـود در شريانچهها، موجب تنگ شدن اين عـروق و رفـع احتقـان چشم يا بيني ميگردد.

 فارماكوكينتيك:

اثر دارو بعد از حدود 10 دقيقه شروع ميشود و براي 2-6 ساعت ادامه مييابد.

 موارد منع مصرف :

در گلوكوم با زاويه باريـك (مگـر تحت شرايط خاص) نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1- استفاده از اين دارو در كودكـان و نـوزادان، بـه دليـل امكان بروز ضعف سيستم عصبي مركزي و در نتيجه اغماء و كاهش شديد دماي بدن، توصيه نميشود.

2- مصرف مكرر قطره بيني اين دارو به مـدت چنـد روز، ممكن است باعث احتقان و آبريزش واجهشي بيني شود.

 3- مصرف دارو بيشتر از مقـدار تجـويز شـده و يـا بـراي مدتي طولانيتر از 72 ساعت توصيه نميشود.

 عوارض جانبي :

سوزش موقت چـشم، خـشكي مخـاط بيني، واكنش هاي افزايش حساسيت، افزايش فشار داخـل چشم، قرمزي چشم، سـردرد، تهـوع، خـستگي، تعريـق و افزايش فشارخون از عوارض اين دارو ميباشد.

 تــداخلهــاي دارويــي:

مـصرف تـوام ايـن دارو بــا ماپروتيلين و ضدافسردگيهاي سه حلقه اي، احتمال بالا رفتن فـشارخون را (درصـورت جـذب سيـستميك قابـل توجه) افزايش ميدهد.

 نكات قابل توصيه:

1- درمان با اين دارو نبايد بيش از 3-4 روز ادامه يابد، مگر اين كه پزشك دستور داده باشد.

 2- مــصرف ايــن دارو در كودكــان و نــوزادان توصــيه نميشود.

 مقدار مصرف : در بزرگـسالان يـك قطـره از محلـول چشمي دارو هر 3-4 ساعت و با توجه به نياز بيمـار، روي ملتحمه چكانده ميشود. دو قطره از محلول 0/05 درصـد آن حداكثر هر 3 ساعت يكبار در هر سوراخ بيني چكانده شود.

 اشكال دارويي :

Ophthalmic Drops: 0.1% Naphazoline HCl

Ophthalmic Drops: 0.1% Naphazoline Nit

Nasal Drops: 0.1% Naphazoline HCl

Nasal Drops: 0.1% Naphazoline Nitrate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد