هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ناپروكسن - NAPROXEN

داروهاي مسکن ،ضد تب ها

تعداد بازدید :2108

رده بارداری : C

موارد مصرف :

ناپروكسن در درمان آرتريت روماتوئيد، اســتئوآرتريت، آرتريــت جوانــان، درد، نقــرس، التهــاب غيرروماتيسمي، تب و قاعدگي دردناك مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

اين دارو به خوبي از دستگاه گـوارش جذب ميشود. نيمـه عمـر پلاسـمايي آن حـدود 12-15 ساعت است و به طور عمده از طريق ادرار دفع مـي شـود . اين دارو به ميزان زيـاد بـه پـروتئين هـا ي پلاسـما پيونـد مييابد. اين دارو در كبد متابوليزه ميشود.

موارد منع مصرف :

اين دارو در صورت سـابقه وجـود واكنش آل رژيك شـديد ازقبيـل آنافيلاكـسي يـا آنژيـوادم ناشــي از اســپيرين يــا ســاير داروهــاي ضــدالتهاب غيراستروئيدي يا پوليپ بيني همراه با اسپاسم برونش بـه علت مصرف اسپيرين، نبايد مصرف شود.

هشدارها:

اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مصرف شود بيماري التهابي يا اولـسرات يو قـسمت فوقـاني يـا تحتـاني مجراي گوارش (شـامل بيمـاري Crohn، ديورتيكوليـت، قرحه گوارشـي، كوليـت اولـسراتيو )، همـوفيلي يـا سـاير اخــتلالات خــوني شــامل اخــتلال عملكــرد انعقــادي يــا پلاكتها، عيب كار كليه، استوماتيت، بيمـاران سـالخورده (به علت عوارض كبدي وكليـوي )، بيمـاراني كـه احتمـال بروز خونريزي و زخم گوارشي در آنهـا زيـاد مـي باشـد ، و براي شكل دارويـي شـياف، خـونريزي از ناحيـه ركتـوم و آنوس، هموروئيد، التهاب و ضايعات ناحيه ركتوم و آنـوس والتهاب ركتوم.

عـوارض جـانبي:

اخـتلالات گوارشـي، شـامل تهـوع، استفراغ، درد هاي شـكمي و خـونريزي گوارشـي، بثـور ات جلدي، كهير و انژيوادم از عوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مـصرف همزمـان ناپروكـسن بـا داروهاي ضدانعقاد ممكن است باعث تـشديد اثـرات ايـن داروها شود. مصرف همزمان ناپروكـسن بـا ليتـيم ممكـن اسـت باعـث كـاهش دفـع ليتـيم شـود . اثـرات داروهـاي مهاركننده گيرنده بتا مانند پروپرانولول درصورت مـصرف همزمان با ناپروكسن ممكن است افزايش يابد . اثر كاهنده فشارخون تريامترن، درصورت مصرف همزمان با ايـن دارو ممكن است كاهش يابد . اين دارو پيونـد متوتركـسات بـه پروتئين وميزان دفع كليوي آن را كاهش مي دهد. غلظـت پلاسمايي سيكلوسپورين درصورت مصرف همزمان با ايـن دارو افزايش مـي يابـد . خطـر بـروز خـونريزي در صـورت مصرف همزمان اين دارو با اسپيرين توصيه نميشود.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو نبايد بـيش از مقـدار توصـيه شـده مـصرف شود.

2- در صورت مصرف اين دارو در درمـان آرتريـت، دوره درمان بايد كامل شود . جهت دستيابي به پاسـخ مطلـوب، ممكن است حداقل 2 هفته زمان نياز داشته باشد.

3- درصورت فراموش شدن يك نوبت مـصرف دارو، اگـر رژيــم درمــاني بــصورت يــك يــا دوقــرص در روز باشــد، درصورت به يادآوردن طي يك يا دوساعت پـس از نوبـت فراموش شده، آن نوبت بايد مصرف شود . اگر رژيم درماني بـصورت بـيش از دوقـرص در روز باشـد، بـه محـض بـه يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكه تقريباًزمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشد . مقدارمصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر شود.

4- اشكال خوراكي دارو بهتراست همراه بـا غـذا مـصرف شودتاتحريك گوارشي كاهش يابد.

5- مراجعه منظم به پزشك درصـورت مـصرف طـولاني مدت، به منظور بررسي پيشرفت درمان توصيه ميشود.

6- احتمال بروز حساسيت به نور وجود دارد.

7- درصورت مشاهده علائم شبه انفلـوآنزا (لـرز، تـب يـا درد عضلاني ) قبل يا همزمان با بثـورات جلـدي، بايـد بـه پزشك مراجعه شود.

8- از نــصف كــردن يــا خردكــردن قــرص هــاي 500 ميليگرمياين دارو بايدخودداري كرد.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

بــه عنــوان ضدروماتيــسم، 250-500 ميليگرم دوبـار در روز (هنگـام صـبح و خـواب ) مـصرف ميشود. به عنـوان ضـد التهاب، ضـد درد و ضـد قاعـدگي دردناك، ابتدا 500 ميليگرم و سپس 250 ميليگرم هـر 6-8 ساعت تازمان كاهش درد مصرف ميشود. در بيماري نقرس ابتدا 750 ميليگرم و سپس 250 ميليگرم هرشب تجويز ميشود تا حمله نقرسي بهبود يابد . شياف اين دارو به ميزان 500 ميليگرم هنگام خـواب همـراه بـا مـصرف خوراكي دارو در طي روز، استعمال ميشود.

كودكان:

بـه عنـوان ضدروماتيـسم، 10 mg/kg/day بصورت خوراكي در دو مقدار منقسم مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet : 250 mg

Delayed Release Tablet: 500 mg

Suppository: 500

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد