هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نئوستيگمين(NEOSTIGMINE)

مهارکننده کولين استراز

تعداد بازدید :1385

رده بارداری : C

موارد مصرف :

نئوستيگمين در درمان ضعف عضلاني ناشي از بيماري مياستني گـراو، احتبـاس غيـر انـسدادي ادرار بعد از عمل جراحي و به عنوان پادزهر توبوكورارين و ساير دارو هاي مسدد عصبي – عـضلاني غيـر دپـولاريزان مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو از هيدروليز استيل كولين بوسيله استيل كولين استراز جلوگيري ميكند ودر نتيجه انتقـال تكانههاي عصبي ازمحل اتصال عصب – عـضله را تـسهيل مينمايد. نئوستيگمين ميتوانـ د برسـلول هـا و نـرون هـاي گــانگليون اتونــوم در CNS نيــز اثــر نمايــد . ايــن دارو همچنين با افزايش تحريك و تون عضلات معـده، كـاهش انقباض معده بعد از عمـل جراحـي را برطـرف مـي كنـد . بعلاوه بـا طـولاني كـردن اثـر اسـتيل كـولين در صـفحه انتهايي باعث افزايش قـدرت عـضلاني بيمـاران مياسـتني گراو ميشود، درحـالي كـه ايـن اثـر نـزد سـاير بيمـاران مشاهده نميشود.

فارماكوكينتيك:

نئوستيگمين پس از تزريـق عـضلاني سريعاً جذب ميشود. در پلاسـما و كبـد متـابوليزه شـد ه ودفع آن كليوي ميباشد.

هشدارها :

1- اين دارو درصـورت وجـود انـسداد مكـانيكي روده يـا مجاري ادرار بايد با احتياط فراوان تجويز شود.

2- درمصرف اين دارو پس از جراحي بايد احتيـاط كـرد، زيرا ممكن است مشكلات تنفسي پس از عمـل جراحـي، احتباس ترشحات يا آتلاكتازي را تشديد كند.

3- اين دارو در موارد زير با يد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود آسم، براديكاردي، انفاركتوس اخير ميوكارد، پاركينـسون، قطع عصب واگ، زخم معده، ناراحتي كليه.

عوارض جانبي :

از عـوارض شـايع ايـن دارو ميتـوان از اسهال، تهوع يا استفراغ، كرامپ يا درد معده، افزايش غير عادي تعريق يا ترشح بزاق نام برد.

تداخلهاي دارويي :

اثـر انـسداد عـصبي – عـضلاني ناشي از آمينوگليكوزيدهاي سيستميك، داروهاي بيهـوش كننده استنشاقي هيدروكربنه، بي حس كنندههاي موضعي تزريقـي و كليندامايـسين را تـشديد مـيكنـد. درصـورت مصرف همزمان با سـاير مهاركننـده هـا ي كـولين اسـتراز ممكن است منجر به مسموميت اضافي گردد . ممكن است درصورت مـصرف همزمـان بـا دارو هـا ي مـسدد عـصبي - عضلاني دپـولاريزان ماننـد سوكـسينيل كـولين اثـر آنهـا كاهش يابد . درصورت مصرف همزمـان پروكـائين آميـديا كينيدين با اين دارو فعاليت انسداد عصبي – عضلاني ويـا اثر ثانويه ضد موسكاريني اين دو دارو ممكن است اثر ضد مياستني گراو نئوستيگمين را خنثي كند.

نكات قابل توصيه:

1- مصرف اين دارو با غذا يا شير احتمـال بـروز عـوارض جانبي را كاهش ميدهد.

2- درصورت تجويز داخل وريـدي دارو توصـيه مـي شـود مقدار 0/6-1/2 ميليگـرم آتـروپين قبـل يـا همزمـان بـا نئوستيگمين براي مقابله با اثرات جانبي موسـكاريني دارو تجويز گردد.

3- درصورتي كه در عـرض يـك سـاعت پـس از دوز اول دارو در درمان احتباس ادراري پس از عمل جراحي، دفـع ادراري صورت نگرفت بايد بيمار سوندگذاري شود.

مقدار مصرف :

درمان ضعف عضلاني ناشي از بيماري مياستني گراو

خوراكي

بزرگسالان:

براي شروع درمان مقدار 15 ميليگرم هـر 3-4 ساعت كه برحسب نياز بيمار تنظيم ميگردد و براي درمان نگهدارنده مقدار 150 ميليگرم طي 24 سـاعت بـا فواصلي كه براساس پاسخ بيمار تنظيم ميگـردد ، تجـويز ميشود. 60 در روز كـه طـي 2

كودكان: 2 mg/kg يـا mg/m 6-8 دوز منقسم تجويز ميشود.

تزريقي بزرگسالان:

براي درمـان مياسـتني از راه عـضلاني يـا وريدي، 0/5 ميليگرم در ابتدا تجويز مـي شـود و مقـادير بعدي برپايه پاسخ بيمار تنظيم ميگردد. بعنـوان پـادزهر 0/5-2 ميليگرم به آهـستگي تجـويز مـي شـود و مقـادير بعدي برحسب نياز تا سقف مجموع 5 ميلـي گـرم تجـويز ميگردد.

كودكان:

0/01-0/04 mg/kg هر 2-3 سـا عت داخـل عضلاني يا زيرجلـدي تجـويز مـي گـردد . بعنـوان پـادزهر 0/04 mg/kg از دارو همراه بـا 0/02 mg/kg آتـروپين داخل وريدي تزريق ميشـود . بـراي تـشخيص مياسـتني 1 داخــل عــضله و يــا 2 گــراو 0/04 mg/kg يــا mg/m 0/5 داخــل وريــدي تجــويز 0/02 mg/kg 2 يــا mg/m ميگردد.

جلوگيري از احتباس ادرار يا كاهش انقباض معدي - رودهاي پس از جراحي

مقدار 0/25 ميليگرم بلافاصله پس از پايان عمل بـصورت عضلاني يا زيرجلدي تزريق و اين مقدار هر 4-6 ساعت به مدت 2 يا 3 روز تكرار ميشود. براي درمان احتباس ادرار، مقدار 0/5 ميليگرم تزريق عضلاني يا زيرجلدي ميشود و اين مقدار هر 3 ساعت براي حداقل 5 نوبت پس از خـالي شدن مثانه تكرار گردد.

اشكال دارويي :

,Injection: 0.5 mg/ml, 2.5mg/ml

(12.5 mg/5 ml(as Neostigmine Methylsulfate

(Tablet: 15 mg (as Neostigmine Bromide

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد