هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نورونتین - NEURONTIN

تعداد بازدید : 4117

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو در درمان كمكي صرع همـراه با داروهاي ضدتشنج ديگر وهمچنين در درمـان نـورآلژي (درد عصبي) پس از عفونت هرپسي بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

مكانيسم دقيق آن ناشـناخته اسـت ولـي اين دارو به جايگاه خاصي در اعصاب قشرمغز متصل شده و با انتقال اسيد هـا ي آمينـه انـانيتومر L ازطريـق غـشاء سلول تداخل ميكند. اين دارو ممكن است باعث افـزايش آزادسازي GABA از محلهاي غيروزيكولي شود.

فارماكوكينتيك:

اين دارو جذب گوارشي سريع داشته ولي با افزايش مقدارمـصرف فراهمـي زيـستي آن كـاهش مييابد. غذاكمي سرعت و ميـزان جـذب دارو را افـزايش ميدهد. پيوند پروتئيني اين دارو بسيار كم است . اين دارو متابوليزه نشده و بصورت تغييـر نيافتـه از راه كليـه دفـع ميشود. نيمه عمر دارو 5 تا 7 سـاعت مـي باشـد ولـي در نارسايي كليوي نيمه عمر آن افزايش مي يابد. اوج غلظـت پلاسمايي آن پس از 2 تا 4 ساعت مشاهده ميشود.

موارد منع مصرف :

درصـورت حـساسيت مفـرط بـه گاباپنتين از مصرف آن بايد خودداري نمود. 

هشدارها :

1- درصورت عيب كار كليه ، دارو در بدن تجمـع يافتـه و مقدار مصرف دارو بايد براساس كليرانس كراتينين تنظيم شود.

2- در سالمندان غلظت پلاسـما يي گابـاپنتين، بـه دليـل كاهش دفع كليوي آن، افزايش مي يابـد . بنـابراين، مقـدار مصرف دارو بايد براساس پاسخ بيمار تنظيم شود.

عوارض جانبي :

سرگيجه، گيجي، نيستاگموس، حالـت فراموشي، تحريك پذيري يا ساير اختلالات خلقي و رواني، درد يــا تــورم در پــاهــا و بــازوهــا، لوكــوپني، آنژيــوادم، اريتممولتيفرم، كمي سديم خون، زردي، سندرم استيون جانسون، بي حـالي، خـستگي، خـواب آلـودگي، اخـتلالات بينايي از جمله دوبيني، عفونت، تـب، تهـوع يـا اسـتفراغ، اسهال ، خشكي د هان و افزايش اشـتها از عـوارض جـانبي اين دارو هستند. دركودكان 3 ت ا 12 سال، مشكلات خلقي و رواني، افزايش تحركــات روده، تنــدخويي و اخــتلالات فكــر ي از جملــه اشكال در تمركز فكر ممكن است ديده شوند.

تـداخلهـاي دارويـي:

درصـورت مـصرف همزمـان داروهاي ضداسيد با اين دارو، فراهمي زيستي گابـاپنتين، تا 20درصد كاهش مـي يابـد . مـرفين جـذب ايـن دارو را افـزايش داده وموجـب تـشديد اثـرات مـضعف CNS آن ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- از قطع ناگهاني مصرف اين دارو بايد پرهيز شود وقطع مصرف آن بايد بتدريج و تحت نظر پزشك صورت گيرد.

2- دوره درمان با دارو بايد كامـل شـود . ايـن دارو نبايـد بيشتر از مقدار تجويز شده، مصرف شود.

3- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بيادآوردن، آن نوبت بايـد مـصرف شـود . ولـي اگـر تازمان مصرف نوبت بعدي كمتر از 4 ساعت ب اقي است، از مصرف آن بايد صرفنظر كرده و طبق برنامـه عـادي بقيـه نوبتهاي مصرف دارو را رعايت نمود.

 4- نبايد بـين فواصـل مـصرف دارو بـيش از 12 سـاعت فاصله زماني ايجاد شود.

5- به منظور بررسي پيشرفت درمان، مراجعـه مـنظم بـه پزشك ضروري است.

6- از مـصرف داروهـاي حـاوي الكـل و سـاير داروهـاي مضعف CNS با اين دارو بايد خودداري شود.

7- بــه علــت بــروز تــاري ديــد يــا دوبينــي، ســرگيجه، خوابآلودگي، اختلالت فكـر ي يـا مهـار تهـا ي حركتـي، هنگام رانندگي يا انجام كار هايي كه نياز به هوشيار دارند، بايد احتياط كرد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنوان ضدتـشنج ابتـدا 900 mg/day در 3 مقدار منقسم تجويز ميشود. مقدارمـصرف براسـاس پاسـخ بيمـار بـه درمـان بـه تـدريج افـزايش مـييابـد و معمولاًمقدار 900-1800 mg/day براي بيشتر بيمـاران موثر است . با ايـن حـال مقـادير 2400-3600 mg/day نيز تحمل شدهاند. در درمـان دردعـصبي پـس از عفونـت هرپـــسي، روز اول مقـــدار واحـــد 300 mg، روز دوم 600 mg/day در دونوبــــت منقــــسم و روز ســــوم 900 mg/day در سه مقدار منقسم مـصرف مـي شـود و مقدار مصرف براساس پاسـخ بيمـار بـه درمـان تاحـداكثر 1800 mg/day قابل افزايش است.

كودكان:

به عنوان ضدتشنج، در كودكان 3 تا 12 سال، ابتدا 10-15 mg/kg/day در 3 مقـدار منقـسم تجـويز ميشود. سپس براسـاس پاسـخ بيمـار بـه درمـان مقـدار مصرف تنظيم ميگردد. براين اساس براي كودكان بـالاي 5 سال معمولاًمقدار مصرف موثر 25-35 mg/kg/day و بـراي كودكـان 3 تـا 4 سـال نيـز مقـدار مـصرف مـوثر 40 mg/kg/day ميباشد. مقدار مصرف افراد بـالاي 12 سال نيز مشابه بزرگسالان است. 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد