هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نــويراپين (NEVIRAPINE)

ضد ویروس

تعداد بازدید :952

موارد مصرف :

 ايـن دارو همـراه بـا حـداقل دو داروي ضد رتروويـروس ديگـر در درمـان عفونـت پيـشرونده يـا پيشرفته HIV مصرف ميشود.

مكانيــسم اثــر :

 نــويراپين يــك مهاركننــده آنــزيم ريورسترانسكريپتاز غير نوكلئوزيد است كـه بـر ويـروس HIV موثر ميباشد.

 فارماكوكينتيك:

اين دارو از راه خوراكي بخوبي جـذب ميشـود و جـذب آن تحـت تـاثير غـذا قـرار نمـي گيـرد . فراهمي زيـستي ايـن دارو بـيش از 90درصـد اسـت . اوج غلظت پلاسمايي دارو تا 4 ساعت پـس از مـصرف مقـدار مصرف واحد آن حاصل ميشود. اين دارو در مـايع مغـزي – نخاعي نيز منتشر ميشود. متابوليسم دارو كبـدي و در مصرف درازمدت بصورت خودالقايي موجب كاهش غلظت پلاسمايي دارو و كاهش نيمـه عمـر آن از 45 سـاعت بـه 25-35 ساعت ميگـردد . دفـع ايـن دارو عمـدتاً كليـوي است.

 موارد منع مصرف :

ايـن دارو در بيمـاران مبـتلا بـه عيب شديد كار كبـد و نيـز بعنـوان پيـشگيري كننـده از عفونت نبايد مصرف شود.

 هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود عيب خفيف تا متوسط كار كبد، بيمـاراني كـه درمعـرض ابتلا به اختلال كار كبد هستند، عيب كار كليه.

 2- پيگيري عملكرد كبد در طول درمان بـا ايـن دارو ، در فواصل هر 2 هفته يكبار در 2 ماه اول درمان و سپس هـر 3 ماه يكبار در ادامه درمان ضروري است . درصـورت بـروز اختلال در كار كبد مصرف دارو بايد قطـع شـودو پـس از طبيعي شدن كار كبد دوباره آغاز شود . اما در صورت بروز مجدد اختلال كار كبد، مـصرف دارو بايـد بـراي هميـشه قطع شود.

 3- در صورت بـروز اخـتلال كـار كبـد همـراه بـا علايـم حساسيت مفرط، مصرف دارو بايد براي هميشه قطع شود.

 4- بيماراني كه نويراپين دريافت مـي كننـد ، بايـد از نظـر بروز واكنش هاي پوستي و سميت كبـدي طـي 18 هفتـه اول درمان تحت نظر باشند . درصورت بروز بثورات پوستي شديد يا بثورات همـراه بـا تـب ، مـصرف دارو بايـد بـراي هميشه قطع شود.

5- از افزايش مقدار دارو در بيمـاراني كـه دچـار بثـورات پوستي مي شوند، بايد خودداري كرد تا زماني كـه بثـورات كاملاً برطرف شوند.

 عوارض جـانبي :

 شـايعترين عارضـه نـويراپين بثـورات پوستي است كه طي 6 هفته اول درمـان بـروز مـي كنـد . بثورات پوستي شديد و مخاطره آميز (كـه گـاه منجـر بـه مرگ بيمار شده ) با مصرف اين دارو گـزارش شـده اسـت . واكنشهـا ي حـساسيت مفـرط ماننـد آنژيـوادم، كهيـر و آنافيلاكسي نيز ديده شدهاند. مسموميت شديد كبد همراه با نكروز كبدي، بويژه در بـا نوان، ممكـن اسـت بروزكنـد . سـاير عـوارض دارو عبارتنـد از تهـوع، اسـتفراغ، اسـهال، دردشكم، خستگي، گيجي و سردرد.

 تداخلهاي دارويي :

 مصرف اين دارو همزمان با سـاير داروهــايي كــه متابوليــسم كبــدي دارنــد يــا القاك ننــده آنـزيمهـاي كبـدي هـستند، بايـد از نظـر تغييـر غلظـت پلاسمايي دو دارو سنجيده شود.

 نكات قابل توصيه :

1- به بيمار يا مرا قبين وي بايد آموزش لازم داده شود تـا بتواند علائم واكنش هـا ي حـساسيت مفـرط را تـشخيص دهد و به موقع در درمان آنها اقدام نمايد. 2- نويراپين نبايد به تنهايي مصرف شـود، زيـرا مقاومـت نسبت به آن به سرعت بروز ميكند.

 مقدار مصرف :

 بزرگــسالان: مقــدار 200 mg/day بــراي 14 روز مصرف ميشود كه در صورت عدم بروز بثورات پوستي بـه 200 ميليگرم دو بار در روز افزايش مييابد. كودكان: در كودكان بـا سـن 2 مـاه تـا 8 سـال مقـدار 4 mg/kg يك بار در روز براي 14 روز مصرف مـي شـود كه در صورت عـدم بـروز بثـورات جلـدي تـا 7 mg/kg (حداكثر تا 400 mg/day)افزايش مي يابد. در كودكـان با سن 8-16 سال و با وزن كمتـر از 50 كيلـوگرم شـروع درمان مانند ساير كودكـان اسـت كـه مقـدار مـصرف تـا 4 mg/kg دو بــار در روز (حــداكثر تــا 400 mg/day) قابل افزايش است . در مـورد سـايركودكان مقـدار مـصرف مانند بزرگسالان است.

اشكال دارويي :

Tablet: 200 mg

Suspension: 50 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد