هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نياسين آميد (NIACIN AMIDE)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها

تعداد بازدید :944

موارد مصرف :

نياسين آميد براي پيـشگيري و درمـان كمبود ويتامين B3 مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 نياسين آميد جزئي از دو آنـزيم NAD و NADP ميباشد كه براي تـنفس بـافتي، گليكوژنـوليز و متابوليسم چربي، اسيدآمينه، پـروتئين و پـورين ضـروري هستند.

 فارماكوكينتيك:

 بـه اسـتثناي سـندرم سـوءجذب، در ساير موارد ويتامين هاي گروه B، از جملـه نياسـين آميـد، بخوبي از مجراي گوارش جذب مي شوند. متابوليـسم ايـن دارو كبدي اسـت و نيمـه عمـر آن در حـدود 45 دقيقـه ميباشد. زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظت سرمي 45 دقيقه است. دفع نياسين آميد كليوي و مقادير بيش از حد موردنياز روزانه، بدون تغيير از طريق ادرار دفع ميشود.

 هشدارها:

 اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مصرف شود خونريزي، ديابت، بيماري كبدي و قرحه گوارشي.

 عوارض جانبي :

 بامصرف زياد اين دارو، سـرگيجه يـا از حال رفتن، خشكي پوست يا چشم ها، افـزايش قنـدخون، تهوع يـا اسـتفراغ، قرحـه گوارشـي، خـارش پوسـت، درد مفاصل و افزايش اوره خون گزارش شده است.

 نكات قابل توصيه:

1- از آنجا كه كمبود ويتامين هاي گـر وه B بـه تنهـايي شايع نيست، به طور معمول تركيبـي از ايـن ويتـامين هـا تجويز ميشود.

 2- درصورت فراموش كردن يـك نوبـت مـصرف دارو، از آنجا كه زمان زيادي براي جبران كمبود اين ويتامين لازم است، نيازي به مصرف مقدار فراموش شده نميباشد.

مقدار مصرف :

به عنوان مكمل ويتامين، در پيشگيري از كمبــود ويتــامين، مقدارمــصرف توصــيه شــده در روز بصورت زير است شـيرخواران و كودكـان از بـدو تولـد تاسـن 3 سـال 5-9 ميليگرم، سن 4-6 سال 12 ميليگرم، سـن 7-10 سـال 13 ميليگرم، پـسران و مـردان بـالغ 15-20 ميلـي گـرم ، دختران و زنان بالغ 13-15 ميلي گرم، در دوران شي ردهي 20 ميليگرم. در درمـان كمبـود ويتـامين، مقدارمـصرف براساس شدت كمبود تعيين ميشود.

 اشكال دارويي :

Tablet: 500 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد