هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نيكلوزاميد - NICLOSAMIDE

تعداد بازدید : 1619

رده بارداری : B

موارد مصرف :

اين دارو در درمان آلودگي به كرم هاي پهن مصرف ميشود.

مكانيسم اثر:

نيكلوزاميد فسفريلاسيون اكسيداتيو را در ميتوكندري كرم هاي پهن مهار مـي كنـد و موجـب مـرگ كرم ميشود.

فارماكوكينتيك:

اين دارو به مقدار خيلي نـاچيز از راه خوراكي جذب ميشود. دفع آن ازطريق مدفوع است.

هشدارها:

انجام آزمون مدفوع تقريباً يك و سه ماه بعد از درمان با اين دارو بـراي تعيـين اثربخـشي دارو ممكـن است ضروري باشد.

عوارض جانبي :

تهوع، استفراغ، دردشـكم، سـرگيجه و خارش با مصرف اين دارو گزارش شده است.

نكات قابل توصيه :

1- قرصهاي جويـدني ايـن دارو را بايـد كـاملاً جويـد و همراه با آب مصرف نمود.

2- بهتراست اين دارو را با معده خـالي يـا بعـد از غـذا ي سبك (مثلاً صبحانه) مصرف كرد.

3- توصيه ميشودكه 2 ساعت بعـد از مـصرف دارو يـك مسهل نمكي مانند سولفات منيزيم مصرف شود. 4- دوره درمان با اين دارو بايـد كامـل شـود . تكـرار دوره ممكن است ضروري باشد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

مقدار مصرف اين دارو در درمـان آلـودگي به تنياسوليو م در بزرگسالان 2 گرم در يك نوبـت بعـد از صبحانه سبك ميباشد كه 2 ساعت بعد از آن يك مسهل مــصرف مــيشــود. نيكلوزاميــد در درمــان آلــودگي بــه تنياساژيناتا و ديفيلوبوتريـوم لاتـوم بـا مقـدار ذكـر شـده درمورد آلودگي با تنياسوليوم مصرف ميشود، اما مي توان نيمي از مقدار دارو را بعد از صـبحانه و بقيـه را يكـساعت بعد مصرف نمود و 2 ساعت بعد مسهل نمكـي را مـصرف نمود. مقـدار مـصرف نيكلوزاميـد در درمـان آلـودگي بـه همينولپيسنانا در بزرگسالان 2 گرم در يك نوبـت در روز اول و سپس 1 g/day براي 6 روز ميباشد.

كودكان:

دركودكان با سن بيش از 6 سال مقدار مصرف مانند بزرگسالان است . در كودكان 2-6 سـال، در درمـان آلودگي به تنياسوليوم، ديفيلوبوتريوم لاتوم و تنياساژيناتا، يــك گــرم و در درمــان آلــودگي بــه همينــوليپس ناتــا، 1 g/day و 500 mg/day بــراي 6 روز بعــد، مــصرف ميشود. دركودكان با سن كمتر از 2 سال، در درمـان آلـودگي بـ ه تنياســيوليوم، ديفيلوبوتريــوم لاتــوم و تنياســاژيناتا 500 ميلــيگــرم و در درمــان آلــودگي بــه همينــولپيس نانــا 500 mg/day در روز اول و 250 g/day بـــراي 6 روز مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Chewable Tablet: 500 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد