هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نيكوتين(NICOTINE)

شلات‌کننده‌ها

تعداد بازدید :1138

موارد مصرف :

نيكوتين به صورت قرص زيرزبـاني يـا آدامس به عنوان عامل كمكي موقت براي افـراد سـيگاري كه قصد ترك دارند، استفاده ميشود. اين فـر آوردههـا بـه عنوان منابع جايگزين نيكوتين قادر هستند كه علائم قطع نيكوتين را در افراد وابسته كاهش دهند.

مكانيــسم اثــر:

نيكـوتين بـه عنـوان آگونيـست روي گيرندههاي نيكوتيني در عقده هاي عصبي خودكـار، غـده فوق كليوي، محـل اتـصال عـصب - عـضله و مغـز عمـل ميكند.

فارماكوكينتيك:

آزادشدن نيكوتين از آدامس بايـد در محيط قليايي بزاق صورت گيرد، بنابراين بلعيدن آدامـس ، آزادسازي نيكوتين را درمحيط اسيدي معده دچار مشكل ميكند. نيمه عمر نيكوتين 1-2 ساعت است . متابوليـسم آن عمــدتاً كبــدي و دفــع آن كليــوي (10-20% تغييــر نيافته) ميباشد. نيكوتين در شير تجمع مييابد.

موارد منع مصرف :

درصـورت ابـتلا فـرد بـه آنـژين صدري شديد، آريتمـي هـا ي قلبـي تهديدكننـده حيـات، سكته مغزي يا قلبي جديد نبايد از اين فرآورده ها استفاده كرد.

هشدارها :

1- درصورت ابتلا فرد به آنـژين صـدري، آريتمـي هـاي قلبي، ديابت نوع I، هيپرتيروئيديسم، سابقه سكته قلبـي، فئوكروموســيتوم، بيمــاري هــاي وازواسپاســتيك، زخــم گوارشي فعال، حساسيت به نيكوتين، التهاب مري ياسابقه آن، التهاب دهان و گلو اين فرآورده را بايد بااحتياط كامل بكاربرد.

٢- درصورت وجود اختلال مفصل فكي – گيج گـاهي يـا اختلالات دنداني، مصرف آدامس بايـد بـا احتيـاط كامـل صورت گيرد.

عــوارض جــانبي:

آسـيب ياتحريـك دهـان ودنـدان، فشارخون بالا، سـردرد خفيـف، افـزايش اشـتها ، افـزايش ترشـح بـزاق، درد در مفاصـل فـك و گلـودرد از عـوارض جانبي مهم اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

باترك سيگار به موارد زيـر بايـد توجه داشت : متابوليسم دارو هـا ي متـسع كننـده بـرونش (مثــل تئــوفيلين )، كــافئين، ايمــي پــرامين، اكــسازپام، پنتازوسـين، پروپوكـسي فـن و بتاآنتاگونيـستهاكـاهش مييابد و لذا مقدارمصرف اين دارو ها را بايـد كـاهش داد . بــه دليــل كــاهش ميــزان كــات كول آمــينهــا، اثــر آنتاگونيــستهــاي آلفــا افــزايش و اثــر دارو هــاي مقلــد سمپاتيك كاهش مـي يابـد، لـذا بايـد مقـدار ايـن دارو هـا رامتناسب با نياز بيمار تنظيم كرد . به دليل افزايش جذب انسولين و افزايش سطح سرمي آن، مقدارمصرف انـسولين را بايد كم كرد.

نكات قابل توصيه :

1- فرآوردههاي فقـط مـوقعي اسـتفاده شـوند كـه نيـاز ضروري براي سيگار كشيدن وجود دارد . جويـدن آدامـس بايد به طور متناوب (بافاصله حداقل يكـساعت ) و آهـسته انجام شود . بايدسعي شود تا طي 2-3 مـاه مقـدار دفعـات اسـتفاده از آدامـس يـا قـرص زيرزبـاني راكـاهش داده و مصرف آن را قطع كرد.

2- از مصرف نوشابه هاي اسيدي مثل آب مركبات، قهوه، نوشابههـا ي گـازدار، چـاي، 15 دقيقـه قبـل يـا درحـين جويدن آدامس بايد خودداري شود.

3- در طـي درمـان بـا فـرآوردههـاي نيكـوتين، بايـد از سيگاركشيدن خودداري شود.

4- در دوره بارداري نبايد از اين فرآوردهها استفاده شود.

5- از بلع آدامسها بايد خودداري نمود.

6- نبايد قرصهاي زيرزباني را جويد يا آنها را خرد كرد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

بعد از قطع مصرف سيگار، در هفته اول تـا ششم هر 1-2 ساعت يك بار، در هفته هفتم تانهم هر 4- 2 ساعت يكبار، در هفته دهم تا دوازدهم هر 4-8 سـاعت يك بار از ايـن فـر آوردههـ ا اسـتفاده شـود . بيمـاران بايـد حــداقل 9 بــار در روز در طــي 6 هفتــه اول درمــان از فرآوردهها استفاده كنند . براي افراد سيگاري كـه بـيش از 25 سيگار در روز مصرف مي كرده اند ، مطابق برنامه فـوق و به ميزان دوبرابر از فرآورده ها استفاده ميشود. بيـشتر از 24 بار در روز نبايد از فرآوردهها استفاده شود.

اشكال دارويي :

Chewing Gum: 2 mg

Sublingual Tablet: 2 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد