هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اسـيدنيكوتينيك(NICOTINIC ACID)

تعداد بازدید : 1108

مــوارد مــصرف:

اسـيدنيكوتينيك (نياسـين) بــراي پيـشگيري و درمـان كمبـود ويتـامين B3 وهمچنـين در درمان زيادي چربي خون مصرف ميشود.

 فارماكوكينتيك:

بـه اسـتثناي سـندرم سـوءجذب، در ساير موارد ويتامين هاي گـروه B، از جملـه نياسـين، بـه خوبي از مجراي گوارش جذب مي شـوند . متابوليـسم ايـن دارو كبــدي اســت و نيمــه عمــر آن حــدود 45 دقيقــه ميباشـد . اثـر دارو در كـاهش غلظـت كلـسترول پـس از چنــدروز و در كــاهش غلظــت تــريگليــسيريد پــس از چندساعت شروع ميشود. دفـع نياسـين كليـوي اسـت و مقادير بيش از نياز روزانه، بدون تغيير از طريق ادرار دفـع ميگردد.

 هشدارها:

 اين دارو در موارد خونريزي شرياني، ديابت، بيماري كبدي، نقرس و قرحه گوارشـي بايـد بـا احتيـاط مصرف شود.

 عوارض جانبي :

 برافروختگي، سرگيجه، سـردرد، تـپش قلب، خارش، تهـوع، اسـتفراغ و بنـدرت نقـص كاركبـد و بثورات جلدي بامصرف اين دارو گزارش شده است.

نكات قابل توصيه:

-1 ازآنجاكه كمبود ويتـامين هـا ي گـروه B بـه تنهـايي شايع نيست، بطـور معمـول تركيبـي از ايـن ويتـامين هـا تجويز ميشود.

 2- به عنوان پائينآورنده چربي خـون، بمنظـور بررسـي پيشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشك ضروري است.

 3- در درمان زيادي چربي خون اين دارو نبايد بيشتر يـا كمتر ازمقدارتجويز شده مصرف شود.

 4- به عنوان كاهنده چربـي خـون، درصـورت فرامـوش شدن يك نوبت مصرف دارو، به محـض بـه يـادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود . در صورتي كه زمان مـصرف نوبـت بعدي فرارسيده باشـد، از مـصرف آن خـودداري نمـوده و مقدارمصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

 مقــدار مــصرف:

 بــه عنــوان مكمــل ويتــامين، در پيشگيري از كمبود ويتامين، مقدارمصرف روزانه بـصورت زير ميباشد شـيرخواران و كودكـان از بـدو تولـد تاسـن 3 سـال 5-9 ميليگرم، سن 4-6 سال 12 ميليگرم، سـن 7-10 سـال 13 ميليگرم، پـسران و مـردان بـالغ 15-20 ميلـي گـرم ، دختران و زنان بالغ 13-15 ميلـي گـرم ، زنـان بـاردار 17 ميليگرم و در دوران شيردهي 20 ميلـي گـرم . در درمـان كمبود ويتامين، مقدارمصرف براساس شدت كمبود تعيين ميشود. به عنوان پائينآورنده چربي خون در بزرگـسالان، ابتدا 1 گرم تا 3 بار در روز مصرف ميشـود كـه برحـسب نياز هر 2-4 هفته، 500 mg/day بمقدار مصرف اضـافه ميگردد. بعنوان نگهدارنده، 1-2 گرم 3 بار در روز مصرف ميشود.

 اشكال دارويي :

Tablet: 25 mg, 100 mg, 500 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد