هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نيفـديپين(NIFEDIPINE)

تعداد بازدید : 1063

رده بارداری : C

موارد مصرف :

نيفـديپين در درمـان آنـژين وكنتـرل زيادي فشارخون مـصرف مـي شـود . ايـن دارو در كنتـرل آنژين وازواسپاتيك يا آنژين ناپايدا ر در بيماراني كـه قـادر به تحمل دارو هاي مسدودكننده گيرنده بتا -آدرنرژيك يـا نيتراتها نيستند يا علائم بيماري آنها با اين دارو ها از بين نميرود و كنترل آنژين كلاسيك مصرف ميگردد.

فارماكوكينتيك:

نيفديپين به طور كامل و سريع از راه خوراكي جذب ميشود و به دليل متابوليـسم عبـور اول از كبد، فراهمي زيـستي آن 75-60 درصـد اسـت . فراهمـي زيستي اين دارو درصورت عيب كار كبد افزايش مي يابـد . پيوند اين دارو با پروتئين هاي پلاسـما بـسيار زيـاد اسـت (92-98درصد). نيمه عمر اين دارو تقريباً 2 ساعت است . اثر نيفديپين خوراكي 20 دقيقـه پـس از مـصرف شـروع ميشود. زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظـت، بامـصرف قرص 1-2 ساعت است . 80درصد دارو از راه كليه بصورت متابوليت و 20درصـد آن از طريـق صـفرا و مـدفوع دفـع ميشود.

موارد منع مصرف :

اين دارو در كاهش بـيش از حـد فشارخون نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- مصرف دارو در صورت بروز درد ايسكميك يـا تـشديد درد موجود، بلافاصله پس از شروع درمان، بايد قطع شود.

2- درموارد زير، اين دارو بايد بـا احتيـاط فـراوان مـصرف شود. شوك كارديوژنيك و حساسيت به دارو هاي مـسدودكننده كانال كلسيمي.

3- دربيماران مبتلا به عيب كار كبد، كاهش مقدارمصرف دارو ممكن است ضروري باشد.

4- اندازه گيري فشارخون، ثبـت نـوارقلبي و انـدازه گيـري ضربان قلب در طول مصرف دارو ضروري است.

عــوارض جــانبي:

ســردرد، برافروختگــي، ســرگيجه، بيحالي، تاكي كـاردي، تـپش سـريع قلـب، خيـز، بثـورات جلدي، تهوع، تكرر ادرار، درد چشم و هيپـرپلازي لثـه بـا مصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

غلظـت پلاسـمايي كينيـدين بـا مـصرف نيفـديپين كـاهش مـييابـد. نيفـديپين غلظـت پلاسمايي فني توئين را افزايش مي دهد. مـصرف همزمـان نيفـديپين بـا دارو هـاي مـسدودكننده گيرنـده هـاي بتـا - آدرنرژيك ممكن است سبب كـاهش شـديد فـشارخون و نارسايي قلب شـود . احتمـال افـز ايش غلظـت پلاسـمايي ديگوكسين بامصرف نيفديپين وجود دارد . هنگام مـصرف پروكائينآميد يا كينيدين همراه با دارو هاي مسدودكننده كانال كلسيمي بايد احتيـاط نمـود، زيـرا هـر دو گـروه از داروها داراي اثرات اينوتروپيك منفي هـستند . درصـورت مصرف همزمان دارو هاي كاهنـده پتاسـيم خـون بـا ايـن داروها، اثرات كاهنده فشارخون ممكن است تشديد شود. 

نكات قابل توصيه :

1- مصرف اين دارو حتي درصورت احساس بهبودي بايـد ادامه يابد.

2- اين دارو افزايش فشارخون را درمان نمي كند، بلكه آن را كنترل مي نمايد. از اين رو مصرف آن ممكن است تاآخر عمر ضروري باشد.

3- كاهش دفعات بروز درد قفسه سينه ممكن است بيمار را تشويق به فعاليت بيش از حد كنـد . بنـابراين، درمـورد ميزان تمرينات بدني بايد باپزشك مشورت شود.

4- ازمــصرف ســاير داروهــا، بخــصوص داروهــاي مقلــد سمپاتيك كه نياز به نسخه ندارند، بايد خودداري شود.

5- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف د ارو، بـه محض بياد آوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگـر اينكـه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرارسـيده باشـد، در ايـن صورت مقدار مصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

مقدار مصرف اين دارو در درمـان آنـژين و افــزايش فــشارخون، ابتــدا 10 ميلــيگــرم 3 بــار در روز ميباشد كه اين مقدار را مي تـوان برحـسب نيـاز وتحمـل بيمار طي 7-14 روز افزايش داد . در مورد بيماران بستري در بيمارستان كه تحت مراقبت دقيق مي باشند، مـي تـوان مقدارمصرف دارو را هر 4-6 ساعت به ميزان 10 ميليگرم افزايش دادتا نشانه هاي بيماري كنترل شود. بيشينه مقد ارمصرف در صورت مصرف مقدار واحد تـا 30 ميليگرم ومقدارمصرف تـام ايـن دارو تـا 180 mg/day است. براساس شدت و ميزان شيوع نـشانه هـاي بيمـاري، مقدارمصرف لازم دارو را مي توان طي 3 روز تعيـين كـرد، البته به شرطي كه وضعيت بيمار به طور مرتـب پيگيـري شود (در شروع 10 ميليگرم 3 بار در روز تجويز ميشـود و سپس مرحله بـه مرحلـه هـر بـار مقـدار مـصرف از 10 ميليگرم بـه 20 ميلـي گـرم و سـپس بـه 30 ميلـي گـرم براساس نياز و تحمل بيمار افزايش مييابد).

اشكال دارويي :

Tablet: 10 mg, 30 mg

Capsule: 10 mg, 30 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد