هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نيمـوديپين(NIMODIPINE)

قلب و عروق

تعداد بازدید :2111

رده بارداری : C

مــوارد مــصرف:

نيمـوديپين بـراي بهبـود بـرونده نرولوژيــك از طريــق كــاهش شــيوع و شــدت نقــايص ايسكميك در بيماران مبتلا به خونريزي زير عنكبوتي هاي ناشي از آنوريسم داخل جمجمه اي پـاره شـده مـادرزادي مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو از راه گـوارش بـه سـرعت جذب ميشود. بـه دليـل اثـر عبـور كبـدي بـسيار زيـاد، فراهمي زيستي آن حدود 13درصد است . حدود 95درصد از دارو به پروتئين هاي پلاسما پيوند مي يابـد . نيمـه عمـر دارو 8-9 ساعت و زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظـت پلاسمايي حدود يك ساعت ميباشد. دارو از راه كليه دفع ميشود. مـوارد منـع مـصرف: ايـن دارو در كـاهش شـديد فشارخون نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو درموارد زير بايد بـا احتيـاط فـراوان مـصرف شود. شوك كارديوژنيك و حساسيت به دارو هاي مـسدودكننده كانال كلسيمي.

2- اندازه گيري فشارخون، ثبـت نـوارقلبي و انـدازه گيـري ضربان قلب در طول مصرف اين دارو ضروري است.

عوارض جانبي :

كـاهش فـشارخون، تغييـر در ضـربان قلب، برافروختگـي، سـردرد، اخـتلالات گوارشـي، تهـوع، تعريق و احساس گرما و ترومبوسيتوپني از عوارض جانبي اين دارو ميباشند. تداخلهاي دارويي : مصرف همزمان دارو هاي كاهنده پتاسيم خون با اين دارو، اثرات كاهنده فـشارخون ممكـن اسـت تـشديد شـود. هنگـام مـصرف پروكـائينآميـد يـا كينيدين همراه با اين دارو، بايد احتيـاط نمـود ، زيـرا هـر دوگروه از دارو ها داراي اثرات اينوتروپيك منفـي هـستند .

فراهمي زيستي اين دارو در صـورت مـصرف همزمـان بـا ريفامپين ممكن است كاهش يابد.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف اين دارو حتي درصورت احساس بهبودي بايـد ادامه يابد.

2- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بياد آوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگـر اينكـه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرارسـيده باشـد، در ايـن صورت مقدار مصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

3- اين دارو افزايش فشارخون را درمان نمي كند، بلكه آن را كنترل مي نمايد. از اين رو مصرف آن ممكـن اسـت بـه مدت طولاني ضروري باشد.

4- كاهش دفعات بروز درد قفسه سينه ممكن است بيمار را تشويق به فعاليت بيش از حد نمايد . بنـابراين، درمـورد ميزان تمرينات بدني بايد باپزشك مشورت شود.

5- ازمــصرف ســاير داروهــا، بخــصوص داروهــاي مقلــد سمپاتيك كه نياز به نسخه ندارند، بايد خودداري شود.

6- نبض بيمار بايد كنترل شود و در صورتي كـه كمتـر از 50 بار در دقيقه باشد، مراجعه به پزشك ضروري است. 7- دوره درمان با اين دارو بايـد كامـل شـود و از مـصرف مقادير بيش از مقدارتوصيه شده خودداري گردد.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگسالان:

مقدار 60 ميليگرم هر 4 ساعت، طـي 96 ساعت پس از خونريزي زير عنكبوتي هاي مصرف ميشـود و مصرف دارو به مدت 21 روز ادامه مي يابـد . در بيمـاران مبتلا به عيب كار كبد، مقدارمصرف دارو به 30 ميليگرم هر 4 ساعت كاهش مييابد.

تزريقي

بزرگسالان:

از راه انفوزيون وريـدي از طريـق كاتـه تـر مركزي، ابتدا 1 mg/hr (تا 500 mcg/hr در صورتي كه وزن بيمار كمتر از 70 كيلوگرم باشد يـا فـشارخون ثابـت نباشد) و سپس در صورت عدم افت شديد فشارخون، پس از 2 ساعت تا 2 mg/hr افزايش مي يابد. مـصرف دارو بـه مدت 5 روز ادامه مي يابد. درصورت انجام اعمال جراحـي مـصرف دارو 5 روز پـس از جراحـي نيـز ادامـه مـي يابـد. حداكثر مدت مصرف دارو 21 روز است.

اشكال دارويي :

Tablet: 30 mg

Injection: 0.2 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد