هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نيتروفورانتوئين(NITROFURANTOIN)

کلیوی،ادراری،تناسلی

تعداد بازدید :38377

موارد مصرف :

 نيتروفورانتوئين در درمان عفونت هـا ي مجاري ادرار مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 به نظر مي رسد نيتروفورانتوئين با دخالت در كار آنزيم هاي باكتريايي، بسته به غلظت، باعـث توقـف رشد يا مرگ باكتري ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 جذب اين دارو متغير است . فراهمـي زيستي آن در حضور غذا افزايش مي يابـد . غلظـت دارو در ادرار و كليه ها ز ياد و در سرم خيلي كم است . نيمـه عمـر اين دارو 0/3-1 ساعت است . اين دارو عمدتاً از راه كليوي دفع ميشود.

 موارد منع مصرف :

 اين دارو درعيب كاركليه، نوزادان با سن كمتر از 3 مـاه، كمبـود G6PD و پـورفيري نبايـد مصرف شود.

 هشدارها:

 اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مصرف شود كم خوني، ديابت، عدم تعادل الكتروليت ها، كمبود ويتامين B و فولات، بيماري ريوي و عيـب كـار كبـد و نوروپـاتي محيطي يا استعداد محيطي از عوارض اين دارو هستند.

 تداخلهاي دارويي :

 آنتي اسيدهـا و موادجـاذب، ايـن دارو را كاهش ميدهند. مصرف همزمان نيتروفورانتوئين با پروبنسيد، به دليل كاهش دفع توبولي، ممكن است سبب بروز مسموميت با نيتروفورانتوئين شود.

نكات قابل توصيه :

 1- اين دارو ممكن است موجب پاسـخ مثبـت كـاذب در آزمون گلوكز ادرارشود.

 2- رنـگ ادرار بيمـار ممكـن اسـت بـه زرد تـا قهـوهاي تغييركند.

 3- بهتر است اين دارو با غذا يا شير مصرف شود. مقدار مصرف بزرگسالان: نيتروفورانتوئين در درمان عفونت هاي حاد بدون عواقب 50 ميليگرم هر 6 ساعت براي 7 روز مصرف ميشود.

 مقدار مصرف :

 دارو در درمان عفونت مزمن شـديد و عودكننده 100 ميليگرم هر 6 ساعت براي 7 روز است كه د رصـورت بـروز تهـوع شـديد مقـدار مـصرف را بايـد كـاهش داد يـا مـصرف آن را قطـع كـرد. مقـدار مـصرف نيتروفورانتـــوئين بـــراي پيـــشگيري از عفونـــت ادراري 50-100 ميليگرم درشب ميباشد. كودكان: مقدار مصرف اين دارو در كودكان با سن بيش از 3 مــاه، در درمــان عفونــت هــاي حــاد بــدون عواقــب 3 mg/kg/day در 4 مقـدار منقـسم و در پيـشگيري از عفونتهاي ادراري 1 mg/kg در شب ميباشد.

 اشكال دارويي :

Tablet: 100 mg

Suspension: 25 mg/5 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد