هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نيتروفـورازون(NITROFURAZONE)

تعداد بازدید : 1094

موارد مصرف :

نيتروفـورازون بـه صـورت موضـعي در سوختگيهاي درجه دوم و سوم، زخـم هـا و عفونـت هـاي پوستي و همچنين براي آماده ساختن موضع براي پيونـد پوست مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو يك مـشتق نيتروفـوران بـاطيف اثر ضدميكروبي گسترده است كه چندين آنزيم باكتريايي دخيل در تجزيه هوازي و غيرهـوازي گلـوكز و پيـروات از قبيــل پيــروات دهيــدروژناز، ســيترات ســنتتاز، مالئــات دهيدروژناز، گلوتاتيون ردوكتاز و پيروات دكربوكـسيلاز را مهار مي كند، اما اثر ناچيزي بـر پـسودوموناس آئروژينـوزا دارد.

هشدارها :

1 -مصرف نيتروفورازون ممكن است موجب بروز عفونت ثانويه ناشي از ميكروارگانيسم هاي غيرحـساس، بـه ويـژه پسودوموناس آئروژينوزا و قارچ هـا ، شـود . درصـورت بـروز عفونت ثانويه ، مصرف اين دارو بايـد قطـع شـود و درمـان مناسب ديگري جايگزين گردد.

2 -اين دارو در بيماران مبتلا به كمبود G6PD بايـد بـا احتياط فراوان مصرف شود.

3 -در صورت نارسائي عملكرد كليوي منافع مصرف دارو در برابر م ضرات آن (بدليل وجود پلي اتيلن گليكول هـا در پايه محلول موضعي) بايد سنجيده شود.

عــوارض جــانبي :

حــساس شــدن پوســت و بــروز واكنشهاي آلرژيك بويژه درماتيت تماسي با مصرف ايـن دارو گزارش شده است.

نكات قابل توصيه :

در صورت تحريك موضعي ناشـي از مصرف دارو يـا بـدتر شـدن عفونـت ، بايـد بـه پزشـك مراجعه شود. مقدار مصرف : مقـدار كـافي از كـرم بـر روي موضـع ماليده ميشود.

اشكال دارويي :

%2.0: Cream

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد