هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نیتروگلسیرین(NITROGLYCERIN)

قلب و عروق

تعداد بازدید :20549

رده بارداری : C

موارد مـصرف :

ايـن دارو بـراي پيـشگيري و درمـان آنژين صدري حاد و درمان آنژين صدري مـزمن و درمـان نارسايي بطن چپ مصرف ميشود. نيتروگليسرين تزريقي براي كنترل فشارخون در حين بعضي از اعمال جراحـي و براي كاهش خونريزي به داخـل ناحيـه جراحـي مـصرف ميشود. نيتروگليسرين تزريقي به عنوان داروي كمكي در درمان نارسايي احتقاني قلب، همـراه بـا انفـاركتوس حـاد ميوكارد مصرف ميگردد.

فارماكوكينتيـك:

پيونـداين دارو بـه پـروتئين حـدود 60درصد است. نيمه عمر نيتروگليسرين 1-4 دقيقه است. اثر دارو از راه انفوزيـون وريـدي تقريبـاً بلافاصـله و از راه زيرزباني پس از 30 دقيقه شروع ميشود. طول اثر دارو از راه انفوزيون وريدي چند دقيقـه، از راه زيرزبـاني 30-60 دقيقه و از راه پوستي 8-24 ساعت است . نيتروگليـسرين، پس از آنكه تقريباً بطـور كامـل متـابوليزه شـد، از طريـق كليهها دفع ميگردد.

موارد منع مصرف :

شكل تزريقي ايـن دارو در مـوارد تامپوناد قلبي، پريكارديت constrictive، ضربه اخير بـه سر و خونريزي مغزي نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- در موارد زير بايد با احتياط فراوان مصرف شود كمخوني شديد، خـونريزي مغـزي، ضـربه اخيـر بـه سـر، گلوكوم، پركاري تيروئيد، سابقه انفـاركتوس اخيـر قلبـي، كاهش حجم خون و فشار پائين در مويرگهاي ريوي.

2- بامصرف طولاني مدت نيترات ها، ممكن است نسبت به اثر آنها تحمل ايجاد شود و درنتيجه، نيـاز بيمـار بـه دارو افزايش يابد . بـراي اطمينـان از حفـظ اثـر مطلـوب دارو، پيگيري دقيق وضع بيمار توصيه ميشود.

3- در صورت لزوم قطع مـصرف دارو، بـه دنبـال مـصرف مقادير زياد يا طولاني مدت، به منظور جلـوگيري از بـروز حملــه واجهــشي آنــژين ناشــي از قطــع مــصرف دارو، مقدارمصرف بايد بتدريج كاهش داده شود.

4- درصورت بروز تاري ديد يا خشكي دهان يا تشديد آن مصرف دارو بايد قطع شود.

عوارض جانبي :

سردرد كوبنده، برافروختگي، سـرگيجه و كمي فشارخون وضعيتي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان نيتروگليسرين با فرآ وردههاي حاوي الكل، دارو هاي پائينآورنده فشار خـون يا دارو هاي گشادكننده عروق ممكن است كمي فشارخون ناشي از اثرات نيتروگليسرين را تشديد كند.

نكات قابل توصيه :

1- قرص معمـولي وپيوسـته رهـش نيتروگليـسرين بايـد همراه با يك ليوان آب و با معده خالي مصرف شود. 

2- هنگام استفاد ه از قرص زيرزبـاني، تازمـاني كـه قـرص حل نشده باشد، از خوردن يا نوشيدن بايد خودداري شود.

3- هنگام استفاده از پماد نيتروگليسرين، پيش از مصرف، پوست بايد تميز شود . درهربار مصرف، پماد بايـد بـر روي سطح بـدون مـو ماليـده شـده و گـسترده شـود . پـس از گسترده شدن، دارو را نبايد روي پوست ماساژ داد.

4- از جويـدن و خردكـردن قـرص پيوسـته رهـش بايـد خودداري كرد.

5- با بروز اولين علائم حمله آنژين، بايد نشست و از قرص زيرزباني استفاده نمود و درصورت بروز سرگيجه يا از حال رفتن بايد احتياط كرد . اثر قرص ها معمولاً طـي 5 دقيقـه ظاهر ميشود.

6- قرص معمولي پيوسته رهش و همچنين فرآورده هـاي موضــعي نيتروگليــسرين از بــروز حملــه آنــژين صــدري جلوگيري مـي نماينـد و سـبب رفـع درد ناشـي از حملـه نميشوند.

7- قرصهاي زيرزباني نيتروگليسرين نبايد در معرض هوا قرارگيرند، زيرا ممكن است اثر آنها كاهش يابد.

8- به هنگام برخاستن از حالت خوابيده يا نشـ سته، بايـد احتياط نمود.

9- به هنگام ايستادن به مدت طولاني يا فعاليـت بـدني و همچنين در آب و هواي گرم بايد احتياط نمود.

10- سردرد، عارضه معمولي نيترات ها است كـه بـا ادامـه درمان كاهش مي يابد. درصورت تداوم يا تـشديد سـردرد، مراجعه به پزشك ضروري است.

11- درصورت فراموش شدن يك نوبت مـصرف دارو، اگـر تا نوبت بعدي 2 ساعت (قرص معمولي، زيرزباني و پمـاد ) يا 6 ساعت (قرص پيوسته رهش ) فاصله باشـد، از مـصرف نوبت فراموش شده بايد خودداري نمود.

مقدار مصرف :

قرص يا كپسول پيوسته رهش بزرگسالان:

به عنـوان ضـدآنژين صـدري، 2/6 يـا 6/5 ميليگرم هر 12 سا عت مصرف مـي شـود . درصـورت نيـاز وتحمل بيمار، مي توان مقدار توصيه شده را هـر 8 سـاعت مصرف نمود.

قرص يا كپسول بزرگـسالان:

بـه عنـوان ضـدآنژين صـدري، 0/3-0/6 ميليگرم مصرف مـي شـود كـه درصـورت نيـازبراي رفـع حملات آنژين، هر 5 دقيقه تكرار ميگردد.

تزريقي بزرگسالان:

به عنوان ضد آنژين، پائين آورنده فشارخون يا كاهش دهنده بار قلب، ابتـدا بـا سـرعت 5 mcg/min انفوزيون مـي شـود . سـپس مقدارمـصرف بااضـافه كـردن 5 mcg/min هــر 3-5 دقيقــه افــزايش مــييابــد تــااثر مطلــوب بدســت آيــد يــا اينكــه ســرعت انفوزيــون بــه 20 mcg/min برســد. درصــورت عــدم حــصول پاســخ مطلــوب، مــي تــوان مقدارمــصرف را بــا اضــافه كــردن 10 mcg/min درهمان فواصل زماني بـالا، افـزايش داد . درصورت نياز، مي توان هر 3-5 دقيقه سرعت انفوزيـون را به 20 mcg/min افزايش داد تااثر مطلوب بدسـت آيـد . درصورت مشاهده بروز اثر نسبي، بايد با رعايت احتياط، از سرعت انفوزيون كم كرده و فواصـ ل انفوزيـون را طـولاني نمود تاپاسخ مطلوب حاصل شود.

پماد و پلاستر بزرگــسالان:

بــه عنــوان ضــدآنژين، مقــدار 15-30 ميليگرم هر 8 ساعت طـي روز و هنگـام خـواب بـر روي پوست ماليده شود . همچنين يك پلاستر هر 24 ساعت بر روي پوست قرارداده ميشود.

اسپري بزرگسالان:

بـه عنـوان ضـدآنژي ن، يـك يـا دو مقـدار (400-800 mcg) مـصرف مـيشـود كـه هـر 5 دقيقـه درصورت نياز تكرار ميگردد.

اشكال دارويي :

Tablet : 0.4 mg

Capsule: 0.4 mg

,Injection: 5 mg/ml, 2 mg/2ml, 10 mg/2ml

5mg/5ml, 10mg/10ml, 50mg/10ml

Plaster: 5mg/24hr, 10mg/24hr

%Ointment: 2

Spray: 400 mcg/dose

,Extended Release Tablet: 2.5 mg, 2.6 mg

6.4 mg, 6.5 mg

,Extended Release Capsule: 2.5 mg

2.6 mg, 6.4 mg, 6.5 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد