هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نيتروپروســايد سدیم(NITROPRUSSIDE SODIUM)

تعداد بازدید : 1634

رده بارداری : C

مـوارد مــصرف:

نيتروپروسـايد در درمـان نارسـايي احتقاني قلب، كاهش فوري فشارخون دربيماران مبتلا بـه بحران زيادي فشارخون و به منظور كـاهش خـونريزي در ناحيه تحت عمل جراحي مصرف ميشود.

مكانيــسم اثــر:

نيتروپروســايد بااثرمــستقيم بــر روي عضلات صاف وريدي و شرياني، باعـث گـشادشدن عـروق ميشود. اين دارو برروي قدرت انقباضي عـضله قلـب اثـر ندارد و فقط به ميـزان نـاچيزي توز يـع ناحيـه اي جريـان خون را تحت تاثير قرارمـي دهـد . نيتروپروسـايد مقاومـت محيطي و برونده رانيز كاهش ميدهد.

فارماكوكينتيك:

نيمه عمر نيتروپروسـايد در حـدود 2 دقيقه ميباشد. اثر دارو به عنوان كاهنده فـشارخون 1-2 دقيقه پس از انفوزيون شروع مـي شـود . زمـان لازم بـراي رسيدن به اوج اثر كاهنده فشارخون تقريبـاً فـوري اسـت وطــول اثــر دارو پــس از قطــع انفوزيــون 1-10 دقيقــه ميباشد. نيتروپروسايد از طريق كليه دفع مـي شـود . ايـن دارو در گويچه هـاي قرمـز بـه سـيانيد متـابوليزه شـده و سيانيد حاصل در كبد به تيوسيانات تبديل ميشود.

موارد منع مصرف :

ايـن دا رو در عيـب شـديد كـــار كبــد، كمبود ويتامين B12 وزيادي فشارخون جبرانـي و آتروفي Leber’s optic نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود عيب شديد كاركليه، انسفالوپاتي يا ساير حالاتي كه منجر به افزايش فشارداخل جمجمه مي شوند، عيـب كـار كبـد، كمبود ويتـامين B12، دوبينـي ناشـي از تنبـاكو، آتروفـي بينايي و موروثي Leber و بـي كفـايتي شـريان كرونـر و عروق مغزي .

2- اندازهگيري فشارخون و غلظت سيانيد پلاسما درطـول مصرف اين دارو ضروري است.

3- طول دوره درمان با اين دارو نبايد از 72 ساعت تجـاوز كند (مصرف دارو بايد طي 10-30 دقيقه قطع شود تـا از بروز زيادي واجهشي فشارخون جلوگيري شود).

4- به منظور جلوگيري از نشت دارو به بافت هـاي اطـراف محل تزريق، تزريق دارو بايد با احتياط صورت گيرد، زيـرا ممكن است موجب تحريك بافت شود.

5- اگــــر مــــصرف نيتروپروســــايد بــــه ميــــزان 0/01 mg/kg/min به مدت 10 دقيقه فـشارخون را بـه ميـزان كـافي كـاهش ندهـد، قطـع مـصرف دارو توصـيه ميشود.

6- توصيه مـي شـود همزمـان بامـصرف نيتروپروسـايد، از داروهاي خوراكي پائين آورنده فشارخون نيز استفاده شـود و به محض تثبيت وضعيت بيمـار، مـصرف نيتروپروسـايد قطـع گـردد. درصـورت مـصرف سـاير داروهـاي كاهنـده فـشارخون، كـاهش مقدارمـصرف نيتروپروسـايد ضـروري است.

عوارض جانبي :

سـردرد، سـرگيجه، تهـوع، درد شـكم، تعريـق، پـرش عـضلاني، تـشويش و اضـطراب، احـساس ناراحتي در پشت جناغ سينه و درد شـديد معـده كـه بـا كاهش بسيار سريع فشارخون بروز ميكنند، گزارش شده اســت. عــوارض ناشــي از افــزايش بــيش از حــد غلظــت پلاسمايي سيانيد شامل تـاكي كـاردي، تعريـق، آريتمـي، تنفس بيش از حد و اسيدوز متابوليك ميباشند.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو بايد فقط از طريق انفوزيون وريدي با استفاده از پمپ انفوزيون (ترجيحاً پمپ حجمي) مصرف شود.

2- براي تهيه محلول نيتروپروسايد ، محتوي يك ويال 50 ميليگرمي را بايـد در 2/3 ميلـي ليتـر محلـول دكـستروز 5درصد حل نموده و سپس آن را با 250-10 ميلـي ليتـر محلول دكستروز 5درصد براي دستيابي به غلظت مطلوب رقيق نمود . به منظـور محفاظـت از نـور، ظـرف محتـوي محلول دارو بايد بوسيله كاغذ آلومينيومي يـا سـاير مـو اد مقاوم به عبور نور پوشانده شود. 

3- از اضافه كردن هرگونه ماده ديگر بـه محلـول تزريقـي نيتروپروسايد بايد خودداري شود.

مقــدار مــصرف:

بـه عنـوان كاهنـده فـشارخون در بزرگسالان و كودكان، ابتدا 0/3 mcg/kg/min انفوزيون وريدي ميشود و سـپس برحـسب پاسـخ بيمـار، هرچنـد دقيقه مقدارم صرف تنظيم مي گردد. مقدارمصرف معمـول دارو 3 mcg/kg/min اســـت. بيـــشينه مقدارمـــصرف بزرگسالان تا 10 mcg/kg/min براي حداكثر 10 دقيقه يامقدارتام 3/5 mg/kg ميباشد.

اشكال دارويي :

Powder for Injection: 50 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد