هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نيتروزاكسايد(NITROUS OXIDE)

تعداد بازدید : 1233

موارد مصرف :

نيتروزاكسايد به عنوان بيهـوش كننـده براي القاء و ادامـه بيهوشـي مـصرف مـي شـود . ايـن دارو همچنين با مقادير مصرف كم دراعمال جراحي سـزارين و زايمان واژينال مصرف ميشود. اين دارو اثر ضد درد قـوي دارد.

فارماكوكينتيـك:

حـداقل غلظـت آلوئـولي (MAC) هنگام مصرف با اكسيژن بيشتر از 100% و ضريب توزيـع خــون بــه گــاز آن 0/47 اســت. نيتروزاكــسايد در بــدن متابوليزه نشده، به طور كامل به صـورت تغييـر نيافتـه از طريق ريهها دفع ميشود.

هشدارها :

1- نيتروزاكسايد، يك بيهوش كننده ضعيف اسـت و بايـد همراه ساير دارو هاي بيهوش كننده مـصرف شـود . در ايـن حالت مقدارمـصرف سـاير دارو هـاي بيهـوش كننـده نيـز كاهش مييابد.

٢- درصورت وجود آمبولي هاي هـوا در هـر يـك از اعـضا بدن، انسدادگوارشي و يا پنوموتوراكس، نيتروزاكسايد بايد با احتياط فراوان مصرف شود . در اين موارد نيتروزاكـسايد ممكن است باعث افزايش فشارخون در اين حفرهها شود.

3- اين دارو بايد توسط متخـصص بيهوشـي و در حـضور امكانات لازم جهت احيـاي قلبـي -تنفـسي بكـار رود و در طول مصرف دارو، بررسي وضعيت تنفسي و تهويـه بيمـار بايد انجام گيرد.

نكات قابل توصيه :

1- نيتروزاكسايد بايد همراه حداقل 30% اكسيژن مصرف شود تاخطر بروز كاهش اكسيژن خون كاهش يابد.

2- نيتروزاكسايد ممكن است به داخل Cuff لوله داخـل تراشهاي نفوذكند . براي جلـوگيري از ايـن حالـت، تخليـه دورهاي لوله داخل تراشهاي توصيه ميشود.

3- در صـورتي كـه نيتروزاكـسايد بـراي مـدت طـولاني مصرف شده باشد، بعد از قطع مصرف دارو براي جلوگيري از كاهش اكسيژن ناشي از ديفوزيون دارو، بايـد اكـسيژن خالص تجويز شود.

4- تا 24 سـاعت پـس از مـصرف داروي بيهـوش كننـده، هنگام رانندگي يا كار باماشين آلاتي كه نياز به هوشـياري دارد، بايد احتياط نمود. 

5- تا 24 سـاعت پـس از مـصرف داروي بيهـوش كننـده، ازمصرف فرآورده هاي حاوي الكل و ساير دارو هاي مـضعف CNS بايد خودداري نمود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

براي القـاء بيهوشـي 70% همـراه بـا 30% اكسيژن و بعنوان ادامـه دهنـده بيهوشـي 30-70درصـد همراه با اكسيژن استنشاق ميشود. در اعمالي كه در آنهـا بــه بيهوشــي كامــل بيمــار نيــاز نيــست، 25-50درصــد استنشاق ميشود.

كودكان:

مقدارمصرف در كودكان بايـد بطـور جداگانـه براي هر فرد تعيين شود.

اشكال دارويي :

For Inhalation

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد