هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نوراپي نفرين (NOREPINEPHRINE)

تعداد بازدید : 29512

موارد مصرف :

نوراپي نفرين يك تنگ كننـده عروقـي است كه براي جبران كمي حاد فشارخون مصرف ميشود. اين دارو در درمان كمي فشارخون متعاقب باي پس قلبي – ريوي و جراحي قلب نيز استفاده ميشود.

مكانيسم اثر :

نوراپي نفرين يك كاتكول امين اسـت كـه در مقادير اندك با اثر برگ يرندههاي بتا – يك آدرنرژيـك، عضله قلب راتحريك ميكنـد و بـرون ده قلـب را افـزايش ميدهد و در مقادير بالاتر اثر آن روي گيرنـده هـا ي آلفـا - آدرنرژيك غالب است و اثرتنگ كننده شديد برعروق ايجاد ميكند و بنابراين فشارخون سيـستميك و جريـان خـون كرونر را افزايش ميدهد.

فارماكوكينتيــك:

جــذب ايــن دارو پــس ازتزريــق زيرجلدي ناچيز است و عمدتاً در بافت هـا يي كـه اعـصاب سمپاتيك دريافت ميكنند، تجمع مي يابد. نوراپينفرين از جفت عبـور مـي كنـد ولـي از سـدخوني – مغـزي عبـور نميكند. اين دارو بوسيله آنزيم هـا ي MAO و COMT در كبد، كليه ها و پلاسما متابوليزه ميگردد. اثر دارو از راه تزريق وريدي، به سرعت شروع ميشود و 1-2 دقيقه پس از قطع انفوزيون از بين ميرود. نوراپينفرين ازراه كليه هـا و بشكل متابوليت ها دفع ميشود و مقدار كمي از دارو نيز به صورت تغيير نيافته دفع ميشود.

هشدارها :

1- اين دارو درموارد زي ر بايد بـا احتيـاط فـراوان مـصرف شود بيماران مبتلا به ترومبـوز عـروق مزانتريـك يـا محيطـي، ديابت، هيپوكسي يا هيپركاپنه، بيماري تيروئيد.

2- نشت دارو به بافت هاي اطـراف رگ ممكـن اسـت بـه علت تنگ شدن عروق سبب نكروز موضعي شود.

3- نوراپينفرين بايد فقط از راه انفوزيون وريـدي تجـويز شود. تزريق زيرجلدي يا عضلاني اين دارو، بـه دليـل اثـر تنگكننده عروق آن، توصيه نميشود.

عوارض جـانبي :

زيـادي فـشارخون، سـردرد، بـرادي كاردي، آريتمي و ايسكمي عروق محيطي با مـصرف ايـن دارو گزارش شده است.

تداخلهـاي دارويـي :

مـصرف همزمـان هالوتـان بـا نوراپينفرين ممكن است خطر بروز آريتمـي هـاي شـديد بطنــي را افــزايش دهــد . مــصرف همزمــان دارو هــاي ضدافسردگي سه حلقه اي با نوراپي نفرين، ممكن است اثر قلبي – عروقي اين دارو را تشديد نموده و احتمالاً منجـر به بروز آريتمي، تاكي كاردي يا زيادي شديد فشار خـون و دماي بدن شود . مصرف همزمان دارو هاي مـسدود كننـده گيرنده بتا آدرنرژيك با نوراپي نفرين، ممكن است منجر به مهار اثرات درماني هر دو دارو شود . انسداد گيرنده هاي بتا – آدرنرژيك ممكن است خطر بروز زيادي فـشار خـون و برادي كاردي و انسداد احتمالي قلب را بـه همـراه داشـته باشــد. مــصرف همزمــان گليكوزيــد هــاي ديژيتــال بــا نوراپينفرين ممكـن اسـت خطـر بـروز آريتمـي قلبـي را افزايش دهد . مصرف همزمان ارگوتامين بـا نـوراپي نفـرين ممكن است منجـر بـه تـشديد تنـگ شـدن عـروق شـود . همچنين اثر بالا برنده فشار خون نوراپي نفرين را تشديد و فـشار خـون را زيـاد كنـد. مـصرف همزمـان لوودوپـا بـا نوراپينفرين ممكن است احتمال بروز آريتمي هـا ي قلبـي را افزايش دهد.

نكات قابل توصيه:

1- پيش از تجويز، نوراپي نفرين بايد با محلـول دكـستروز 5 درصــد يــا مخلــوط دكــستروز 5 درصــد در محلــول كلرورسديم رقيق شود . تجـويز نـوراپي نفـرين در محلـول كلرورسديم به تنهايي توصيه نميشود.

2- چنانچه د رمان طولاني مدت با نوراپي نفـرين ضـرورت داشته باشد، توصيه ميشود كه محـل تزريـق در فواصـل دورهاي تغيير يابد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

ابتدا با سرعت0/5 – 1 mcg/min از راه انفوزيون وريدي تجويز ميشود و سپس به منظور تثبيـت و حفظ فشار خون، سرعت تجويز تنظيم ميگردد. مقـدار نگهدارنده 2 – 12 mcg/min از راه انفوزيون وريدي بـر حسب پاسخ بيمار است.

كودكان:

در كمــي حــاد فشار خون، ابتدا بـا سـرعت 0/1mcg/kg/min از راه انفوزيـــون وريـــدي تجـــويز ميگردد و سپس به منظور تثبيـت و حفـظ فـشار خـون، سرعت آن تا حداكثر 1 mcg/kg/min تنظيم ميگردد. در كمي شديد فشارخون در ايست قلبي، ابتدا بـا سـرعت 0/1mcg/kg/min از راه انفوزيـــون وريـــدي تجـــويز ميگردد و سپس سرعت تجويز به منظور حفظ فشارخون تنظيم ميگردد. 

اشكال دارويي :

%Injection: 0.1

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد