هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

نورتریپتیلین - NORTRIPTYLINE

ضد افسردگی

تعداد بازدید :1594

رده بارداری : C

موارد مصرف :

نورتريپ تيلـين بـراي درمـان بيمـاري افسردگي تجويز ميشود.

مكانيــسم اثــر :

از طريــق مهــار برداشــت مجــدد نوراپينفـرين و سـروتونين توسـط پايانـه سـلول عـصبي پيشسيناپسي، غلظت سيناپسي آنها را در سيستم عصبي مركزي افزايش مي دهد. بنظر مي رسد كه با تداوم مـصرف اين دارو تغييراتي در سطح گيرنده ها ايجاد ميشود كه تـا حدودي اثرات ضدافسردگي اين دارو را توجيه ميكند.

فارماكوكينتيك:

اين دارو پس از تجـويز خـوراكي بـه سرعت و بطور كامل جذب ميشود. داراي متابوليسم گذر اول كبدي است . راه دفع دارو كليوي اسـت . زمـان شـروع اثر دارو به عنوان ضدافسردگي 2-3 هفته پس از مصرف و نيمه عمر آن 18-44 ساعت ميباشد. پيوند ايـن دارو بـه پروتئين پلاسما زياد ميباشد.

هشدارها:

درموارد زير اين دارو بايد با احتيـاط فـراوان مصرف شود الكلسيم حاد، آسم، ا ختلالات دوقطبي، اخـتلالات خـوني، گوارشي يا قلبي – عروقي، گلوكوم با زاويه بسته، افـزايش فشار كره چشم، پركاري تيروئيد، هيپرتروفـي پروسـتات، عيب كار كبد يـا كليـه، اسـكيزوفرني، حمـلات تـشنجي، حـساسيت بـه داروهــاي ضدافـسردگي سـه حلقــه اي و احتباس ادرار

عوارض جانبي :

خشكي دهان، خواب آلـودگي، ضـعف و خستگي، تـاري ديـد، افـزايش فـشار داخـل كـره چـشم، يبوست، تهوع، اشكال در ادرار كـردن، كـاهش فـشارخون وضعيتي، اختلال ضربان قلب، اختلالات خوني، اغتـشاش شعور، عصبانيت و بيقراري، واكنش هاي ازدياد حساسيت، اختلالات رفتاري، اختلالات حركتي، افزايش اشتها و وزن از عوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اين دارو با مهـار كنندههاي آنزيم MAO باعث تحريك CNS و بالارفتن فشارخون مـي گـردد . ايـن دارو از طريـق كـاهش آسـتانه تشنج با اثر دارو هاي ضدصرع، مقابله مـي كنـد . بعـضي از داروهــاي ضدصــرع بــا كــاهش غلظــت پلاســـمايي نورتريپتيلين، اثر ضدافسردگي آن را كـاهش مـي دهنـد . اين دارو اثر پائين آورنده فشار خون كلونيدين و گوانتيدين را كاهش مي دهد. مصرف همزمان اين دارو با فنوتيازين ها موجــب افــزايش عــوارض جــانبي آنتــي موســكاريني و تسكينبخش هر دو دارو ميشود. همچنين احتمـال بـروز حملات تشنجي را افزايش مي دهد. مصرف همزمـان ايـن دارو با دارو هاي مقلد سمپاتيك ممكن است سبب تشديد عوارض قلبي – عروقي و احتمالاًبروز آريتمي، تاكيكـاردي يا افزايش فشارخون شـود . مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهاي ضدتيروئيد ممكن است خطر بروز اگرانولوسيتوز را افزايش دهد. مصرف همزمان فرآورده هاي حاوي الكل و ساير دارو هاي مـضعف CNS بـا ايـن دارو ممكـن اسـت سبب بروز ضعف شديد CNS، ضـعف تنفـسي و كـاهش فشارخون شود . سايمتيدين با مهـار متابوليـسم ايـن دارو، غلظت پلاسمايي آن را افزايش مي دهد. درصـورت تزريـق داخل نخـاعي متريزاميـد همزمـان بـا مـ صرف ايـن دارو، احتمال بروز حملات تشنجي افزايش مـي يابـدو بنـابراين بايد از 48 ساعت قبل و تا 24 سـاعت بعـد از ميلـوگرافي مصرف نورتريپتيلين قطع شود.

نكات قابل توصيه :

1- ازقطع ناگ هاني مصرف دارو بايد پرهيز شود . درصورت نيـاز، كـاهش مقـدار مـصرف بتـدريج درطـول يـك دوره حداقل 4 هفتهاي بايد صورت گيرد.

2- در هفته هاي اول درمان به دليل افـزايش تمايـل بـه خودكشي بايد بيمار تحت نظر باشد.

3- بيش از يك داروي ضدافسردگي در يك زمان نبايـد تجويز شود.

4- براي شروع اثرات درماني ايـن دارو حـداقل 2 هفتـه وقت لازم است.

5- درمان سالمندان بايد باحداقل مقدار مـصرف شـر وع شود، زيرا به عوارض جانبي اين دارو حساسترند.

6- به علت نيمه عمر طولاني دارو، تجويز يكبـاره آن در موقع خواب، كفايت ميكند.

7- به بيمار بايد يادآوري شود كه در صورت بروز علائـم آنتيموسكاريني به درمان ادامه دهد، چون به ايـن اثـرات تاحدي تحمل حاصل ميشود.

8- درصورت وجود سابقه مصرف مهاركنندههـا ي آنـزيم MAO توسط بيمار، بايد دوهفته بعد از قطع مصرف آن، مصرف اين دارو را آغازنمود.

9- درصورت ضرورت مصرف داروي مهاركننـده MAO بايد حداقل يكهفته ميان قطع مـصرف ايـن دارو و شـروع مصرف داروي جديد فاصله ايجاد شود.

10-اين دارو با ايجاد خواب آلودگي، ممكن است براعمالي كه نياز به مهارت دارند، مثل رانندگي، تاثير بگذارد.

11-دوره درمان با ايـن دارو بايـد كامـل شـود . ايـن دارو نبايد بيش از مقدار توصيه شده، مصرف شود.

12-درصورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو، اگـر رژيم درماني بصورت چند نوبت در روز باشد، به محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكه تقريباًزمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشـد . در اينـصورت، مقـدار مصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گـردد . اگـر رژيـم درمـاني بصورت مصرف درهنگام خواب باشد، نبايـد هنگـام صـبح دارو مصرف شـود . بهتـر اسـت در ايـن مـوارد بـا پزشـك مشورت گردد.

13-به دليـل احتمـال بـروز منگـي و سـرگيجه، هنگـام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يا نشسته بايد احتياط نمود.

14-بامصرف اين دارو، خشكي د هان ممكـن اسـت بـروز نمايد. درصورت تداوم ايـن عارضـه بـه مـدت بـيش از 2 هفته، بايد به پزشك مراجعه نمود.

15-احتمال بروز حـساسيت بـه نـور بامـصرف ايـن دا رو وجود دارد، لذا ضروري است از پوشش ضدآفتاب استفاده شود.

16- بيمار بايد 3-7 روز پس از قطع مـصرف تحـت نظـر باشد.

17-درصورت نياز به هرگونـه عمـل جراحـي يـا درمـان اضطراري، پزشك بايد از مصرف دارو مطلع شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

مقدار 25 ميليگرم سه يا چهار با ردر روز مصرف ميشود و سپس مقدارمصرف برحسب تحمل ونياز بيمار تنظيم ميگردد.

كودكان:

در كودكان 6-12 سال، 10-20 mg/day يـا 1-3 mg/kg/day در مقادير منقسم ودر نوجوانان مقدار 25-50 mg/day يـــا 1-3 mg/kg/day در مقـــادير منقسم مـصرف مـي شـود . سـپس مقدارمـصرف برحـسب تحمل ونياز بيمار تنظيم ميگردد.

اشكال دارويي :

(Capsule or Tablet: 10 mg, 25 mg (as HCl

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد