هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ناتامايسين (Natamycin)

ضد قارچ

تعداد بازدید :1022

موارد مصرف :

 براي درمان التهـاب و عفونـت قـارچي پلك، ملتحمه و قرنيه ناشي از ارگانيسم هاي حساس بكـار ميرود. ناتامايسين داروي انتخـابي بـراي درمـان التهـاب قرنيه ناشي از فوزاريوم سولاني ميباشد.

 مكانيسم اثر :

 اين دارو با اتـصال بـه اسـترول در غـشاء سلولي قارچ و تغيير در نفوذناپذيري غشاء كه منجر بـه از دست رفتن اجزاء ضروري سلولي ميشود، اثر ضد قـارچي خود را اعمال مي كنـد . ايـن دارو بـر قـارچ هـاي كانديـدا، آسپرژيلوس، سفالوسپوريديم، فوزاريوم و پني سيليوم موثر است.

 فارماكوكينتيك:

مصرف موضعي باعـث ايجـاد غلظـت موثر در داخل Corneal Stroma ميشود، ولي در مايع داخل سلولي غلظت مـوثر ايجـاد ن مـي شـود . دارو جـذب سيستميك ندارد.

 موارد منع مصرف :

ايـن دارو در صـورت حـساسيت مفرط به هر يك از اجزاء دارو نبايد مصرف شود.

 عوارض جانبي:

واكنش هاي آلرژيك (پرخوني و التهاب ملتحمه) تنها عارضه جانبي اين دارو است.

 نكات قابل توصيه:

1- تاثير اين دارو در التهاب قارچي قـسمت هـاي داخلـي چشمي اثبات نشده است.

 2- عدم بهبودي التهاب قرنيه 7-10 روز بعد از درمان بـا ناتامايسين نمايانگر مقاومت ميكروارگانيسم ميباشد. براي ادامه درمان به ارزيابي مجدد باليني و آزمايـشات اضـافي نياز است.

3- بيمار براي كنترل پيشرفت درمان بايد به طور مرتـب به پزشك مراجعه نمايد.

 مقدار مصرف :

 براي درمـان التهـاب پلـك و ملتحمـه يك قطره هر 4-6 ساعت يك بـار داخـل چـشم چكانـده ميشود. براي درمان التهـاب قرنيـه يـك قطـره هـر 1-2 ساعت يكبار براي 3 تا 4 روز اول و بعد از آن يـك قطـره 6-8 بار در روز در چشم چكانده ميشود.

 اشكال دارويي :

Ophthalmic Solution: 5%

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد